10

Mtao Mniê Sêba Nao Čhưn kơ Y-Salômôn

(II KYD 9:1-12)

1 Tơdah mtao mniê čar Sêba hmư̆ hing ang Y-Salômôn kyua anăn Yêhôwa, ñu hriê čiăng lông dlăng gơ̆ hŏng klei êmuh dleh. 2Ñu truh ti ƀuôn Yêrusalem mbĭt hŏng phung dĭng buăl lu, mbĭt hŏng lu aseh samô mdiăng êa ƀâo mngưi, mah lu snăk, leh anăn boh tâo yuôm. Tơdah ñu truh kơ Y-Salômôn, ñu hưn kơ gơ̆ jih klei mĭn ñu. 3Y-Salômôn lŏ wĭt lač kơ jih klei êmuh; amâo mâo sa mta mnơ̆ng hgăm mtao amâo dưi ôh mblang kơ ñu. 4Tơdah mtao mniê čar Sêba ƀuh leh jih klei thâo mĭn Y-Salômôn, sang gơ̆ mdơ̆ng leh, 5mnơ̆ng ƀơ̆ng huă ti jhưng huă gơ̆, mdhô̆ dôk kơ phung khua gơ̆, bruă phung dĭng buăl gơ̆, čhiăm ao phung anăn hơô, phung ba kčok gơ̆ mnăm, leh anăn mnơ̆ng myơr čuh gơ̆ myơr ti sang Yêhôwa, mniê anăn amâo lŏ dưi hngah ôh.
6Leh anăn ñu lač kơ mtao, “Jing sĭt yơh klei arăng hưn hlăm čar kâo pô kơ bruă ih ngă leh anăn kơ klei ih thâo mĭn. 7Ƀiădah kâo amâo đăo ôh klei hưn anăn tơl kâo hriê leh anăn ală kâo pô ƀuh leh klei anăn. Leh anăn nĕ anei, arăng amâo hưn kơ kâo sa mkrah ôh; klei ih thâo mĭn leh anăn klei ih mdrŏng sah êbeh hĭn kơ klei yăl dliê kâo hmư̆ leh. 8Hơ̆k mơak yơh phung êkei ih! Hơ̆k mơak yơh phung dĭng buăl ih anei, phung dôk nanao ti anăp ih leh anăn hmư̆ klei ih thâo mĭn. 9Mpŭ mni kơ Yêhôwa Aê Diê ih, pô mâo klei mơak hlăm ih leh anăn dưm ih ti jhưng mtao phung Israel! Kyuadah Yêhôwa khăp kơ phung Israel hlŏng lar, ñu mjing ih leh mtao, čiăng kơ ih dưi ngă klei djŏ leh anăn klei kpă.” 10Leh anăn ñu brei kơ mtao sa êtuh dua pluh talăng mah, lu lĭn êa ƀâo mngưi, leh anăn boh tâo yuôm. Amâo lŏ tuôm mâo ôh klei êbeh dlai êa ƀâo mngưi msĕ si mtao mniê čar Sêba brei leh kơ mtao Salômôn.
11Êbeh kơ anăn lu boh kŭmpăn Y-Hiram mdiăng ba mah mơ̆ng čar Ôphir, mdiăng ba msĕ mơh mơ̆ng čar Ôphir lu lĭn kyâo ktê leh anăn boh tâo yuôm. 12Hŏng kyâo ktê anăn mtao ngă kmeh krơ̆ng sang Yêhôwa leh anăn sang mtao, đĭng kliă leh anăn brô̆ kơ phung mmuñ. Amâo tuôm mâo lu kyâo ktê msĕ snăn tuôm truh amâodah arăng tuôm ƀuh ôh hlŏng kơ hruê anei.
13Mtao Salômôn brei kơ mtao mniê čar Sêba jih mnơ̆ng ñu čiăng, ya mnơ̆ng ñu akâo êbeh kơ ya mnơ̆ng arăng brei leh kơ ñu jing mnơ̆ng Y-Salômôn myơr. Snăn ñu đuĕ wĭt kơ čar ñu pô, ñu mbĭt hŏng phung dĭng buăl ñu.

