2

Ndaawitv Paaiv Waac Bun Saa^lo^morn

1Ndaawitv guei seix nyei ziangh hoc taux fatv aqv. Ninh ziouc paaiv waac bun ninh nyei dorn, Saa^lo^morn. 2Ninh gorngv, “Ih zanc yie oix zuqc yangh baamh mienh yietc zungv oix zuqc yangh nyei jauv. Meih oix zuqc henv, bun cing meih zoux jun-zeiv mienh. 3Oix zuqc ei jienv Ziouv, meih nyei Tin-Hungh, paaiv nyei waac. Oix zuqc yangh ninh nyei jauv yaac ei fiev jienv ⟨Mose nyei Leiz-Latc Sou⟩ nyei yietc zungv leiz-latc caux lingc caux leiz. Hnangv naaic, maiv gunv meih zoux haaix nyungc fai mingh taux haaix norm dorngx, meih ziouc duqv longx. 4Ziouv yaac oix ei jienv ninh laengz bun yie nyei waac zoux. Ziouv gorngv, ‘Se gorngv meih nyei zeiv-fun faix fim ninh mbuo yangh nyei jauv, oix zuqc longc nzengc hnyouv, longc nzengc za'eix ziepc zuoqv nyei yiem yie nyei nza'hmien, meih nyei zeiv-fun ziouc nzipc jienv I^saa^laa^en Mienh nyei hungh weic, maiv dangx.’
5“Maiv daan mbuoqc naaiv. Meih hiuv duqv Se^lu^yaa nyei dorn, Yo^aapc, hnangv haaix nor zoux bun yie. Ninh daix I^saa^laa^en Mienh nyei i dauh baeng-bieiv, Ne nyei dorn, Apc^ne, caux Ye^te nyei dorn, Aa^maa^saax. Yiem taaix-baengh nyei ziangh hoc ninh daix ninh mbuo hnangv yiem mborqv jaax nyei ziangh hoc daix ninh mbuo nor. Naaiv deix nziaamv yaac guoqv zuqc ninh sai jienv nyei houx-hlaang caux daapc jienv nyei heh. 6Weic naaiv meih oix zuqc ziux meih nyei cong-mengh zoux. Maiv dungx bun ninh yiem taux mba'biei baeqc, duqv baengh orn nyei mingh yiemh gen.
7“Mv baac oix zuqc zoux longx bun Gi^le^aatc Mienh, Mbaa^sin^lai, nyei dorn mbuo, bun ninh mbuo juangc meih nyei dieh nyanc hnaangx, weic zuqc yie biaux meih nyei gorx, Apc^saa^lom, wuov zanc, ninh mbuo yaac zipv yie longx nyei
8“Yiem meih naaiv yaac maaih yiem Mbaa^hu^lim daaih nyei Mben^yaa^min Mienh, Gelaa nyei dorn, Si^me^i, dongh yie mingh Maa^haa^naa^im wuov hnoi ninh zioux yie doqc haic. Mv baac nqa'haav ninh njiec taux Jor^ndaen Ndaaih zipv yie, yie ziouc ziangv jienv Ziouv houv waac bun ninh. Yie gorngv, ‘Yie zungv maiv longc nzuqc ndaauv daix meih aqv.’ 9Mv baac ih zanc meih maiv dungx funx ninh maiv maaih zuiz. Meih se cong-mengh mienh. Meih ziouc haih hiuv duqv oix zuqc hnangv haaix nor zoux bun ninh. Meih oix zuqc daix naaiv dauh ong-m'nqorngv-baeqc, bun nziaamv liouc cuotv, njiec taux yiemh gen.”

Ndaawitv Guei Seix

10Ndaawitv ziouc guei seix mi'aqv. Ninh nyei sei zangx jienv Ndaawitv Zingh. 11Ndaawitv zoux I^saa^laa^en Mienh nyei hungh feix ziepc hnyangx, yiem He^mbo^lon gunv siec hnyangx, aengx yiem Ye^lu^saa^lem gunv faah ziepc faam hnyangx. 12Saa^lo^morn ziouc nzipc jienv ninh nyei die, Ndaawitv, zueiz hungh weic. Ninh nyei guoqv yaac liepc duqv wuonv nyei.

