11

Orn Ndaawitv Zoux I^saa^laa^en Nyei Hungh

(Beiv mangc 2 Saa^mu^en 5:1-10)

1Zuangx I^saa^laa^en Mienh mingh He^mbo^lon gapv zunv yiem Ndaawitv wuov. Ninh mbuo gorngv, “Yie mbuo m'daaih juangc meih nyei nziaamv-fei. 2Zinh ndaangc, maiv gunv Saulo zoux hungh gunv yie mbuo nyei ziangh hoc, se dongh meih dorh I^saa^laa^en Mienh bieqc cuotv mborqv jaax. Ziouv, meih nyei Tin-Hungh, gorngv mbuox meih, ‘Meih zungv oix goux yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, hnangv goux ba'gi yungh nyei mienh nor. Meih yaac duqv zoux hlo gunv ninh mbuo.’+”
3I^saa^laa^en Mienh nyei zuangx ⟨mienh gox⟩ daaih taux He^mbo^lon, Ndaawitv Hungh wuov. Ndaawitv ziouc yiem He^mbo^lon dorng jienv Ziouv caux ninh mbuo liepc jiez ngaengc waac. Ninh mbuo yaac longc youh orn Ndaawitv zoux I^saa^laa^en nyei hungh hnangv Ziouv longc Saa^mu^en gorngv nyei waac.

Ndaawitv Mborqv Hingh Ye^lu^saa^lem

4Ndaawitv caux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh mingh Ye^lu^saa^lem, se mingh Ye^mbutc wuov. Yiem naaic nyei Ye^mbutc Mienh 5gorngv mbuox Ndaawitv, “Meih mbuo zungv maiv duqv bieqc naaiv norm dorngx.” Mv baac Ndaawitv mborqv duqv wuov norm weih wuonv nyei dorngx, ⟨Si^on,⟩ se Ndaawitv nyei Zingh.
6Ndaawitv gorngv, “Haaix dauh dorh jauv bieqc mingh mborqv Ye^mbutc Mienh, wuov dauh duqv zoux domh baeng-bieiv.” Se^lu^yaa nyei dorn, Yo^aapc, mingh ndaangc ziouc duqv zoux domh baeng-bieiv.
7Ndaawitv mingh yiem jienv wuov norm weih wuonv nyei dorngx gu'nyuoz. Wuov norm dorngx ziouc duqv mbuox heuc Ndaawitv nyei Zingh. 8Ndaawitv aengx ceix wuov norm zingh, yiem Minlo jiez gorn ceix huing gormx. Zengc njiec wuov deix, Yo^aapc ceix. 9Ndaawitv yietc hnoi beiv yietc hnoi henv jienv faaux, weic zuqc Nernh Jiex nyei Ziouv caux ninh yiem.

Ndaawitv Henv Haic Nyei Jun-Zeiv Mienh

(Beiv mangc 2 Saa^mu^en 23:8-39)

