27

Y-Pôl Nao kơ Ƀuôn Rôm

1Leh bi trông čhai tŭ ư kơ klei brei hmei đĭ kŭmpăn nao kơ čar Itali, arăng jao Y-Pôl leh anăn đa đa phung mnă mkăn kơ sa čô khua kahan bi anăn Y-Julius, khua kahan kơ sa êtuh čô kahan phung Ôgust. 2Hmei đĭ kŭmpăn hriê mơ̆ng ƀuôn Adramit srăng nao kơ lu boh ƀuôn kdrŭn kŭmpăn jưh hlue hang êa ksĭ čar Asi. Hmei đuĕ nao, leh anăn mâo mbĭt hŏng hmei Y-Aristark, sa čô mnuih čar Masêdôn mơ̆ng ƀuôn Têsalônik. 3Tơl si mgi hmei truh ti ƀuôn Sidôn. Leh anăn Y-Julius ngă jăk kơ Y-Pôl, brei ñu dưi nao čhưn hŏng phung mah jiăng ñu leh anăn dưi mă mnơ̆ng digơ̆ đru. 4Mơ̆ng anăn hmei đĭ kŭmpăn, kyuadah angĭn tlă anăp hmei nao hlue hang anôk kơup plao êa Čiprơ. 5Tơdah leh hmei găn êa ksĭ phă hŏng čar Silisi leh anăn čar Pamphili, hmei truh ti ƀuôn Mira hlăm čar Lisi. 6Tinăn khua kahan ƀuh sa boh kŭmpăn mơ̆ng ƀuôn Aleksandri nao kơ čar Itali, snăn ñu brei hmei đĭ kŭmpăn anăn. 7Kŭmpăn hmei nao êmưt sui hruê. Hŏng klei dleh snăk hmei truh ti anăp ƀuôn Knit. Kyuadah angĭn kpuh amâo brei hmei hlŏng nao ôh, snăn hmei nao anôk kơup plao êa Kret phă hŏng ƀuôn Salmôn. 8Hŏng klei dleh êdi hmei tui hlue hang anăn, leh anăn truh ti anôk arăng pia Hang Jưh Siam, giăm hŏng ƀuôn prŏng Lasê.
9Hmei luč lu hruê leh, leh anăn klei hiu hŏng kŭmpăn jing hyưt kyuadah hruê phung Yuđa kăm ƀơ̆ng huă êgao leh, snăn Y-Pôl hưn mthâo kơ diñu, lač, 10“Ơ phung khua, kâo bi ƀuh klei drei hiu anei srăng mâo klei jŭ jhat leh anăn lu klei luh liê, amâo djŏ knŏng kơ dŏ dô leh anăn kŭmpăn ôh, ƀiădah wăt kơ klei hdĭp drei mơh.” 11Ƀiădah khua kahan gưt hĭn kơ khua gai kŭmpăn leh anăn pô kŭmpăn hŏng klei Y-Pôl lač. 12Kyuadah anôk jưh anăn amâo jăk dôk êjai yan puih, lu hĭn mnuih kčĕ brei kŭmpăn gĭr nao mơ̆ng anôk anăn, năng ai mâo klei myun dưi truh ti ƀuôn Phênik, anôk jưh ti plao êa Kret, phă dhŭng yŭ leh anăn dưr yŭ, čiăng dôk tinăn êjai yan puih.

