9

Klei Đru Kơ Phung Đăo

1Ară anei amâo yuôm ôh kơ kâo čih kơ diih djŏ kơ klei myơr mnơ̆ng đru kơ phung doh jăk. 2Kyuadah kâo thâo leh klei diih hur har čiăng đru. Kyua klei anăn, kâo mơak bi mni kơ diih ti anăp phung ƀuôn sang Masêdôn, êjai lač “phung čar Akai mkra leh mnơ̆ng đru mơ̆ng thŭn dih.” Leh anăn klei diih hur har bi mđĭ ai lu phung diñu. 3Ƀiădah kâo tiŏ nao phung ayŏng adei čiăng kơ klei hmei bi mni kơ diih amâo srăng jing hơăi mang ôh hlăm bruă anei, leh anăn čiăng kơ diih mâo klei mkra êlâo, tui si kâo tuôm lač leh; 4huĭdah tơdah đa đa phung Masêdôn hriê mbĭt hŏng kâo leh anăn ƀuh diih ka mkra ôh, hmei srăng hêñ — boh nik nak diih yơh srăng hêñ — kyuadah hmei knang snăk kơ diih. 5Snăn, kâo mĭn yuôm mtrŭt phung ayŏng adei nao kơ diih êlâo kơ kâo, leh anăn mkra êlâo mnơ̆ng brei anei diih ƀuăn leh, čiăng dưi mâo leh hŏng klei kmah amâo djŏ hŏng klei mgô̆ ôh.
6Brei diih thâo klei anei: hlei pô rah ƀiă srăng wiă ƀiă, leh anăn hlei pô rah lu srăng wiă lu. 7Brei grăp čô myơr tui si ñu mĭn leh, amâo djŏ ôh hŏng klei ênguôt amâodah hŏng klei mgô̆, kyuadah Aê Diê khăp kơ pô myơr hŏng klei hơ̆k mơak. 8Leh anăn Aê Diê dưi brei kơ diih jih klei pap êbeh dlai, čiăng kơ diih dưi mâo djăp mta mnơ̆ng nanao, leh anăn dưi brei lu êbeh kơ djăp mta bruă jăk. 9 Tui si Klei Aê Diê Blŭ čih leh,
  “Ñu brei hŏng klei kmah kơ phung ƀun ƀin;
   klei kpă ênô ñu dôk nanao hlŏng lar.”
10 Pô brei mjeh kơ pô rah leh anăn kpŭng kơ gơ̆ ƀơ̆ng srăng brei leh anăn bi lar mjeh diih, leh anăn srăng bi mđĭ lu boh tŭ dưn mơ̆ng klei kpă ênô diih. 11Diih srăng čăt đĭ hlăm djăp mta mnơ̆ng, čiăng dưi ngă klei kmah. Leh anăn klei anăn srăng brei hmei bi mni kơ Aê Diê. 12Kyuadah bruă diih ngă anei amâo djŏ knŏng bi djăp klei kƀah phung doh jăk ôh, ƀiădah msĕ mơh srăng bi truh klei bi mni kơ Aê Diê lu êbeh. 13Hŏng bruă anei, diñu thâo leh ai tiê kmah diih leh anăn mpŭ mni kơ Aê Diê kyua klei diih gưt asăp hlăm klei tŭ klei mrâo mrang jăk Krist, leh anăn hlăm klei kmah diih myơr kơ diñu leh anăn kơ jih jang phung mkăn; 14diñu khăp hơiêng leh anăn wah lač kơ diih, kyuadah klei Aê Diê pap êbeh dlai dôk hlăm diih. 15Bi mni kơ Aê Diê kyua mnơ̆ng Ñu brei arăng amâo dưi mblang ôh.