Aa^ndo^ni^yaa Zuqc Daix

13Hakv^gitc nyei dorn, Aa^ndo^ni^yaa, daaih lorz Saa^lo^morn nyei maa, Mbatc^qe^mbaa. Mbatc^qe^mbaa naaic gaax, “Meih daaih weic baengh orn nyei jauv fai?”
 Aa^ndo^ni^yaa dau, “Zeiz nyei. Yie daaih weic baengh orn.”
14Ninh yaac nzipc jienv gorngv, “Yie maaih deix waac oix gorngv mbuox meih.”
 Mbatc^qe^mbaa gorngv, “Gunv gorngv maah!”
15Aa^ndo^ni^yaa gorngv, “Meih hiuv duqv naaiv norm guoqv m'daaih benx yie nyei. I^saa^laa^en nyei zuangx mienh yaac hnamv jienv yie duqv zoux hungh. Mv baac sic goiv yienc. Guoqv benx yie nyei youz nyei, weic zuqc Ziouv bun ninh mi'aqv. 16Ih zanc yie maaih yietc nyungc oix tov meih. Tov maiv dungx ngaengc yie.”
 Mbatc^qe^mbaa gorngv, “Gunv gorngv maah!”
17Aa^ndo^ni^yaa ziouc gorngv, “Tengx yie tov Saa^lo^morn Hungh, weic zuqc hnamv daaih ninh maiv haih ngaengc meih. Tov ninh bun Sunem Mienh nyei sieqv, Aa^mbi^qaakv, yie longc zoux auv.”
18Mbatc^qe^mbaa gorngv, “Longx aqv. Yie tengx meih tov hungh diex.”
19Mbatc^qe^mbaa ziouc mingh lorz Saa^lo^morn Hungh weic tengx Aa^ndo^ni^yaa tov. Hungh diex ziouc souv jiez sin mingh zipv ninh nyei maa yaac ndoqv m'nqorngv bun ninh nyei maa, ziouc mingh zueiz jienv ninh nyei hungh weic. Ninh yaac paaiv mienh dorh norm weic daaih bun ninh nyei maa zueiz. Ninh nyei maa ziouc zueiz jienv ninh nyei mbiaauc maengx bung.
20Mbatc^qe^mbaa gorngv, “Yie maaih diqv dien faix-fiuv waac oix tov meih. Tov maiv dungx ngaengc yie.”
 Hungh diex dau, “Yie nyei maa aac, gunv gorngv aqv. Yie yaac maiv ngaengc maa.”
21Mbatc^qe^mbaa gorngv, “Tov zorqv Sunem Mienh nyei sieqv, Aa^mbi^qaakv, bun meih nyei gorx, Aa^ndo^ni^yaa, longc zoux auv.”
22Saa^lo^morn Hungh dau ninh nyei maa, “Maa weic haaix diuc tov zorqv Sunem Mienh nyei sieqv, Aa^mbi^qaakv, bun Aa^ndo^ni^yaa longc zoux auv? Liemh guoqv tov bun ninh maah! Ninh zoux yie nyei gorx. Meih tengx ninh tov yaac tengx Aa^mbi^yaa^taa sai mienh caux Se^lu^yaa nyei dorn, Yo^aapc, tov guoqv.”
23Saa^lo^morn Hungh ziouc ziangv jienv Ziouv houv waac gorngv, “Laaix Aa^ndo^ni^yaa gorngv naaiv deix waac ninh oix zuqc guangc maengc aqv. Se gorngv maiv hnangv naaiv nor, tov Tin-Hungh dingc yie nyei zuiz, zungv hniev-hniev nyei dingc. 24Yie ziangv jienv ziangh jienv nyei Ziouv, dongh liepc yie, bun yie zueiz yie nyei die, Ndaawitv, nyei hungh weic yaac ziux ninh laengz nyei waac longc yie liepc hungh douh wuov dauh Ziouv, laengz ih hnoi Aa^ndo^ni^yaa zungv oix zuqc daix daic.” 25Saa^lo^morn ziouc paaiv Ye^ho^yaa^ndaa nyei dorn, Mbe^nai^yaa, mingh zorqv Aa^ndo^ni^yaa daix daic.

