2

Klei Y-Đawit Mtă kơ Y-Salômôn

1Tơdah hruê Y-Đawit djiê dơ̆ng giăm leh, ñu mtă kơ Y-Salômôn anak êkei ñu, lač, 2“Kâo giăm đuĕ nao êlan jih jang mnuih. Brei ih jing ktang leh anăn bi êdah ih pô jing sa čô mnuih khua, 3leh anăn djă pioh klei Yêhôwa Aê Diê ih mtă, êbat hlăm êlan ñu, leh anăn djă pioh klei bhiăn kđi ñu, klei ñu mtrŭn, klei ñu phat kđi, leh anăn klei ñu hưn, tui si čih leh hlăm klei bhiăn Y-Môis, čiăng kơ ih dưi đĭ kyar hlăm jih klei ih ngă leh anăn ti anôk ih nao; 4čiăng kơ Yêhôwa dưi bi sĭt klei ñu blŭ leh djŏ kơ kâo, lač, ‘Tơdah phung anak êkei ih răng kơ êlan diñu čiăng êbat ti anăp kâo hlăm klei sĭt suôr hŏng jih ai tiê leh anăn jih mngăt diñu, amâo srăng kƀah sa čô êkei ôh čuê anôk ih ti jhưng mtao phung Israel.’
5 Êbeh kơ anăn ih thâo msĕ mơh klei Y-Jôap anak êkei Y-Sêruia ngă leh kơ kâo, klei ñu ngă leh kơ dua čô khua kahan phung Israel, Y-Apner anak êkei Y-Ner leh anăn kơ Y-Amasa anak êkei Y-Jêther, phung ñu bi mdjiê leh, rŭ ênua êrah êjai êđăp ênang msĕ si êjai mâo klei bi blah, leh anăn dưm êrah amâo mâo soh ôh ti hdrăng kơiêng kâo hyuă leh anăn ti klĭt juă ti jơ̆ng kâo. 6Snăn ngă tui si klei ih thâo mĭn, ƀiădah đăm brei ƀŭk kô̆ ñu trŭn kơ Ƀuôn Phung Djiê hŏng klei êđăp ênang ôh. 7 Ƀiădah ngă kơ phung anak êkei Y-Barsilai êkei Galaat hŏng klei jăk, leh anăn brei diñu jing hlăm phung ƀơ̆ng huă ti jhưng huă ih; kyuadah diñu ngă leh hŏng klei jăk msĕ snăn kơ kâo tơdah kâo đuĕ mơ̆ng Y-Apsalôm ayŏng ih. 8 Leh anăn mâo msĕ mơh mbĭt hŏng ih Y-Simei anak êkei Y-Gêra, êkei Benjamin mơ̆ng ƀuôn Bahurim, pô tăm pah kơ kâo hŏng klei ƀai hruê kâo đuĕ nao kơ ƀuôn Mahanaim. Ƀiădah tơdah ñu trŭn hriê bi tuôm hŏng kâo ti êa krông Yurdan, kâo kat asei kơ ñu hŏng Yêhôwa, lač, ‘Kâo amâo srăng bi mdjiê ih hŏng đao gưm ôh.’ 9Kyuanăn ară anei đăm yap ôh ñu amâo mâo klei soh, kyuadah ih jing sa čô mnuih thâo mĭn. Ih srăng thâo ya jing djŏ srăng ngă kơ ñu, leh anăn ih srăng mtrŭn ƀŭk ñu kơ Ƀuôn Phung Djiê hŏng êrah.”

Klei Y-Đawit Djiê

(I KYD 29:26-30)

10Leh anăn Y-Đawit djiê nao dôk mbĭt hŏng phung aê ñu, leh anăn arăng dơr ñu hlăm ƀuôn Y-Đawit. 11 Ênuk Y-Đawit kiă kriê phung Israel mâo pă pluh thŭn; ñu kiă kriê ti ƀuôn Hêbron kjuh thŭn, leh anăn tlâo pluh tlâo thŭn ti ƀuôn Yêrusalem. 12 Snăn Y-Salômôn dôk gŭ ti jhưng mtao Y-Đawit ama ñu, leh anăn ƀuôn ala mtao ñu jing kjăp snăk.

