6

Ntuag kuas xyum tsheej

  1Kuv tub 'e, yog koj ua tug laav kwvtij zej zog
   hab tau cog lug tseg rua lwm tug lawm,
  2yog koj maag khi vem yog tim
   koj daim tawv ncauj,
  hab yog koj maag hlua vem tim
   koj lub ncauj tej lug,
  3kuv tug tub 'e, koj yuav tsum ua le nuav
   txhad paab tau koj dim,
  tsua qhov koj poob rua huv kwvtij zej zog
   txhais teg lawm.
   Ca le maaj nroog moog thov nwg.
  4Tsw xob ua ntsej muag laag dig,
   tsw xob qe muag nti.
  5Koj ca le tswv kuas dim ib yaam le
   tug kauv seb tswv dim tug kws tua nqaj,
  hab ib yaam le tug noog nti dim
   huv tug kws cuab txhais teg.

  6Nam tuabneeg cis nkeeg 'e,
   koj ca le moog saib ntsaum,
  ca le ua tuab zoo saib ntsaum nyob tau le caag,
   koj txhad le txawj ntse.
  7Ntsaum tub tsw muaj thawj coj,
   tsw muaj num tswv, tsw muaj tug kaav,
  8los lub caij ntuj qhua ntsaum tseed
   txawj npaaj zaub mov ca,
   hab lub caij sau qoob ntsaum txawj sau lug ca.
  9Tuabneeg cis nkeeg 'e,
   koj yuav pw ntev le caag?
   Thaus twg koj le sawv huv nruab daab ndub lug?
  10Tsaug ib nyuas tswg zug,
   ib nyuas qe muag, khawm teg su ib plag,
  11mas txujkev pluag yuav lug txug koj
   yaam nkaus le tub saab tuaj lws,
  hab kev txom nyem yuav lug
   yaam nkaus le tug coj ntaaj coj rag tuaj lws.

  12Tug tuabneeg tsw tswm txaj,
   yog tuabneeg limham, daag taug zej taug zog,
  13nwg zwg ncauj ntxw muag,
   nwg ua teg ua taw ntxag, nwg taw teg nki,
  14nwg lub sab nkhaus xaav tswvyim ua phem,
   nwg pheej tshaum kuas muaj kev tsw sws hum.
  15Vem le nuav vej sub vej sw
   yuav lug raug nwg sai sai,
  ib plag ntshws xwb
   yuav raug kev puag ntsoog khu tsw tau.

  16Muaj rau yaam kws Yawmsaub ntxub,
   yog muaj xyaa yaam
   kws nwg ntxub kawg le, yog le nuav
  17qhov muag qauj luj leg, nplaig daag,
   hab txhais teg kws tua tug tuabneeg tsw txhum,
  18lub sab kws ntaus tswvyim ua limham,
   txhais kwtaw kws maaj nroog moog ua phem,
  19tug cuav timkhawv kws ua paa xwb
   los puavleej yog daag,
   hab tug kws tshaum ua rua kwvtij tsw sws hum.

Ntuag kev nkauj kev nraug

  20Kuv tub 'e, ca le tuav rawv
   koj txwv tej lug nkaw
  hab tsw xob muab koj nam
   tej lug qha pov tseg.
  21Muab tej lug hov khi rua koj lub sab
   moog ib txhws,
   muab khi rua ntawm koj cej daab.
  22Thaus koj moog kev tej lug hov yuav coj koj,
   thaus koj pw tej lug hov yuav tsom kwm koj,
   hab thaus koj sawv tej lug hov yuav qha koj.
  23Tsua qhov tej lug nkaw hov yog lub teeb ci
   hab tej lug qha hov yog qhov kaaj,
  hab tej lug qhuab ntuag
   yog qha koj paub ua neej,
  24sub txhad tiv thaiv koj ntawm tug quaspuj phem
   hab tiv thaiv ntawm tug puj cov zej cov zog
   ncauj qaab zwb nplaig qaab ntse.
  25Koj tsw xob qaug sab rua qhov kws nwg zoo nkauj,
   tsw xob ca nwg txav muag ntxag tau koj.
  26Ib lub ncuav xwb ndav tau tug puj muag cev,
   tassws qhov kws moog nrug
   luas tug quaspuj pw mas yuav txuv koj txujsa.
  27Ib tug txwvneej yuav puag nplaim tawg
   rua ntawm nwg hauv sab
   es nwg lub tsho tsw kub nyab tau hab lov?
  28Lossws ib tug txwvneej yuav tsuj
   sau cov ncaig tawg kws kub heev
   es nwg txhais kwtaw tsw kub nyab tau hab lov?
  29Tug kws moog nrug luas quaspuj pw
   kuj zoo ib yaam le ntawd.
  Tsw muaj ib tug twg kws kov luas tug quaspuj
   es yuav tsw raug txem.
  30Yog tub saab nyag lug noj vem nwg tshaib heev
   mas tsw muaj leejtwg thuaj nwg.
  31Yog nteg tau mas nwg yuav them xyaa npaug,
   nwg yuav muab tej hov txhua chaw
   huv nwg tsev huvsw them.
  32Tug kws ntxag luas quaspuj
   yeej yog tsw thoob tswb,
  tug kws ua le ntawd kuj yog nwg
   rov rhuav nwg ua kuas puam tsuaj.
  33Nwg yuav raug luas nplawm
   hab poob ntsej muag,
   ntxuav tsw tau nwg qhov txaaj muag pluj le.
  34Qhov kws khib xeeb ua rua tuabneeg
   npau tawg kawg nkaus,
  mas nub kws nwg pauj taub
   nwg tsw tswj nwg tug zug le.
  35Nwg yuav tsw kaam yuav
   ib qho nyaj saam fwm le,
  txawm yog yeem muab ntau
   los nwg yeej tsw yib.