10Yiem naaiv mingh se gan Ndaawitv nyei henv haic nyei jun-zeiv mienh nyei bieiv zeiv. Ninh mbuo caux jienv I^saa^laa^en nyei zuangx mienh tengx qaqv Ndaawitv, weic bun ninh haih gunv gormx guoqv, ei jienv Ziouv gorngv taux I^saa^laa^en nyei waac. 11Naaiv se Ndaawitv henv jiex nyei jun-zeiv mienh nyei soux mouc.
 Maaih Hakv^mo^ni Mienh, Yaa^so^mbe^am, zoux wuov deix “Buo Dauh” jun-zeiv mienh nyei bieiv. Ninh mborqv yietc nzunc jaax ninh longc ninh nyei cang daix faam-baeqv dauh mienh.
12Aa^hox^hai Mienh, Ndo^ndo, nyei dorn, E^le^aa^saa, se wuov deix “Buo Dauh” nyei yietc dauh. 13Ninh caux Ndaawitv yiem Batc Ndammim doix Fi^li^saa^die Mienh gapv zunv yiem naaic oix mborqv jaax. Yiem naaic maaih nzong ndeic zuangx mbiauh mbaali buangv nzengc. Zuangx mienh yaac biaux Fi^li^saa^die Mienh. 14Mv baac E^le^aa^saa caux ninh nyei mienh souv jienv naaiv nzong ndeic mbu'ndongx beu jienv ndeic, daix Fi^li^saa^die Mienh. Ziouv bun ninh mbuo za'gengh! hingh jiex.
15Yiem naaiv deix henv haic nyei faah ziepc dauh bieiv zeiv gu'nyuoz nyei buo dauh njiec taux Aa^ndun^lam mbaengx-kuotv nyei domh la'bieiv-zorng doix zuqc yietc guanh Fi^li^saa^die Mienh liepc ciangv yiem Le^faa^im Horngz. 16Wuov zanc Ndaawitv yiem weih wuonv nyei dorngx gu'nyuoz. Maaih guanh Fi^li^saa^die Mienh yiem Mbetc^le^hem. 17Ndaawitv haiz ngorc yiem Mbetc^le^hem nyei wuom ziouc gorngv cuotv nzuih, “Feix duqv maaih mienh haih ndamv deix yiem nitv Mbetc^le^hem nyei zingh laatc gaengh nyei wuom-kuotv nyei wuom bun yie hopv.” 18Naaiv deix “Buo Dauh” ziouc nimc bieqc Fi^li^saa^die Mienh beu nyei dorngx, ndamv deix yiem Mbetc^le^hem nyei zingh laatc gaengh ga'hlen nyei wuom dorh nzuonx bun Ndaawitv. Mv baac Ndaawitv maiv kangv hopv. Ninh dox cuotv fongc horc bun Ziouv. 19Ndaawitv gorngv, “Tov Tin-Hungh hatc jienv maiv bun yie hopv. Naaiv deix wuom se hnangv naaiv deix “Buo Dauh” nyei nziaamv, weic zuqc ninh mbuo maiv longc maengc mingh tengx yie ndamv.” Weic zuqc ninh mbuo maiv longc maengc nyei mingh lorz daaih, Ndaawitv maiv kangv hopv.
 Naaiv se wuov deix buo dauh jun-zeiv mienh zoux nyei jauv-louc.
20Yo^aapc nyei youz, Aa^mbi^qai, zoux wuov deix “Faah Ziepc Dauh” nyei bieiv zeiv. Ninh longc ninh nyei cang caux faam-baeqv dauh mienh mborqv jaax yaac daix nzengc ninh mbuo. Ninh ziouc duqv mengh dauh ndongc wuov deix “Buo Dauh” hlo. 21Ninh duqv mengh dauh gauh hlo jiex wuov deix “Faah ziepc dauh” yaac duqv zoux ninh mbuo nyei bieiv zeiv. Mv baac ninh nyei mengh dauh corc maiv ndongc wuov deix Buo Dauh.
22Ye^ho^yaa^ndaa nyei dorn, Mbe^nai^yaa, se yietc dauh yiem Kapc^se^en daaih mborqv jaax henv nyei jun-zeiv mienh. Ninh daix i dauh Mo^apc Mienh mborqv jaax henv haic nyei baeng. Aengx maaih nzunc doix duih sorng nyei ziangh hoc ninh njiec norm kuotv daix dauh sienh daic. 23Ninh aengx daix dauh I^yipv Mienh. Wuov dauh mienh sin hlang biaa ndorqc. Maiv gunv wuov dauh I^yipv Mienh nanv jienv cang lomh ndatv ndie nyei biaav hlo, Mbe^nai^yaa longc ndiangx-ndonx bieqc mingh mborqv. Ninh caangv wuov dauh nyei cang daaih, longc wuov diuh cang daix wuov dauh aqv. 24Naaiv se Ye^ho^yaa^ndaa nyei dorn, Mbe^nai^yaa, zoux nyei sic. Ninh yaac duqv mengh dauh ndongc wuov deix buo dauh henv haic nyei jun-zeiv mienh hlo. 25Ninh yaac duqv mengh dauh gauh hlo wuov deix Faah Ziepc Dauh mv baac maiv duqv funx bieqc caux wuov deix Buo Dauh. Ndaawitv yaac paaiv ninh zoux ninh nyei sin-hlen mienh nyei bieiv zeiv.
26Henv haic nyei jun-zeiv mienh
maaih hnangv naaiv,
Yo^aapc nyei youz, Aa^saax^hen,
Mbetc^le^hem Mienh, Ndo^ndo nyei dorn, En^haa^nan,
27Haalotv Mienh, Sammotv,
Belon Mienh, He^letv^te,
28Te^ko^aa Mienh, Ikc^ketc nyei dorn, I^laa,
Aa^naa^totv Mienh, Aa^mbi^ye^se,
29Husaa Mienh, Sipc^mbe^kai,
Aa^hox^hai Mienh, I^lai,
30Ne^to^faa Mienh, Maa^haa^lai,
Ne^to^faa Mienh, Mbaa^aa^naa nyei dorn, Heletv,
31Mben^yaa^min Fingx nyei Gi^mbe^aa Mienh, Li^mbai nyei dorn, I^tai,
Bi^laa^ton Mienh, Mbe^nai^yaa,
32Gaa^atc Horngz nyei mienh, Hulai,
Aan^mbaa Mienh, Aa^mbi^en,
33Mbaa^hu^lim Mienh, Atc^maa^wetv,
Saa^an^mbon Mienh, E^li^yaa^mbaa,
34Gimso Mienh, Haasem, nyei dorn,
Haalaa Mienh, Saagi nyei dorn, Yo^naa^taan,
35Haalaa Mienh, Saax^kaa nyei dorn, Aa^hi^yam,
U^aa nyei dorn, E^li^fan,
36Me^ke^laa Mienh, Hefe,
Belon Mienh, Aa^hi^yaa,
37Kaanmen Mienh, Hetv^lo,
Etc^mbai nyei dorn, Naa^aa^lai,
38Naatan nyei youz, Yo^en,
Haagi nyei dorn, Mipv^haa,
39Ammon Mienh, Selekv,
Mbe^e^lotv Mienh, Naa^haa^lai, se tengx Se^lu^yaa nyei dorn, Yo^aapc, dorh mborqv jaax nyei wuoqc ginc wuov dauh.
40Itc^lai Mienh, I^laa,
Itc^lai Mienh, Gaalepv,
41Hitv^tai Mienh, U^li^yaa,
Akc^lai nyei dorn, Saax^mbaatc,
42Lu^mben Mienh, Si^saa^aa nyei dorn, Aa^ndi^naa. Ninh zoux Lu^mben Fingx nyei yietc dauh bieiv zeiv, ninh caux faah ziepc dauh mienh.
43Maa^aa^kaa nyei dorn, Haanan,
Mitv^ne Mienh, Yo^saa^fatv,
44Atc^taa^lotv Mienh, Utc^si^yaa,
Aa^lo^e Mienh, Sammaa nyei dorn, Ye^i^en caux Hotaam.
45Simli nyei dorn, Ye^ndi^yaa^en,
caux ninh nyei youz, Tisai Mienh, Yo^haa,
46Maa^haa^wai Mienh, E^li^en,
En^naa^am nyei dorn, Ye^li^mbai caux Yo^saa^wi^yaa,
Mo^apc Mienh, Itc^maa,
47E^li^en, O^mbetc, caux Me^so^mbai Mienh, Yaa^aa^si^en.