Aa^mbi^yaa^taa Zuqc Zunc Cuotv

26Hungh diex gorngv mbuox Aa^mbi^yaa^taa sai mienh, “Nzuonx Aa^naa^totv, meih ganh nyei lingh deic wuov. Meih zic duqv daic, mv baac ih zanc yie maiv daix meih weic zuqc meih yiem yie nyei die nyei wuov ndaangc maengx gaeng jiex Ziouv Tin-Hungh nyei ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang.⟩ Meih yaac zuqc caux ninh juangc siouc ziex nyungc kouv naanc.” 27Saa^lo^morn ziouc zunc Aa^mbi^yaa^taa cuotv, maiv duqv zoux Ziouv nyei sai mienh. Hnangv naaic ziouc bun Ziouv yiem Silo gorngv Eli nyei biauv zong mienh wuov deix waac cuotv daaih zien.

Yo^aapc Zuqc Daix

28Yo^aapc muangx haiz naaiv deix sic cuotv, ninh ziouc biaux mingh taux Ziouv nyei ndopv-liuh nanv jienv ziec-dorngh nyei jorng. (Yo^aapc maiv tengx Apc^saa^lom mv baac ninh tengx Aa^ndo^ni^yaa.) 29Maaih mienh mbuox Saa^lo^morn Hungh, “Yo^aapc biaux mingh Ziouv nyei ndopv-liuh, yiem ziec-dorngh ga'hlen.” Saa^lo^morn ziouc paaiv Ye^ho^yaa^ndaa nyei dorn, Mbe^nai^yaa, mingh. Ninh gorngv, “Mingh aqv! Mingh daix ninh aqv.”
30Mbe^nai^yaa ziouc bieqc Ziouv nyei ndopv-liuh gorngv, “Hungh diex gorngv, ‘Cuotv daaih maah!’+”
 Yo^aapc dau, “Yie maiv cuotv aqv. Yie yiem naaiv daic.”
 Mbe^nai^yaa mingh mbuox hungh diex, “Yo^aapc hnangv naaiv nor gorngv, hnangv naaiv nor dau yie.”
31Hungh diex mbuox Mbe^nai^yaa, “Ei jienv ninh nyei waac zoux aqv. Zorqv daix daic, biopv jienv. Yo^aapc daix maiv zoux dorngc wuov deix mienh, bun ninh mbuo nyei nziaamv liouc cuotv. Hnangv naaiv nor daix Yo^aapc ziouc bun naaiv deix sic sung. Yie caux yie nyei biauv zong mienh ziouc maiv zuqc ndaam-dorng. 32Ziouv oix bun Yo^aapc ganh ndaam ninh daix mienh bun nziaamv liouc cuotv nyei zuiz, weic zuqc yie nyei die, Ndaawitv, maiv hiuv nyei ziangh hoc Yo^aapc longc nzuqc ndaauv daix i dauh mienh gauh longx jiex ninh ganh, se I^saa^laa^en nyei domh baeng-bieiv, Ne nyei dorn, Apc^ne, caux Yu^ndaa nyei domh baeng-bieiv, Ye^te nyei dorn, Aa^maa^saax. 33Yo^aapc daix wuov deix i dauh mienh nyei zuiz, Yo^aapc caux ninh nyei zeiv-fun oix zuqc yietc liuz ndaam-dorng, mv baac Ndaawitv caux ninh nyei zeiv-fun caux ninh nyei biauv zong mienh caux nzipc jienv zueiz ninh nyei weic wuov deix duqv Ziouv nyei baengh orn taux maanc gouv maanc doic.”
34Ye^ho^yaa^ndaa nyei dorn, Mbe^nai^yaa ziouc mingh zorqv Yo^aapc daix daic, zangx jienv Yo^aapc ganh nyei ndau yiem wuov deic-bung-huaang. 35Hungh diex ziouc orn Ye^ho^yaa^ndaa nyei dorn, Mbe^nai^yaa, zoux domh baeng-bieiv div Yo^aapc. Ninh yaac orn Saax^ndokc sai mienh div Aa^mbi^yaa^taa.

