6

Lŏ Brei Klei Răng

  1Anak kâo, tơdah ih ngă klei rơ̆ng kơ pô riêng gah ih,
   tơdah ih ngă klei ƀuăn leh kơ pô mkăn,
  2tơdah klei ih blŭ kă hruôt ih leh,
   arăng mă ih leh kyua klei ih blŭ mơ̆ng ƀăng êgei ih,
  3snăn ngă snei, Ơ anak kâo, leh anăn bi mtlaih ih pô,
   kyuadah ih lĕ leh hlăm kngan pô riêng gah ih:
   nao bĕ hŏng klei luă gŭ leh anăn kwưh kơ ñu phưi ih!
  4Đăm brei ală ih pĭt ôh,
   kăn brei pŭk ală ih mdei rei.
  5Bi mtlaih bĕ ih pô msĕ si ktŏng mơ̆ng kngan mnuih hiu lua,
   msĕ si čĭm mơ̆ng kngan mnuih hiu wăk.

  6Ơ mnuih alah, nao bĕ kơ hdăm;
   ksiêm dlăng kơ êlan ñu, čiăng kơ ih mâo klei thâo mĭn.
  7Ñu amâo mâo khua ôh,
   kăn mâo pô čuă amâodah pô mtô rei.
  8Êjai yan bhang ñu mkra mnơ̆ng ñu ƀơ̆ng huă
   leh anăn mkăm êjai yan puôt ya mnơ̆ng ñu pioh ƀơ̆ng.
  9Ơ mnuih alah, dŭm boh sui ih srăng dôk đih tinăn?
   Hbĭl ih srăng mdih pĭt?
  10 Ăt čiăng pĭt ală, mdei ƀiă,
   dôk kuăl kngan ƀiă čiăng pĭt,
  11snăn klei ƀun ƀin srăng truh kơ ih msĕ si mnuih knĕ,
   leh anăn klei kƀah srăng truh kơ ih msĕ si sa čô mnuih djă mnơ̆ng bi blah.

  12Sa čô mnuih hơăi mang, mnuih wê,
   hiu blŭ nanao klei wê.
  13Ñu kliêk ală,
   ñu bi hmô hŏng jơ̆ng,
   ñu bi knăl hŏng kđiêng.
  14Ai tiê wê ñu trông čhai kơ klei jhat,
   duah klei bi mneh msao nanao.
  15Kyuanăn klei knap mñai srăng truh kơ ñu bhiâo riâo rit,
   ñu srăng rai mtam, amâo lŏ dưi hlao ôh.

  16Mâo năm mta klei Yêhôwa bi êmut,
   boh nik nak mâo kjuh mta klei Ñu ăl snăk:
  17ală dlăng hŏng klei krưh,
   êlah blŭ luar,
   kngan tuh êrah mnuih amâo soh,
  18ai tiê trông čhai kơ klei jhat,
   jơ̆ng ruăt čiăng êran nao kơ klei ƀai,
  19pô hưn klei mčeh,
   leh anăn pô duah klei bi mneh msao hdơ̆ng ayŏng adei.

Răng kơ Klei Tlĕ Piu

  20Ơ anak êkei kâo, djă pioh klei ama ih mtă,
   leh anăn đăm lui ôh kơ klei amĭ ih mtô.
  21Pioh digơ̆ nanao hlăm ai tiê ih,
   leh anăn kă digơ̆ ti kkuê ih.
  22Tơdah ih êbat, digơ̆ srăng atăt ih;
   tơdah ih đih pĭt, digơ̆+ srăng kiă kriê ih;
   tơdah ih srăng mdih pĭt, digơ̆+ srăng blŭ kơ ih.
  23Kyuadah klei mtă jing pui kđen,
   klei mtô jing klei mngač,
   leh anăn klei ƀuah čiăng mkra jing êlan nao kơ klei hdĭp,
  24čiăng mgang ih kơ mniê soh jhat,
   kơ êlah mniê knhông blŭ klei myâo mă.
  25Hlăm ai tiê ih đăm tluh kơ klei siam ñu ôh,
   leh anăn đăm brei pŭk ală ñu mplư ih ôh.
  26Mniê knhông dưi bi hrŏ ênoh yuôm sa čô êkei jing sa klŏ kpŭng,
   leh anăn mniê tlĕ piu ƀêč kđông kơ klei hdĭp yuôm.
  27Dưi mơ̆ sa čô êkei pŭ pui ti đah da ñu
   leh anăn pui amâo ƀơ̆ng čhiăm ao ñu ôh?
  28Amâodah dưi mơ̆ sa čô mnuih êbat ti dlông hdăng ngur
   leh anăn pui amâo ƀơ̆ng jơ̆ng ñu ôh?
  29Msĕ snăn mơh hlei pô dôk hŏng mô̆ riêng gah ñu;
   hlei pô ruêh gơ̆ amâo srăng tlaih kơ klei bi kmhal ôh.
  30Arăng amâo bi êmut ôh kơ sa čô mnuih knĕ
   tơdah ñu tlĕ čiăng bi trei tian ñu êpa,
  31leh anăn tơdah arăng hmao mă ñu, ñu srăng čiu kjuh bliư̆ lu hĭn,
   ñu srăng brei jih mnơ̆ng ñu mâo hlăm sang.
  32Hlei pô tlĕ piu amâo mâo klei thâo mĭn ôh;
   hlei pô ngă msĕ snăn bi rai ñu pô.
  33Ñu srăng mâo klei êka leh anăn klei hêñ,
   leh anăn amâo dưi lăm ôh klei ñu hêñ.
  34Kyuadah klei trih brei sa čô ung ngêñ snăk,
   leh anăn ñu amâo thâo pap ôh tơdah ñu rŭ ênua.
  35Ñu amâo srăng tŭ ôh ngăn ba kđi,
   kăn ñu srăng hlai ai rei wăt tơdah ih brei lu mnơ̆ng kơ ñu.