10

Y-Pôl Mgang Bruă Ñu Jing Khua Ƀĭng Kna

1Kâo gơ̆ Y-Pôl kwưh kơ diih hŏng klei êdu êun leh anăn klei jăk Krist — kâo gơ̆ pô êdu êun tơdah kâo dôk mbĭt hŏng diih, ƀiădah khăng tơdah kâo êkŭt mơ̆ng diih. 2Kâo kwưh kơ diih tơdah kâo srăng dôk ti anăp diih, đăm mgô̆ ôh kâo yua klei khăng kâo dưi knang bi kdơ̆ng hŏng phung mĭn kơ hmei ngă tui si klei bhiăn kđeh. 3Kyuadah wăt tơdah hmei dôk hdĭp hlăm kđeh, hmei amâo bi blah tui si klei bhiăn kđeh ôh. 4Kyuadah mnơ̆ng hmei yua bi blah amâo djŏ tui si mnơ̆ng kđeh ôh, ƀiădah mơ̆ng klei myang Aê Diê dưi bi rai kđông kjăp; 5Hmei bi rai klei bi mgăl leh anăn djăp mta klei mgao bi kdơ̆ng hŏng klei thâo kral Aê Diê, leh anăn atăt jih jang klei mĭn brei jing mnă gưt kơ Krist; 6Tơdah klei diih gưt asăp ênŭm leh, hmei kăp bi kmhal jih jang klei amâo gưt asăp.
7Diih ƀuh mă knŏng mnơ̆ng ti anăp ală diih. Tơdah sa čô thâo sĭt ñu jing dŏ Krist, brei ñu hdơr ñu jing dŏ Krist, hmei jing msĕ mơh. 8Wăt tơdah kâo bi mni kơ kâo pô êgao hnơ̆ng ƀiă kyua klei dưi Khua Yang brei leh kơ kâo čiăng đru diih hriê kơ prŏng, amâo djŏ pioh bi rai diih ôh, kâo amâo srăng hêñ ôh. 9Kâo amâo čiăng ôh arăng mĭn kâo bi huĭ diih hŏng hră kâo mơĭt. 10Kyuadah mâo pô lač, “Hră ñu mơĭt jing khăng leh anăn ktang, ƀiădah tơdah ñu ti anăp ñu jing awăt, leh anăn klei ñu blŭ amâo yuôm ôh.” 11Brei phung blŭ snăn thâo săng kơ klei hmei čih hlăm hră êjai hmei êkŭt, hmei srăng ngă msĕ snăn mơh tơdah hmei ti anăp. 12Hmei amâo jhŏng bi mđơr amâodah bi msĕ hmei pô hŏng phung bi mni kơ diñu pô ôh. Ƀiădah tơdah diñu bi mkă diñu pô hdơ̆ng diñu pô, leh anăn tơdah diñu bi msĕ diñu pô hdơ̆ng diñu pô, diñu amâo mâo klei thâo săng ôh.
13Bi hmei, amâo srăng bi mni kơ hmei pô êgao hnơ̆ng ôh, ƀiădah djŏ hŏng hnơ̆ng Aê Diê bi kčah leh, leh anăn hnơ̆ng bi kčah leh kơ hmei truh wăt kơ diih mơh. 14Kyuadah hmei amâo nao êgao hnơ̆ng hmei pô, msĕ si tơdah hmei amâo nao ôh truh kơ diih. Hmei jing phung êlâo hĭn truh kơ diih mtô klei mrâo mrang jăk Krist. 15Hmei amâo bi mni kơ hmei pô êgao hnơ̆ng ôh hlăm bruă phung mkăn ngă; ƀiădah hmei čang hmăng êjai klei diih đăo hriê kơ prŏng, bruă hmei ti krah diih srăng jing prŏng hĭn, 16čiăng kơ hmei dưi mtô klei mrâo mrang jăk hlăm čar êgao kơ čar diih, ƀiădah amâo bi mni kơ hmei pô ôh kyua bruă anôk pô mkăn ngă leh. 17 Tui si Klei Aê Diê Blŭ lač, “Brei hlei pô bi mni kơ ñu pô srăng bi mni kơ ñu pô hlăm Khua Yang.” 18Kyuadah amâo djŏ ôh mnuih bi mni kơ ñu pô arăng tŭ, ƀiădah pô Khua Yang bi mni.