Klei Hưn Mdah

Hră Tal Dua Y-Pôl mơĭt kơ phung đăo ti ƀuôn Kôrantô hră tal dua Y-Pôl mơĭt kơ phung sang Aê Diê ti ƀuôn Kôrantô, čih êjai Y-Pôl mâo klei dleh čiăng dưi mâo klei bi tuôm hŏng phung Sang Aê Diê ƀuôn Kôrantô. Mâo đa đa phung đăo hlăm Sang Aê Diê anei ngă klei bi kdơ̆ng hŏng Y-Pôl, ƀiădah hŏng hră anei ñu čiăng bi êdah klei bi juh klei hơ̆k mơak ñu mâo mơ̆ng phung sang Aê Diê anei.
 Hlăm kdrêč tal êlâo hră anei, Y-Pôl bi êdah klei ñu bi mguôp hŏng phung Sang Aê Diê ti ƀuôn Kôrantô, leh anăn mblang klă si ngă klei ñu lŏ wĭt lač hŏng klei khăng hŏng phung ngă klei bi hêñ leh anăn klei bi kdơ̆ng hŏng ñu hlăm Sang Aê Diê, leh anăn ñu lŏ bi êdah hŏng ai tiê hơ̆k mơak tơdah bi êdah hŏng klei khăng ktang snăn kyuadah srăng atăt diñu kơ klei kmhal kơ klei soh leh anăn klei dưi lŏ bi grăng. Leh tinăn Y-Pôl akâo klei đru mơ̆ng phung Sang Aê Diê ti ƀuôn Kôrantô čiăng đru kơ phung bi đru đăo ti čar Yuđa dôk hlăm kƀah mnơ̆ng leh anăn klei knap mñai. Kdrêč knhal tuč Y-Pôl mgang bruă khua ƀĭng kna ñu kyuadah đa đa čô hlăm Sang Aê Diê ti ƀuôn Kôrantô ngă klei bi mđĭ diñu pô jing msĕ si phung khua ƀĭng kna sĭt, êjai diñu jhŏng phat kđi lač Y-Pôl jing sa čô khua ƀĭng kna mgưt mă.

Jar

Klei hưn bi êdah (1:1-11)
Y-Pôl leh anăn phung Sang Aê Diê ti Ƀuôn Kôrantô (1:12–7:16)
Klei myơr mnơ̆ng đru kơ phung đăo hlăm čar Yuđa (8:1–9:15)
Y-Pôl mgang bruă klei ñu jing Khua ƀĭng kna (10:1–12:21)
Klah čŭn (13:1-13)