Y-Salômôn Bi Kjăp Ƀuôn Ala Mtao Ñu

13Leh anăn Y-Adônija anak êkei H'Hagit nao kơ H'Batsêba amĭ Y-Salômôn. Leh anăn H'Batsêba lač kơ ñu, “Ih hriê hŏng klei êđăp ênang mơ̆?” Ñu lač, “Hŏng klei êđăp ênang mơh.” 14Ñu lač, “Kâo mâo sa klei čiăng lač kơ ih.” Gơ̆ lač, “Hưn bĕ.” 15Ñu lač, “Ih thâo kơ ƀuôn ala mtao jing dŏ kâo, leh anăn jih jang phung Israel mĭndah kâo srăng kiă kriê; ƀiădah ƀuôn ala mtao arăng bi wir leh jing hĕ dŏ adei kâo, kyuadah jing dŏ ñu mơ̆ng Yêhôwa. 16Ară anei kâo mâo sa klei čiăng akâo kơ ih; đăm hngah kơ kâo ôh.” Gơ̆ lač kơ ñu, “Hưn bĕ.” 17 Leh anăn ñu lač, “Kâo akâo kơ ih, brei ih akâo kơ Mtao Salômôn — ñu amâo srăng hngah kơ ih ôh — brei kơ kâo H'Abisak mniê Sunamit jing mô̆ kâo.” 18H'Batsêba lač, “Jăk leh, kâo srăng blŭ klei ih čiăng kơ mtao.”
19Snăn H'Batsêba nao kơ Mtao Salômôn čiăng blŭ kơ ñu kyua klei Y-Adônija. Mtao kgŭ čiăng bi tuôm hŏng gơ̆, leh anăn kkui kkuh ti anăp gơ̆; leh anăn ñu dôk gŭ ti jhưng mtao ñu, leh anăn brei arăng ba mdhô̆ dôk kơ amĭ mtao. Leh anăn gơ̆ dôk gŭ tĭng hnuă ñu. 20Leh anăn gơ̆ lač, “Kâo mâo sa klei điêt čiăng akâo kơ ih; đăm hngah kơ kâo ôh.” Mtao lač, “Akâo bĕ, Ơ amĭ, kyuadah kâo amâo srăng hngah kơ ih ôh.” 21Gơ̆ lač, “Brei H'Abisak mniê Sunamit kơ Y-Adônija ayŏng ih jing mô̆ ñu.” 22Mtao Salômôn lŏ wĭt lač kơ amĭ ñu, “Si ngă ih akâo brei H'Abisak mniê Sunamit jing mô̆ kơ Y-Adônija? Akâo bĕ msĕ mơh ƀuôn ala mtao kơ ñu; kyuadah ñu jing ayŏng kâo, leh anăn tĭng kơ ñu mâo khua ngă yang Y-Abiathar leh anăn Y-Jôap anak êkei Y-Sêruia.” 23Leh anăn Mtao Salômôn kat asei hŏng anăn Yêhôwa, lač, “Brei Aê Diê ngă kơ kâo tui si ñu čiăng tơdah klei blŭ anei amâo bi luč ôh klei hdĭp Y-Adônija! 24Kyuanăn ară anei tui si Yêhôwa dôk hdĭp, pô mjing kâo leh, leh anăn mdưm kâo ti jhưng mtao Y-Đawit ama kâo, leh anăn pô mjing leh kơ kâo sa boh sang tui si ñu ƀuăn leh, arăng srăng bi mdjiê Y-Adônija hruê anei.” 25Snăn Mtao Salômôn tiŏ nao Y-Bênaya anak êkei Y-Jêhôida, leh anăn gơ̆ koh Y-Adônija leh anăn ñu djiê.
26 Mtao lač kơ khua ngă yang Y-Abiathar, “Nao bĕ kơ ƀuôn Anathôt anôk ih pô; kyuadah ih năng kơ klei djiê. Ƀiădah ară anei kâo amâo srăng bi mdjiê ih ôh, kyuadah ih kkung hip Khua Yang Yêhôwa ti anăp Y-Đawit ama kâo, leh anăn kyuadah ih tuôm mâo mbĭt jih jang klei knap mñai ama kâo.” 27 Snăn Y-Salômôn suôt hĕ Y-Abiathar mơ̆ng bruă khua ngă yang kơ Yêhôwa. Snăn bi sĭt klei Yêhôwa blŭ leh djŏ kơ sang Y-Êli ti ƀuôn Silô.
28Tơdah klei mrâo mrang anăn truh kơ Y-Jôap — kyuadah Y-Jôap krơ̆ng Y-Adônija wăt tơdah ñu amâo krơ̆ng ôh Y-Apsalôm — Y-Jôap đuĕ kơ sang čhiăm Yêhôwa leh anăn djă ti ki knưl. 29Tơdah arăng hưn kơ Mtao Salômôn, “Y-Jôap đuĕ leh kơ sang čhiăm Yêhôwa leh anăn, nĕ anei ñu dôk ti djiêu knưl,” Y-Salômôn tiŏ nao Y-Bênaya anak êkei Y-Jêhôida, lač, “Nao bĕ, koh bi mdjiê hĕ ñu.” 30Snăn Y-Bênaya nao kơ sang čhiăm Yêhôwa leh anăn lač kơ ñu, “Mtao mtă, ‘Kbiă bĕ.’ ” Ƀiădah ñu lač, “Hơăi, kâo srăng djiê tinei.” Snăn Y-Bênaya lŏ hưn kơ mtao, lač, “Snei Y-Jôap lač leh anăn snei ñu lŏ wĭt lač kơ kâo.” 31Mtao lŏ wĭt lač kơ gơ̆, “Ngă tui si klei ñu lač leh. Koh bi mdjiê ñu leh anăn dơr hĕ ñu; snăn ih srăng lăm hĕ mơ̆ng kâo leh anăn mơ̆ng sang ama kâo klei soh tuh êrah Y-Jôap tuh leh amâo mâo klei ôh. 32Yêhôwa srăng bi wĭt klei ñu tuh êrah ti dlông boh kŏ ñu pô, kyuadah êjai ama kâo Y-Đawit amâo thâo ôh, ñu ngă leh anăn bi mdjiê hŏng đao gưm dua čô êkei kpă hĭn leh anăn jăk hĭn kơ ñu pô, Y-Apner anak êkei Y-Ner khua kahan phung Israel, leh anăn Y-Amasa anak êkei Y-Jêther khua kahan phung Yuđa. 33Snăn êrah digơ̆ srăng lŏ wĭt ti dlông boh kŏ Y-Jôap leh anăn ti dlông boh kŏ phung anak čô ñu nanao hlŏng lar. Ƀiădah kơ Y-Đawit leh anăn kơ phung anak čô ñu, kơ sang ñu, leh anăn kơ jhưng mtao ñu srăng mâo klei êđăp ênang mơ̆ng Yêhôwa nanao hlŏng lar.” 34Leh anăn Y-Bênaya anak êkei Y-Jêhôida đĭ nao leh anăn koh bi mdjiê hĕ ñu; leh anăn arăng dơr ñu hlăm sang ñu pô hlăm kdrăn tač. 35Mtao mdưm Y-Bênaya anak êkei Y-Jêhôida jing khua kahan hrô Y-Jôap, leh anăn mtao mdưm Y-Sadôk khua ngă yang hrô Y-Abiathar.
36Leh anăn mtao tiŏ nao arăng iêu Y-Simei leh anăn lač kơ ñu, “Brei ih ngă sang ih pô hlăm ƀuôn Yêrusalem, leh anăn dôk tinăn, leh anăn đăm kbiă mơ̆ng anăn nao kơ anôk mkăn ôh. 37Kyuadah ti hruê ih srăng kbiă nao leh anăn găn êa hnoh Sêdrôn, brei ih thâo sĭt nik ih srăng djiê. Êrah ih srăng dôk ti dlông boh kŏ ih pô.” 38Y-Simei lač kơ mtao, “Klei ih lač jing jăk; tui si klei khua kâo mtao lač leh, msĕ snăn yơh dĭng buăl ih srăng ngă.” Snăn Y-Simei dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem lu hruê.
39Ƀiădah mâo klei truh tloh tlâo thŭn, dua čô hlăm phung hlŭn Y-Simei êran đuĕ nao kơ Y-Akis anak êkei Y-Maka, mtao ƀuôn Gat. Tơdah arăng lač kơ Y-Simei, “Nĕ anei phung hlŭn ih dôk ti ƀuôn Gat,” 40Y-Simei kgŭ, să ưn aseh dliê ñu, leh anăn nao kơ ƀuôn Gat kơ Y-Akis čiăng duah phung hlŭn ñu. Y-Simei nao leh anăn lŏ atăt wĭt phung hlŭn ñu mơ̆ng ƀuôn Gat. 41Tơdah arăng hưn kơ Y-Salômôn klei Y-Simei kbiă leh mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem nao kơ ƀuôn Gat leh anăn lŏ wĭt leh, 42mtao tiŏ nao arăng iêu Y-Simei leh anăn lač kơ gơ̆, “Amâo djŏ hĕ kâo brei ih kat asei leh hĕ hŏng Yêhôwa, leh anăn mtă hŏng klei ktang kơ ih, lač, ‘Brei ih thâo sĭt nik ti hruê ih srăng kbiă leh anăn nao kơ anôk mkăn ih srăng djiê?’ Leh anăn ih lač leh kơ kâo, ‘Klei ih lač jing jăk. Kâo gưt yơh.’ 43Snăn si ngă ih amâo djă pioh klei ih kat asei hŏng Yêhôwa leh anăn klei kâo mtă leh kơ ih?” 44Mtao lŏ lač kơ Y-Simei, “Ih thâo leh hlăm ai tiê ih pô jih klei jhat ih ngă leh kơ Y-Đawit ama kâo. Snăn Yêhôwa srăng bi wĭt klei jhat ih ngă ti dlông boh kŏ ih pô. 45Ƀiădah Mtao Salômôn srăng mâo klei hơêč hmưi, leh anăn jhưng mtao Y-Đawit srăng bi kjăp ti anăp Yêhôwa hlŏng lar.” 46Leh anăn mtao mtă kơ Y-Bênaya anak êkei Y-Jêhôida, leh anăn gơ̆ kbiă nao leh anăn koh bi mdjiê ñu, snăn ñu djiê.
 Snăn ƀuôn ala mtao jing kjăp hlăm kngan Y-Salômôn.