27

Povlauj caij nkoj moog rua lub nroog Loo

1Thaus txav sab tas peb yuav nce nkoj moog rua Ithali tebchaws, puab txawm muab Povlauj hab lwm tug kws raug txem cob rua tug thawj rog kws kaav ib puas leej huv Xixa paab tub rog npe hu ua Yulia. 2Peb txhad nce lub nkoj kws lug ntawm lub moos Alamithiyu saamswm yuav tawm moog rua tej moos huv lub xeev Axia ntawm ntug havtxwv. Peb txawm tawm moog mas Alithakha kws yog tuabneeg Makhentaunia tuaj huv lub moos Thexalaunika tuaj nrug peb ua ke moog hab. 3Nub tom qaab peb lug nreg ntawm lub nroog Xaintoo. Yulia hlub Povlauj txhad kheev Povlauj moog saib nwg cov kwvluag sub puab txhad tu tau nwg. 4Thaus peb caij nkoj tawm hov ntawd moog, peb txawm zos lub koog povtxwv Xaipla saab kws pem cua moog vem cua ntsawj tom hauv ntej tuaj. 5Thaus peb hlaa havtxwv kws nyob ntawm lub xeev Khilikia hab lub xeev Pafilia, peb txawm tuaj txug lub moos Mila kws nyob huv lub xeev Likia. 6Huv lub moos hov tug thawj kws kaav ib puas leej nrhav tau ib lub nkoj txwg kws tuaj lub nroog Alexaantia tuaj saamswm yuav moog rua Ithali tebchaws, nwg txawm kuas peb nce lub nkoj hov.
7Peb caij lub nkoj hov moog qeeb qeeb ntau nub mas ceblaaj moog txug lub moos Khaninta kawg. Thaus tsaav nkoj kwm cua tsw taug lawm, peb txawm zos lub koog povtxwv Khete saab kws pem cua moog ntawm ceg kaum kws hu ua Xamaune. 8Ceblaaj tsaav nkoj moog npuas lub koog povtxwv, peb moog txug ib qho chaw kws hu ua Chaw Nreg Nkoj Zoo Nkauj kws nyob ze lub moos Laxia.
9Vem yog nkim swjhawm ntau hab tsw tso sab caij nkoj vem tub dhau lub swjhawm ua kevcai yoo mov lawm, Povlauj txawm ntuag puab, 10hab has tas, “Kwvtij suavdawg, kuv pum tas qhov kws caij nkoj zag nuav yuav raug xwm txheej phem hab yuav muaj kev puag xwm, tsw yog tej nraa hab lub nkoj xwb, peb txujsa los yuav puag hab.” 11Tassws tug thawj rog kws kaav ib puas leej ntseeg tug thawj kws tsaav nkoj hab tug tswv nkoj heev dua le ntseeg Povlauj tej lug. 12Vem lub tshaav nreg nkoj hov tsw zoo nreg rua lub caij ntuj no, cov tuabneeg feem coob txav sab tas yuav tsaav nkoj tawm hov ntawd moog vaam has tas yuav moog kuas txug lub moos Fini kws yog lub chaw nreg nkoj huv lub koog povtxwv Khete kws tig rua qaum teb nub poob hab tig rua saab qaab teb nub poob, mas yuav nyob qhov ntawd kuas dhau lub caij ntuj no.

