2

Tavi nkaw lug rua Xalaumoo

1Thaus ze lub swjhawm kws Tavi yuav taag swm neej mas nwg nkaw lug rua nwg tug tub Xalaumoo tas, 2“Kuv saamswm yuav dua moog ib yaam le ib tsoom tuabneeg nplajteb. Koj ca le ua khov kho yaam le ib tug txwvneej yawg, 3hab tuav rawv tej lug kws koj tug Vaajtswv Yawmsaub has, ua lub neej lawv le nwg txujkev, hab tuav rawv nwg tej kaab ke hab nwg tej lug nkaw hab nwg tej kevcai hab nwg tej lug qha lawv le kws tub muab sau ca rua huv Mauxe phoo kevcai, sub koj txhad le vaam meej rua txhua yaam num kws koj ua hab rua txhua qhov kws koj moog, 4mas Yawmsaub txhad ua lawv le nwg tej lug kws nwg has ntswg txug kuv tas, ‘Yog koj tej tub ki ceev faaj rua txhua txujkev kws puab ua hab ua puab lub neej xwb rua ntawm kuv lub xubndag kawg sab kawg ntsws, mas koj caaj ceg yuav tsw tu ncua tug txwvneej kws nyob sau cov Yixayee lub zwm txwv.’
5“Dua ib qho koj yeej paub tas Xeluya tug tub Yau‑a tau ua le caag rua kuv lawm. Koj paub tas nwg ua le caag rua ob tug thawj kws kaav Yixayee cov tub rog, yog ua rua Naw tug tub Anaw hab ua rua Yethaw tug tub Amaxa kws nwg ca le muab tua rua thaus lub tebchaws tug lawd, pauj taub tej ntshaav kws lug rua thaus kws tseed ua rog. Nwg muab tej ntshaav kws tsw txhum hov ua tso rua sau nwg txuj hlaab ntawm duav hab tso rua sau nwg txhais khau ntawm nwg kwtaw. 6Vem le nuav ca le ua lawv le koj tug tswvyim pum zoo, tsw xob ca nwg tug dawb hau moog ua sab tug yeeg rua huv tub tuag teb. 7Ca le ua zoo rua Npaxilai kws yog tuabneeg Kile‑a cov tub, kheev puab nrug koj koom rooj noj mov ua ke, tsua qhov thaus kws kuv tswv koj tug tijlaug Axaloo moog puab tau ua zoo kawg rua kuv ib yaam le ntawd. 8Muaj Kela tug tub Sime‑i kws yog xeem Npeeyamee kws nyob huv lub moos Npahuli kuj nrug koj nyob ua ke nuav. Nub kws kuv moog rua lub moos Mahana‑i mas nwg tshev foom kuv tsw zoo heev kawg le, tassws thaus nwg tuaj tog kuv ntawm ntug dej Yalatee, mas kuv tuav Yawmsaub lub npe cog lug twv rua nwg tas, kuv yuav tsw xuas ntaaj tua nwg. 9Vem le hov koj tsw xob suav tas nwg tsw txhum. Koj tub muaj tswvyim, koj kuj paub tas tswm nyog koj yuav ua le caag rua nwg. Koj ca le coj nwg lub taubhau dawb quas paug nrug nwg cov ntshaav nqeg rua huv tub tuag teb.”

Tavi tuag

10Tes Tavi txawm tuag moog nrug nwg tej laug nyob mas puab muab nwg log rua huv Tavi lub nroog. 11Lub swjhawm kws Tavi kaav cov Yixayee yog plaub caug xyoo. Nwg nyob huv Heploo kaav tau xyaa xyoo, nyob huv Yeluxalee kaav tau peb caug peb xyoo. 12Xalaumoo txhad sawv nyob nwg txwv Tavi lub zwm txwv, mas nwg kaav tau tebchaws ruaj khov.

