10

Saulo Caux Ninh Nyei Dorn Zuqc Daic

(Beiv mangc 1 Saa^mu^en 31:1-13)

1Fi^li^saa^die Mienh mingh caux I^saa^laa^en Mienh mborqv jaax. I^saa^laa^en Mienh yiem Fi^li^saa^die Mienh nyei wuov ndaangc maengx biaux, maaih camv nyei yiem Gin^mbo^aa Mbong zuqc daix daic. 2Fi^li^saa^die Mienh zunc zaaic Saulo caux ninh nyei dorn, ziouc daix Yo^naa^taan, Aa^mbi^naa^ndapc, caux Manki Suwaa. 3Mborqv jaax nyei jauv gunv zoux gunv hlo yaac gunv zoux gunv nitv Saulo. Buonv juang-zinx nyei mienh zunc zaaic, buonv ninh zuqc mun siang nyei.
4Saulo mbuox tengx ninh dorh mborqv jaax nyei wuoqc ginc wuov dauh, “Zorqv meih nyei nzuqc ndaauv nzopv tong yie maah! Nziex naaiv deix maiv ⟨jiex gaatv nyei leiz⟩ nyei mienh oix daaih a'hneiv nyei jatv yie.”
 Mv baac dorh mborqv jaax nyei wuoqc ginc wuov dauh maiv zoux, weic zuqc ninh ba'laqc gamh nziex haic. Saulo ziouc zorqv ninh ganh nyei nzuqc ndaauv daaih orpv njiec nzuqc ndaauv gu'nguaaic.
5Dorh mborqv jaax nyei wuoqc ginc wuov dauh buatc Saulo daic mi'aqv, ninh fih hnangv nyei orpv njiec ninh ganh nyei nzuqc ndaauv gu'nguaaic daic mi'aqv. 6Hnangv naaic Saulo caux ninh nyei buo dauh dorn, liemh ninh nyei yietc biauv mienh, yietc njiec daic nzengc mi'aqv.
7Yiem wuov norm horngz nyei I^saa^laa^en Mienh yietc zungv buatc baeng biaux nzengc, Saulo caux ninh nyei buo dauh dorn yaac daic mi'aqv, ninh mbuo ziouc guangc jienv ninh mbuo nyei zingh biaux nzengc. Fi^li^saa^die Mienh ziouc daaih yiem jienv aqv.
8Da'nyeic hnoi Fi^li^saa^die Mienh daaih tutv nzengc zuqc daix daic nyei mienh nyei nyungc-nyungc ga'naaiv, ninh mbuo buatc Saulo caux ninh nyei buo dauh dorn nyei sei yiem wuov Gin^mbo^aa Mbong. 9Ninh mbuo tutv nqoi Saulo nyei ga'naaiv, zorqv ninh nyei m'nqorngv caux mborqv jaax nyei wuoqc ginc. Ninh mbuo aengx paaiv douc fienx mienh mingh gormx Fi^li^saa^die Deic-Bung mbuox ninh mbuo nyei miuc-fangx caux baeqc fingx. 10Ninh mbuo zorqv Saulo mborqv jaax nyei wuoqc ginc an jienv ninh mbuo nyei zienh nyei biauv. Saulo nyei m'nqorngv ninh mbuo kuangx jienv Ndaagon nyei miuc-biauv.
11Yiem Yaa^mbetc Gi^le^aatc nyei mienh haiz gorngv Fi^li^saa^die Mienh zoux bun Saulo nyei yietc zungv sic, 12yietc zungv mborqv jaax henv nyei baeng ziouc mingh zorqv Saulo caux ninh nyei dorn nyei sei dorh nzuonx taux Yaa^mbetc. Ninh mbuo zorqv Saulo dorn-diex doic nyei mbungv biopv yiem Yaa^mbetc nyei yietc diuh mba'ong zuei ndiangx ga'ndiev yaac zei maiv nyanc haaix nyungc siec hnoi.
13Saulo daic weic zuqc ninh dorngc Ziouv, maiv ziepc zuoqv nyei zoux. Ninh maiv ziepc zuoqv nyei ei jienv Ziouv hatc nyei waac. Ninh yaac oix hiuv duqv oix zuqc hnangv haaix nor dorh jauv ziouc mingh lorz naaic dauh gaanv hei nyei m'sieqv dorn. 14Ninh maiv lorz Ziouv nyei za'eix. Ziouv ziouc bun ninh zuqc daic yaac zorqv ninh nyei guoqv jiu bun Jetc^si nyei dorn, Ndaawitv.