Klei Mdrŏng leh anăn Klei Hing Ang Y-Salômôn

(II KYD 9:13-24)

14Boh ktrŏ mah truh kơ Y-Salômôn hlăm sa thŭn mâo năm êtuh năm pluh năm talăng, 15êbeh kơ mah kbiă hriê mơ̆ng phung mblei mnia leh anăn mơ̆ng phung čhĭ mnia hŏng čar tue, mơ̆ng jih jang phung mtao čar Arabi, leh anăn mơ̆ng phung khua kiă kriê čar. 16Mtao Salômôn ngă dua êtuh khil hŏng mah arăng tia; năm êtuh sêkel yua kơ grăp boh khil anăn. 17Leh anăn ñu ngă tlâo êtuh boh khil hŏng mah arăng tia; tlâo min mah yua kơ grăp boh khil; leh anăn mtao dưm khil anăn hlăm Sang Kmrơ̆ng čar Liƀan. 18Mtao ngă msĕ mơh sa boh jhưng mtao prŏng hŏng mla, leh anăn luôm gơ̆ hŏng mah doh hĭn. 19Jhưng mtao anăn mâo boh êñan năm tal, leh anăn ti tluôn jhưng mtao mâo rup boh kŏ êđai êmô, leh anăn ti grăp djiêu mdhô̆ anăn mâo anôk dưh kngan leh anăn dua boh rup êmông gu dôk dơ̆ng ti djiêu anôk dưh kngan, 20leh anăn mâo pluh dua boh rup êmông gu dôk dơ̆ng tinăn, sa boh rup ti jih dua nah ti grăp năm tal boh êñan. Arăng amâo tuôm ngă msĕ snăn ôh hlăm ƀuôn ala mtao mkăn. 21Jih jang kčok mnăm Mtao Salômôn arăng ngă hŏng mah, leh anăn jih jang čhiên mngan hlăm Sang Kmrơ̆ng Čar Liƀan arăng ngă hŏng mah doh. Amâo mâo sa mnơ̆ng ôh ngă hŏng prăk. Arăng yap prăk amâo yuôm ôh hlăm ênuk Y-Salômôn. 22Kyuadah mtao mâo lu boh kŭmpăn mơ̆ng Tarsis ti êa ksĭ mbĭt hŏng lu boh kŭmpăn Y-Hiram. Sa bliư̆ grăp tlâo thŭn kŭmpăn anăn mơ̆ng Tarsis khăng hriê mdiăng ba mah, prăk, mla, kuêñ, leh anăn amrak.
23Snăn Mtao Salômôn jing êgao hĭn kơ jih jang mtao ti lăn ala hlăm klei mdrŏng leh anăn klei thâo mĭn. 24Jih lăn ala duah čiăng bi tuôm hŏng Y-Salômôn čiăng hmư̆ klei thâo mĭn Aê Diê dưm leh hlăm ai tiê ñu. 25Grăp čô digơ̆ djă ba dŏ gơ̆ myơr, dŏ ngă hŏng prăk leh anăn mah, čhiăm ao, êa drao phĭ, êa ƀâo mngưi, aseh, leh anăn aseh dliê, lu msĕ snăn grăp thŭn.

Klei Y-Salômôn Mblei Mnia Aseh leh anăn Êdeh Aseh

(II KYD 1:14-17; 9:25-28)

26 Y-Salômôn bi kƀĭn mbĭt lu êdeh aseh leh anăn phung đĭ aseh. Ñu mâo sa êbâo pă êtuh boh êdeh aseh, leh anăn pluh dua êbâo phung đĭ aseh. Ñu dưm phung anăn hlăm ƀuôn pioh êdeh aseh, leh anăn mbĭt hŏng mtao ti ƀuôn Yêrusalem. 27 Mtao brei prăk jing dŏ arăng yap amâo yuôm ôh msĕ si boh tâo hlăm ƀuôn Yêrusalem, leh anăn ñu brei mâo lu kyâo sêdar msĕ si kyâo sikamôr hlăm lăn dap Sêphêla. 28 Y-Salômôn mă aseh mơ̆ng čar Êjip leh anăn čar Kuê leh anăn phung mblei mnia kơ mtao mă tŭ aseh anăn mơ̆ng čar Kuê hŏng sa ênoh. 29Arăng dưi blei sa boh êdeh aseh mơ̆ng čar Êjip hŏng năm êtuh sêkel prăk, leh anăn sa drei aseh hŏng sa êtuh êma pluh prăk; leh anăn phung mblei mnia kơ mtao lŏ čhĭ kơ jih jang phung mtao Hitit leh anăn phung mtao Siri.