12

Lŏ Mâo Klei Arăng Ngă Jhat

1Hlăk anăn mtao Hêrôt dơ̆ng ngă jhat kơ đa đa hlăm Phung Sang Aê Diê. 2Ñu bi mdjiê Y-Yakơ ayŏng Y-Yôhan hŏng đao gưm. 3Tơdah ñu ƀuh klei anăn bi mơak kơ phung Yuđa, ñu brei arăng mă čăp Y-Pêtrôs msĕ mơh. Klei anăn truh êjai hruê ƀơ̆ng kpŭng amâo mâo kpei. 4 Tơdah mă čăp leh Y-Pêtrôs, ñu brei krư̆ gơ̆ hlăm war, jao gơ̆ kơ pă grông kahan kiă. Ñu mĭn leh ruê̆ hruê Knăm Klei Găn srăng atăt ba gơ̆ kơ phung ƀuôn sang. 5Snăn Y-Pêtrôs tŭ klei krư̆ hlăm war; ƀiădah Phung Sang Aê Diê wah lač kơ gơ̆ hŏng jih ai tiê.

Klei Y-Pêtrôs Tlaih

6Mlam êlâo kơ hruê mtao Hêrôt čiăng atăt ba gơ̆ kơ tač, Y-Pêtrôs dôk pĭt ti plah wah dua čô kahan, kă hŏng dua aruăt klei săng đai; leh anăn ti anăp ƀăng bhă mâo phung kahan kiă war mnă. 7Bhiâo riâo rit, sa čô dĭng buăl jăk Khua Yang bi êdah, leh anăn mâo klei mngač mtrang hlăm war. Dĭng buăl jăk čăm Y-Pêtrôs ti djiêu êrâo ñu, leh anăn lač, “Kgŭ bĕ djăl.” Leh anăn klei săng đai tloh lĕ mơ̆ng kngan ñu. 8Dĭng buăl jăk lač kơ ñu, “Hơô bĕ čhiăm ao ih leh anăn čŭt klĭt juă.” Y-Pêtrôs ngă snăn. Dĭng buăl jăk lač kơ ñu, “Hơô ao jhung ih leh anăn tui hlue kâo.” 9Y-Pêtrôs kbiă leh anăn tui hlue gơ̆. Ñu amâo thâo ôh klei dĭng buăl jăk ngă anăn jing sĭt, ƀiădah ñu mĭn ñu mâo klei bi ƀuh. 10Tơdah diñu găn leh phung kahan kiă tal êlâo leh anăn tal dua, diñu truh kơ ƀăng jang msei ti êlan nao kơ ƀuôn prŏng. Ƀăng jang anăn pŏk hjăn ti anăp diñu. Diñu kbiă nao găn êlan dơ̆ng. Bhiâo riâo rit dĭng buăl jăk lui Y-Pêtrôs. 11Y-Pêtrôs thâo săng leh klei truh leh anăn lač, “Ară anei hin kâo thâo sĭt kơ Khua Yang tiŏ hriê leh dĭng buăl jăk ñu bi mtlaih kâo mơ̆ng kngan mtao Hêrôt leh anăn mơ̆ng jih klei phung Yuđa amra ngă kơ kâo.”
12Leh ñu dôk mĭn, ñu nao kơ sang H'Mari amĭ Y-Yôhan lŏ bi anăn Y-Markôs. Tinăn mâo lu mnuih dôk bi kƀĭn wah lač. 13Tơdah ñu khŏk ƀăng bhă mŭt ƀăng jang, sa čô dĭng buăl mniê, anăn gơ̆ H'Rôda hriê dlăng. 14Leh thâo kral asăp Y-Pêtrôs, gơ̆ hơ̆k kdơ̆k snăk tơl amâo pŏk ƀăng bhă ôh, ƀiădah gơ̆ êran mŭt hưn kơ arăng thâo Y-Pêtrôs dôk dơ̆ng ti ƀăng jang. 15Phung anăn lač kơ gơ̆, “Ih khŏ leh.” Ƀiădah gơ̆ lač klei anăn jing sĭt. Digơ̆ lač, “Jing dĭng buăl jăk ñu yơh.” 16Ƀiădah Y-Pêtrôs ăt dôk khŏk. Tơdah pŏk leh ƀăng bhă, digơ̆ ƀuh Y-Pêtrôs leh anăn bi kngăr snăk. 17Ƀiădah Y-Pêtrôs yơr kngan kơ digơ̆ brei digơ̆ dôk ñăt, leh anăn yăl dliê kơ digơ̆ si klei Khua Yang bi kbiă ñu leh mơ̆ng war mnă. Leh anăn ñu lač, “Hưn bĕ klei anei kơ Y-Yakơ leh anăn kơ phung ayŏng adei.” Leh anăn ñu kbiă, đuĕ nao kơ anôk mkăn.
18Tơdah adiê mngač leh, mâo klei rŭng răng prŏng hlăm phung kahan, kyuadah diñu amâo thâo ôh ya klei truh leh kơ Y-Pêtrôs. 19Tơdah mtao Hêrôt duah ƀiădah amâo dưi ƀuh Y-Pêtrôs ôh, ñu ksiêm êmuh phung kahan kiă, leh anăn mtă brei arăng bi mdjiê digơ̆. Leh anăn mtao Hêrôt trŭn mơ̆ng čar Yuđa nao kơ ƀuôn Sêsarê leh anăn dôk tinăn.

Klei Mtao Hêrôt Djiê

20Mtao Hêrôt ăl kơ phung Tir leh anăn kơ phung Sidôn. Phung anăn, leh ngă mah jiăng hŏng Y-Blastus khua kiă sang mtao Hêrôt, nao mbĭt mđrăm kơ mtao akâo klei êđăp ênang, kyuadah čar diñu knang kơ čar mtao čiăng mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă. 21Ti hruê bi kčah leh, mtao Hêrôt mă kdrăp mtao, dôk gŭ ti dlông jhưng mtao, leh anăn mâo klei blŭ kơ diñu. 22Phung ƀuôn sang ur lač, “Jing asăp yang blŭ, amâo djŏ asăp mnuih ôh!” 23Hlăk anăn mtam sa čô dĭng buăl jăk Khua Yang čăm mtao Hêrôt, kyuadah ñu amâo brei klei guh kơang kơ Aê Diê ôh, leh anăn hluăt ƀơ̆ng ñu tơl djiê.
24Ƀiădah klei Aê Diê blŭ arăng hmư̆ hing tar ƀar êjai.
25Leh ruê̆ bruă diñu, Y-Barnabas leh anăn Y-Sôl wĭt mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem, atăt ba mbĭt hŏng diñu Y-Yôhan lŏ bi anăn Y-Markôs.