Xalaumoo tswjfwm tau nwg lub tebchaws

13Hakis tug tub Antauniya tuaj cuag Npasenpa kws yog Xalaumoo nam. Mas Npasenpa nug nwg tas, “Koj tuaj ua zoo lov?” Antauniya teb tas, “Kuv tuaj ua zoo xwb. 14Kuv muaj ib lu lug yuav has rua koj.” Npasenpa has tas, “Ca le has maj.” 15Nwg txhad has tas, “Koj yeej paub tas kuv txhad yog tug kws yuav kaav lub tebchaws, hab taag nrho cov Yixayee suavdawg yeej npaaj sab tas kuv yuav tau kaav. Txawm le caag los xwj lub tebchaws poob lug rua kuv tug kwv lawm, vem yog Yawmsaub pub rua nwg kaav. 16Mas nwgnuav kuv tsuas thov ib yaam xwb, thov koj tsw xob txhem.” Npasenpa has rua nwg tas, “Ca le has maj.” 17Antauniya txhad has tas, “Thov koj moog thov vaajntxwv, nyab nwg yuav tsw txhem koj, yog thov nwg muab Anpisa kws yog tuabneeg huv lub moos Sunee rua kuv yuav ua quaspuj.” 18Npasenpa has tas, “Zoo kawg, kuv yuav moog paab koj has rua vaajntxwv.”
19Npasenpa txawm moog cuag vaajntxwv Xalaumoo paab Antauniya has rua vaajntxwv. Mas vaajntxwv sawv tseeg fem nwg hab nyo hau rua nwg. Tes txawm rov nyob tsawg sau lub zwm txwv mas has kuas muab rooj rua vaajntxwv nam nyob. Leej nam txhad lug nyob ntawm nwg saab xws, 20mas has tas, “Kuv yuav thov ib nyuas yaam ntawm koj, koj tsw xob txhem kuv.” Tes vaajntxwv txawm has tas, “Nam, thov maj, kuv yuav tsw txhem koj.” 21Leej nam txhad has tas, “Thov muab Anpisa kws yog tuabneeg huv Sunee rua koj tug tijlaug Antauniya yuav ua quaspuj.” 22Vaajntxwv Xalaumoo teb nwg nam tas, “Ua caag koj yuav thov Anpisa kws yog tuabneeg huv Sunee rua Antauniya yuav? Ca le thov hlo lub tebchaws rua nwg hab los maj, tsua qhov nwg tub yog kuv le tijlaug hab nwg tub muaj tug pov thawj Anpiyatha hab Xeluya tug tub Yau‑a tuaj nwg tog.” 23Vaajntxwv Xalaumoo txawm tuav Yawmsaub lub npe cog lug twv has tas, “Yog tej lug nuav tsw ua rua Antauniya txujsa tu mas ca Vaajtswv rau txem rua kuv nyaav dua le hov hab. 24Vem le nuav, muaj Yawmsaub muaj txujsa nyob pum, Yawmsaub kws yog tug tsaa kuv kuas nyob ruaj khov hab muab kuv txawb rua sau kuv txwv Tavi lub zwm txwv, hab pub kuv caaj ceg kaav moog le, lawv le Yawmsaub tau cog lug ca, mas Antauniya yeej yuav raug muab tua nub nua ntaag.” 25Yog le hov vaajntxwv Xalaumoo txhad khaiv Yehauyanta tug tub Npenaya moog muab Antauniya tua, nwg txhad tuag lawm.
26Vaajntxwv has rua tug pov thawj Anpiyatha tas, “Ca le moog rua lub moos Anathau moog nyob huv koj daim teb, tsua qhov koj mas tswm nyog tuag lawm. Tassws lub swjhawm nuav kuv tsw tua koj vem yog koj tau kwv Vaajtswv Yawmsaub lub swb xaab ua kuv txwv Tavi ntej, hab vem koj tau nrug kuv txwv raug txhua yaam kev txom nyem ua ke.” 27Xalaumoo txhad muab Anpiyatha lawv tawm qhov kws ua Yawmsaub le pov thawj, txhad tav lawv le Yawmsaub tej lug kws has txug Eli caaj ceg huv lub moos Silau.
28Thaus tej xuv nuav nrov moog txug Yau‑a, txawm yog Yau‑a tsw tuaj Axaloo tog los nwg tuaj Antauniya tog, mas Yau‑a txhad tswv moog rua Yawmsaub lub tsev ntaub hab moog tuav rawv cov kub ntawm lub thaaj xyeem. 29Thaus kws muaj tuabneeg moog has rua vaajntxwv Xalaumoo tas, “Yau‑a tub tswv moog rua ntawm Yawmsaub lub tsev ntaub lawm hab nwg nyob ntawm lub thaaj xyeem ib saab,” mas Xalaumoo txhad khaiv Yehauyanta tug tub Npenaya moog, has tas, “Ca le moog muab nwg tua pov tseg.” 30Npenaya txhad moog rua ntawm Yawmsaub lub tsev ntaub mas has rua Yau‑a tas, “Vaajntxwv kuas koj ca le tawm lug.” Yau‑a teb tas, “Kuv tsw tawm le, kuv yeem tuag ntawm nuav.” Tes Npenaya kuj coj xuv moog has rua vaajntxwv tas, “Yau‑a has le hov ntaag, nwg teb kuv le nuav ntaag.”