Angĭn Êbŭ Ti Êa Ksĭ

13Ƀuh angĭn mơ̆ng dhŭng dơ̆ng thut hŏng klei êdu, diñu mĭn dưi nao tui si diñu čiăng. Diñu lŏ yŏng hĕ msei kơ̆ng kŭmpăn leh anăn nao hlue hang plao êa Kret. 14Ƀiădah bhiâo hin mâo angĭn êbŭ, pia angĭn Ơrakilôn thut mơ̆ng plao êa anăn. 15Angĭn kpuh kŭmpăn, amâo lŏ dưi bi tlă hŏng angĭn ôh, snăn hmei brei kŭmpăn nao tui si angĭn kpuh ñu. 16Hmei găn ti anôk kơup plao êa điêt arăng pia Kôda, leh anăn hŏng klei dleh hmei dưi kă čhŏng. 17Leh ktŭng čhŏng kơ dlông, diñu mă klei leh anăn kă jŭm dar kŭmpăn; leh anăn kyuadah huĭ srăng đuôm ti hang čuah Sirtis, diñu mtrŭn čhiăm kŭmpăn leh anăn lui angĭn kpuh măng ai. 18Tơl si mgi angĭn êbŭ ăt ktang msĕ, snăn diñu dơ̆ng dlăm hwiê hĕ dŏ dô kŭmpăn mdiăng hlăm êa ksĭ. 19Hruê tal tlâo diñu hwiê hĕ mnơ̆ng yua hlăm kŭmpăn. 20Êjai lu hruê amâo ƀuh yang hruê, kăn êdah mtŭ rei; angĭn ktang snăk tơl hmei amâo lŏ čang hmăng dưi tlaih ôh.
21Leh sui hruê leh diñu amâo tuôm huă ƀơ̆ng ôh, Y-Pôl kgŭ dơ̆ng ti krah diñu leh anăn lač, “Ơ phung ayŏng adei, jing djŏ tơdah diih hmư̆ kâo tal êlâo, leh anăn amâo kbiă mơ̆ng plao êa Kret ôh sĭt drei amâo tŭ klei dleh leh anăn klei luč anei. 22Ară anei kâo čiăng bi mđĭ ai diih; kyuadah amâo srăng mâo sa čô ôh hlăm phung drei luč klei hdĭp, ƀiădah knŏng luč kŭmpăn. 23Kyuadah mlam mlei Aê Diê, Pô jing khua kâo leh anăn Pô kâo kkuh mpŭ, tiŏ hriê sa čô dĭng buăl jăk Ñu dôk dơ̆ng giăm kâo leh anăn lač, 24‘Ơ Y-Pôl, đăm huĭ ôh; ih srăng dôk dơ̆ng ti anăp Sêsar; leh anăn nĕ anei, Aê Diê brei kơ ih jih jang phung đĭ kŭmpăn mbĭt hŏng ih.’ 25Kyuanăn, Ơ phung ayŏng adei, đăm êdu ai ôh, kyuadah kâo đăo kơ Aê Diê srăng bi sĭt klei Ñu lač leh kơ kâo. 26Ƀiădah drei srăng đuôm ti sa bĭt plao êa.”
27Ti mlam tal pluh pă, êjai kŭmpăn hmei ăt đung ti êa ksĭ Adriatik, hlăm brô ti krah mlam phung đĭ kŭmpăn mĭn giăm truh ti hang. 28Snăn diñu mtrŭn mnơ̆ng mkă leh anăn thâo boh êlam dua pluh êpa. Êdei ƀiă tinăn diñu lŏ mkă leh anăn thâo boh êlam pluh êma êpa. 29Huĭ sô̆ hŏng boh tâo, mơ̆ng ti tluôn kŭmpăn diñu dlăm pă klŏ msei kơ̆ng hlăm êa ksĭ, leh anăn diñu wah lač čiăng kơ adiê djăl mngač. 30Êjai phung mgăt kŭmpăn duah čiăng đuĕ mơ̆ng kŭmpăn, mtrŭn leh čhŏng hlăm êa ksĭ mgưt nao dlăm msei kơ̆ng mơ̆ng kŏ kŭmpăn, 31Y-Pôl lač kơ khua kahan leh anăn kơ phung kahan, “Tơdah phung anei amâo dôk hlăm kŭmpăn, diih amâo dưi tlaih ôh.” 32Snăn phung kahan khăt hĕ klei kă čhŏng leh anăn lui ñu lĕ.
33Tơdah adiê dơ̆ng mngač, Y-Pôl mtrŭt jih jang huă ƀơ̆ng. Ñu lač, “Hruê anei jing hruê tal pluh pă diih dôk guôn leh anăn amâo huă ƀơ̆ng ôh. 34Snăn kâo mtrŭt diih huă ƀơ̆ng. Klei anăn srăng lŏ bi ktang diih, kyuadah amâo mâo ôh sa aruăt ƀŭk srăng luh mơ̆ng boh kŏ hlăm phung diih.” 35Leh lač klei anăn, Y-Pôl mă kpŭng, bi mni kơ Aê Diê ti anăp jih jang, kjoh kpŭng, leh anăn dơ̆ng ƀơ̆ng. 36Snăn jih jang mđĭ ai leh anăn huă ƀơ̆ng mơh. 37Hmei jih jang hlăm kŭmpăn anăn mâo dua êtuh kjuh pluh năm čô. 38Leh diñu trei, diñu tuh hĕ mdiê ƀlê hlăm êa ksĭ čiăng bi hdjul kŭmpăn.

Klei Kŭmpăn Mčah

39Tơdah adiê mngač leh, diñu amâo thâo kral čar anăn ôh, ƀiădah diñu ƀuh anôk êa kčŭn mâo hang čuah. Diñu mĭn čiăng gai kŭmpăn tinăn tơdah dưi. 40Snăn diñu khăt hĕ klei kă msei kơ̆ng leh anăn lui hlăm êa ksĭ, leh anăn diñu kleh klei kă mnơ̆ng gai kŭmpăn. Leh anăn diñu mđĭ čhiăm tĭng kơ kŏ kŭmpăn brei angĭn tlă kŭmpăn kơ hang. 41Ƀiădah diñu drăm sa kbuôn čuah leh anăn kŭmpăn đuôm tinăn. Kŏ kŭmpăn đuôm hlăm čuah amâo thâo kpư̆ ôh, ƀiădah tluôn kŭmpăn êa poh yă bi mčah hĕ. 42Phung kahan mĭn čiăng bi mdjiê hĕ phung mnă, huĭdah đa đa luê truh kơ hang leh anăn đuĕ. 43Ƀiădah khua kahan čiăng bi mtlaih Y-Pôl ghă klei diñu mĭn ngă anăn. Ñu mtă kơ phung thâo luê kdâo êlâo hĭn leh anăn luê nao kơ hang. 44Bi phung ăt dôk, ñu brei digơ̆ đĭ ti dlông mdhă leh anăn kdrêč kŭmpăn mčah. Snăn jih jang diñu đuĕ đĭ truh ti hang êđăp ênang.