2

Lời Đa-vít trối với Sa-lô-môn

1Khi sắp qua đời, vua Đa-vít truyền huấn lệnh cho Sa-lô-môn con mình như sau: 2“Ta sắp đi vào con đường thế nhân phải đi. Phần con, phải mạnh dạn tỏ ra đáng bậc nam nhi. 3Phải tuân giữ mệnh lệnh Thượng Đế Hằng Hữu mình, đi theo đường lối Ngài, tuân giữ tất cả những điều răn, luật lệ, quy tắc và chỉ thị đã ghi trong luật Mai-sen. Như thế dù đi đến đâu hay làm việc gì, con sẽ được thành công; 4và Chúa Hằng Hữu sẽ thực hiện lời Ngài đã phán hứa: 'Nếu con cháu ngươi bước đi thận trọng, hết lòng hết linh hồn trung thành với ta, chúng nó sẽ tiếp tục làm vua Y-sơ-ra-ên mãi mãi.'
5Ngoài ra, con cũng biết Giô-áp (con Sê-ru-gia) đã đối xử với ta cách nào. Ông ta đã sát hại hai tổng tư lệnh quân đội Y-sơ-ra-ên là Áp-ne (con Nê-rơ) và A-ma-sa (con Giê-the). Ông ta gây đổ máu trong thời bình cũng như thời chiến, còn máu chiến tranh thì vẫn dính đầy thắt lưng và giày ông ta. 6Con phải hành động khôn khéo, đừng để cho lão già ấy an ổn xuống mồ. 7Còn đối với các con Bát-si-lai người Ga-la-át, con phải tử tế, cho họ ăn cùng bàn với con, vì họ đã giúp đỡ ta khi ta chạy trốn Áp-sa-lôm, anh con. 8Riêng về Si-mê-i (con Ghê-ra, người Bên-gia-min ở Ba-hu-rim), người này đã nguyền rủa ta thậm tệ lúc ta đi Ma-ha-na-im ngày ấy. Nhưng khi người này xuống sông Giô-đan gặp ta, ta có nhân danh Chúa Hằng Hữu thề sẽ không giết nó. 9Nhưng con đừng kể nó là vô tội. Là người khôn ngoan, con biết phải xử sự thế nào. Phải cho đầu bạc nó vấy máu khi xuống mồ."
10Đa-vít an nghỉ với các tổ tiên, được chôn trong thành Đa-vít. 11Vua trị vì Y-sơ-ra-ên bốn mươi năm, (bảy năm ở Hếp-rôn, ba mươi ba năm ở Giê-ru-sa-lem.) 12Sa-lô-môn nối ngôi Đa-vít và ngôi nước người được vững bền.