31Vaajntxwv teb nwg tas, “Ca le ua lawv le nwg has rua nwg. Ca le muab nwg tua hab muab faus tseg. Ua le nuav sub txhad ntxuav tau lub txem kws Yau‑a tua tej tuabneeg tsw txhum tawm ntawm kuv hab kuv txwv caaj ceg moog. 32Yawmsaub yuav coj qhov kws nwg tua lwm tug lug ntshaav hov rov lug poob rua sau nwg taubhau, tsua qhov nwg tau xuas ntaaj tua ob tug txwvneej kws ncaaj nceeg dua hab zoo dua nwg, kws kuv txwv Tavi kuj tsw paub le, yog Naw tug tub Anaw kws ua thawj kaav cov tub rog Yixayee hab Yethaw tug tub Amaxa kws ua thawj kaav cov tub rog Yuta. 33Mas ob tug tuag nuav cov ntshaav yuav poob rua sau Yau‑a hab nwg caaj ceg taubhau ib txhab ib txhws, tassws Tavi hab nwg tej tub ki hab nwg caaj ceg hab nwg lub zwm txwv Yawmsaub yuav pub kuas nyob tug quas yeeg ib txhab ib txhws.”
34Yehauyanta tug tub Npenaya txawm moog tua Yau‑a tuag mas muab nwg log rua ntawm nwg lub tsev huv tebchaws moj saab qhua. 35Vaajntxwv Xalaumoo tsaa Yehauyanta tug tub Npenaya ua thawj kaav tub rog nyob Yau‑a chaw, hab vaajntxwv tsaa Xantau ua pov thawj nyob Anpiyatha chaw.
36Vaajntxwv khaiv tuabneeg moog hu Sime‑i tuaj mas has rua nwg tas, “Koj ca le ua tsev rua huv Yeluxalee hab nyob tuabywv hov ntawd, tsw xob tawm moog hovtwg le. 37Yog nub twg koj tawm hlaa lub haav Khiloo hov moog, mas koj ca le paub tseeb tas koj yuav tuag. Qhov kws koj tuag hov koj yuav rws koj xwb.” 38Mas Sime‑i has rua vaajntxwv tas, “Qhov kws vaajntxwv has le nuav kuj zoo kawg. Vaajntxwv kws yog kuv tug tswv has le caag los kuv kws yog koj tug qhev yuav ua le ntawd.” Sime‑i txhad le nyob huv Yeluxalee tau ntev.
39Nyob tau peb xyoos mas Sime‑i ob tug qhev tswv moog cuag Ma‑akha tug tub Akhij kws ua vaajntxwv huv lub moos Ka. Mas thaus muaj tuabneeg has rua Sime‑i tas, “Koj ob tug qhev nyob huv lub moos Ka,” 40Sime‑i txawm sawv tseeg pem eeb rua sau neeg luav moog cuag Akhij huv lub moos Ka moog nrhav nwg ob tug qhev. Sime‑i tau moog coj nwg ob tug qhev ntawm lub moos Ka lug. 41Thaus muaj tuabneeg has rua Xalaumoo tas Sime‑i tub tawm huv Yeluxalee moog txug lub moos Ka hab rov qaab lug lawm, 42vaajntxwv txawm khaiv tuabneeg moog hu Sime‑i tuaj mas has rua nwg tas, “Kuv tub kuas koj tuav Yawmsaub lub npe cog lug twv tseg hab kuv nkaw lug rua koj tas, ‘Koj ca le paub tseeb tas nub twg koj tawm moog tsw has koj moog rua hovtwg koj yuav tuag xwb.’ Mas koj tub teb kuv tas, ‘Tej lug kws koj has nuav zoo kawg le, kuv yuav noog koj lug.’ 43Ua le caag koj tsw ceev cov lug kws koj cog rua Yawmsaub lawm hab tsw ceev tej lug kws kuv has kuas koj ua?” 44Vaajntxwv rov has dua rua Sime‑i tas, “Koj yeej paub tej kev phem kws koj ua rua kuv txwv Tavi huvsw huv koj lub sab lawm. Vem le nuav Yawmsaub yuav muab tej kev phem rov lug pauj rua sau koj lub taubhau. 45Tassws vaajntxwv Xalaumoo yuav tau moov zoo hab Tavi lub zwm txwv yuav nyob ruaj khov rua ntawm Yawmsaub xubndag moog ib txhws.” 46Mas vaajntxwv txawm has rua Yehauyanta tug tub Npenaya mas nwg tawm moog muab Sime‑i tua pov tseg, Sime‑i txhad le tuag. Ua le nuav lub tebchaws txhad nyob ruaj khov rua huv Xalaumoo txhais teg.