Si^me^i Zuqc Daix

36Jiex daaih, Hungh Diex paaiv mienh mingh heuc Si^me^i daaih ziouc gorngv mbuox ninh, “Meih oix zuqc gomv biauv yiem naaiv Ye^lu^saa^lem Zingh. Yaac oix zuqc yiem naaic, maiv dungx cuotv mingh ganh norm dorngx. 37Meih oix zuqc hiuv duqv, da'faanh haaix norm hnoi meih cuotv zingh jiex wuov ngaanc Kitc^lon Horngz, meih ndongc haaix zungv oix zuqc daic. Meih ganh yaac oix zuqc ndaam-dorng.”
38Si^me^i dau hungh diex, “Meih hnangv naaiv nor gorngv se longx nyei. Meih nyei bou oix ei jienv yie nyei ziouv, hungh diex, gorngv nyei waac.” Si^me^i ziouc yiem jienv Ye^lu^saa^lem lauh nyei.
39Jiex liuz buo hnyangx, maaih i dauh Si^me^i nyei nouh biaux mingh taux Gatc Zingh nyei hungh, Maa^aa^kaa nyei dorn, Aakitv. Maaih mienh mbuox Si^me^i, “Meih nyei nouh yiem Gatc Zingh.” 40Si^me^i yietv haiz, ninh zorqv geh orn buic jienv lorh, geh jienv mingh taux Gatc Zingh, Aakitv Hungh wuov, dorh ninh nyei nouh nzuonx daaih.
41Maaih mienh mbuox Saa^lo^morn, Si^me^i cuotv Ye^lu^saa^lem mingh taux Gatc Zingh aengx nzuonx daaih aqv. 42Hungh diex ziouc paaiv mienh mingh heuc Si^me^i daaih, gorngv mbuox ninh, “Yie heuc meih ziangv jienv Ziouv laengz waac yaac kuinx meih maiv zeiz? Yie gorngv, ‘Da'faanh meih cuotv mingh ganh norm dorngx wuov hnoi, meih ndongc haaix zungv oix zuqc daic.’ Wuov zanc meih dau yie, ‘Meih hnangv naaic gorngv se longx nyei. Yie yaac oix ei jienv meih nyei waac zoux.’ 43Wuov nyungc, meih weic haaix diuc maiv ei jienv meih ziangv jienv Ziouv laengz nyei waac yaac maiv ei yie hatc nyei waac?”
44Hungh diex yaac gorngv mbuox Si^me^i, “Yiem meih nyei hnyouv meih yaac hiuv duqv meih zoux bun yie nyei die, Ndaawitv, nyei yietc zungv waaic sic. Ih zanc Ziouv oix ziux meih zoux nyei waaic sic winh bun meih. 45Mv baac Ziouv oix ceix fuqv bun Saa^lo^morn Hungh. Ndaawitv nyei hungh weic ziouc yiem Ziouv nyei nza'hmien liepc wuonv taux maanc gouv maanc doic.”
46Hungh diex ziouc paaiv Ye^ho^yaa^ndaa nyei dorn, Mbe^nai^yaa. Mbe^nai^yaa ziouc cuotv mingh zorqv Si^me^i daix daic.
 Hnangv naaic, Saa^lo^morn gunv nyei guoqv liepc wuonv yiem Saa^lo^morn nyei buoz-ndiev.