Ngai của Sa-lô-môn được vững lập

13A-đô-ni-gia (con Ha-ghít) đến tìm Bát sê-ba mẹ Sa-lô-môn. Bà hỏi: "Ông đến với tinh thần hiếu hòa chứ?" Thưa: "Vâng, hiếu hòa." 14A-đô-ni-gia tiếp: "Tôi có lời xin thưa với bà." Bà bảo: "Nói đi." 15A-đô-ni-gia nói: "Bà biết nước vốn thuộc về tôi, cả Y-sơ-ra-ên đều mong tôi làm vua. Nhưng nay nước lại về tay em tôi, vì Chúa Hằng Hữu muốn thế. 16Bây giờ tôi có một lời thỉnh cầu, xin bà đừng từ chối." Bà đáp: "Xin cứ nói." 17A-đô-ni-gia nói: "Nhờ bà xin phép vua Sa-lô-môn giúp vì vua không từ khước bà - cho tôi được cưới A-bi-sác, người Su-nem làm vợ." 18Bát-sê-ba nhận lời: "Được. Tôi hứa sẽ xin với vua điều đó cho ông." 19Và bà đến gặp Sa-lô-môn để nói việc này. Vua đứng lên đón và cúi mình chào mẹ; rồi ngồi lại trên ngai. Vua sai đặt ghế cho mẹ ngồi bên phải. 20Bà nói: "Mẹ có một việc nhỏ xin con, đừng từ chối mẹ." Vua đáp: "Mẹ nói đi, con không từ chối dâu."
21Bà tiếp: "Con cho phép A-đô-ni-gia, anh con, được cưới A-bi-sác người Su-nem làm vợ." 22Vua trả lời mẹ: "Tại sao mẹ xin A-bi-sác cho A-đô-ni-gia? Sao không xin cả vương quốc cho anh ấy một thể, vì là anh con? Nếu mẹ đã xin cho anh ấy, sao mẹ không xin luôn cho thầy tế lễ A-bia-tha và Giô-áp nữa cho xong!" 23Vua lại nhân danh Chúa thề rằng: "Xin Thượng Đế phạt tôi nặng nề nếu yêu sách của A-đô-ni-gia không làm cho anh ấy mất mạng. 24Tôi thề có Chúa Hằng Hữu - Đấng đã đặt tôi làm vua thế cho Đa-vít cha tôi và lập triều đại này như Ngài đã hứa A-đô-ni-gia phải chết hôm nay." 25Và vua Sa-lô-môn sai Bê-na-gia (con Giê-hô-gia-đa) giết A-đô-ni-gia.
26Sau đó vua bảo thầy tế lễ A-bia-tha: "Hãy hồi hương về sống ở A-na-tốt! Tội ông đáng chết, nhưng bây giờ ta không giết ông vì ông đã khiêng Rương giao ước của Chúa Hằng Hữu trước mặt Đa-vít, cha ta, và ông cũng đã chia sẻ hoạn nạn với cha ta." 27Thế là Sa-lô-môn cách chức A-bia-tha, không cho làm chức tế lễ của Chúa nữa. Việc này làm ứng nghiệm lời Chúa đã phán về nhà Hê-li ở Si-lô.
28,29Khi Giô-áp nghe những tin này (Giô-áp là người ủng hộ A-đô-ni-gia dù không theo Áp-sa-lôm), liền chạy đến Đền tạm, nắm lấy sừng bàn thờ. Người ta báo cáo việc này cho Sa-lô-môn. Vua sai Bê-na-gia đi giết Giô-áp. 30Bê-na-gia đến Đền tạm và nói với Giô-áp: "Vua truyền lệnh cho ông đi ra." Nhưng Giô-áp đáp: "Không, ta chết tại đây." Bê-na-gia đi báo cáo cho vua. 31Vua đáp: "Cứ làm như lời nó nói. Giết và chôn nó đi! Như vậy mới gỡ cho ta và nhà cha ta khỏi tội sát nhân. Nó đã giết người cách vô cớ. 32Vì nó làm đổ máu người khác nên Chúa khiến máu đổ lại trên đầu nó. Nó đã giết hai người ngay thẳng hơn, tốt hơn nó đó là Áp-ne con Nê-rơ, tư lệnh quân đội Y-sơ-ra-ên và A-ma-sa con Giê-the, tư lệnh quân đội Giu-đa trong khi Đa-vít, cha ta không hề hay biết. 33Xin huyết của họ đổ trên đầu Giô-áp và con cháu nó đời đời. Còn đối với Đa-vít, con cháu, gia đình và ngôi nước người sẽ được Chúa cho bình an mãi mãi." 34Vậy Bê-na-gia trở lại giết Giô-áp. Ông được chôn tại nhà mình trong sa mạc. 35Vua chỉ định Bê-na-gia làm tổng tư lệnh quân đội thay cho Giô-áp, Xa-đốc làm thầy tế lễ thay cho A-bia-tha.
36Vua đòi Si-mê-i đến, bảo: "Ông phải cất một cái nhà tại Giê-ru-sa-lem rồi ở đấy, không được đi đâu cả! 37Ngày nào ông đi qua suối Kít-rôn, thì ông phải chết. Máu ông sẽ đổ lại trên đầu ông." 38Si-mê-i đáp: "Bệ hạ nói phải lắm. Tôi xin làm theo lời vua phán." Và Si-mê-i ở lại Giê-ru-sa-lem lâu ngày.
39Ba năm sau, hai người nô-lệ của Si-mê-i chạy trốn đến với A-kích (con Ma-a-ca) vua đất Gát. Có người báo cho Si-mê-i hay. 40Ông thắng lừa đi đến Gát gặp A-kích tìm được hai người nô lệ và dẫn họ về.
41Khi Sa-lô-môn nghe Si-mê-i đi Gát về, 42liền đòi ông đến tra hỏi: Ta có bảo ông thề nhân danh Chúa và cảnh cáo ông rằng: ngày nào ông bỏ đi bất kỳ nơi nào, ông phải chết,' và ông có đáp: 'vua nói đúng. Tôi xin vâng lời.' 43Tại sao ông không giữ lời thề với Chúa và không tuân lệnh ta?" 44Vua tiếp lời: "Những điều ác ông chủ tâm làm cho Đa-vít, cha ta, ông còn nhớ đấy chứ! Chúa sẽ khiến những điều ác ấy quay lại đổ lên đầu ông. 45Nhưng ta sẽ được phước lành, và ngôi nhà Đa-vít sẽ được vững bền trước mặt Chúa đời đời." 46Vua ra lệnh cho Bê-na-gia giết Si-mê-i. Như vậy, Sa-lô-môn củng cố được vương quốc mình.