Cua daaj cua dub huv havtxwv

13Thaus cua maav maav ntsawj saab nraag tuaj, puab kuj xaav tas yuav moog tau lawv le puab txav sab hov, puab txawm rhu tog hlau nreg nkoj lug hab tsaav nkoj moog lawv ntug koog povtxwv Khete. 14Tassws moog tsw ntev txawm muaj cua daaj cua dub kws hu tas “Cua qaum teb saab nub tuaj” tuaj ntsawj sau nruab nqhuab tuaj raug peb. 15Thaus lub nkoj raug cua nplawm hab tig lub nkoj moog tiv cua tsw taug lawm, peb txawm muab lub nkoj tig moog lawv cua. 16Thaus moog rua ntawm lub koog povtxwv miv miv hu ua Khaunta saab pem cua, peb txawm ceblaaj muab lub nkoj miv khi tau ca. 17Thaus muab lub nkoj miv nqaa lug lawm, puab txawm muab hlua rwg zawm lub nkoj luj ceev ceev. Vem puab ntshai tsaam lub nkoj moog nkaug tej xuab zeb ntawm ntug nqhuab Xawthi, puab txhad muab daim ntaub txu tso lub nkoj moog le cua ntsawj. 18Nub tom qaab puab chiv thau tej nraa kws puab thauj pov tseg vem peb raug cua daaj cua dub heev. 19Nub kws peb puab txawm xuas teg thau tej pes twj cuab yeej kws swv huv lub nkoj pov tseg. 20Thaus tsw pum lub nub lossws tej nub qub ntau nub lawm hab tseed raug cua daaj cua dub heev, peb tsw muaj chaw vaam tas peb yuav dim lawm.
21Puab tsw tau noj mov ntev lug lawm Povlauj txawm lug sawv huv plawv puab has tas, “Cov kwvtij 'e, tswm nyog mej noog kuv has es tsw xob tawm huv lub koog povtxwv Khete tes mej tub tsw raug puag xwm hab hov txhua chaw pam taag. 22Nwgnuav kuv thov kuas mej ua lub sab luj tsua qhov mej yuav tsw muaj ib tug pam txujsa le tsuas yog lub nkoj pam xwb. 23Tsua qhov naag mo tug Vaajtswv kws xaiv kuv hab kuv ua koom rua, nwg le ib tug tubkhai ntuj lug sawv ze ntawm kuv 24hab has tas, ‘Povlauj 'e, tsw xob ntshai. Koj yuav tsum sawv ntawm Xixa xubndag hab Vaajtswv saib rua koj txhad pub kuas txhua tug kws nrug koj nyob ua ke huv nkoj dim txujsa.’ 25Vem le nuav kwvtij 'e, mej ca le zoo sab tsua qhov kuv tso sab rua Vaajtswv tas yuav muaj xwm txheej lawv le kws nwg has rua kuv lawm. 26Tassws peb lub nkoj yuav tsum moog nkaug rua ib lub koog povtxwv.”
27Txug mo kaum plaub kws peb saamswm ntaab sau nplaim dej havtxwv Aria, kwvlaam ib taag mo cov tub nkoj xaav has tas tub lug ze nruab nqhuab lawm. 28Puab txawm ntsuag saib mas dej tub le neeg nkaum daaj, dhau mivntswv lawm rov qaab ntsuag dua mas tub kaum tswb daaj. 29Puab ntshai tsaam yuav txaam raug pob zeb tim ntug, puab txawm tso plaub tog hlau nreg nkoj tom tw hab thov kuas kaaj ntug tuaj. 30Thaus cov tub nkoj saamswm nrhav kev yuav tswv kuas dim ntawm lub nkoj, hab muab lub nkoj miv tso dauv rua huv havtxwv, ua txuj yuav tso tog hlau nreg nkoj tom taubhau, 31Povlauj txawm has rua tug thawj rog kws kaav ib puas leej hab cov tub rog has tas, “Yog cov tuabneeg nuav tsw nyob huv lub nkoj lawm, mej yuav tsw dim le.” 32Cov tub rog txhad txav cov hlua kws khi lub nkoj miv tso lub nkoj miv ntaab moog lawm.
33Thaus yuav kaaj ntug Povlauj cheem kuas suavdawg noj mov hab has tas, “Nub nua tau kaum plaub nub lawm kws mej pheej tog rawv yoo mov tsw tau noj ib yaam daabtsw le. 34Vem le nuav kuv thov kuas mej noj mov sub txhad muaj txujsa nyob tau, tsua qhov mej cov ib txuj plaubhau los yeej yuav tsw pluj le.” 35Thaus has le hov lawm nwg txawm muab ncuav lug ua Vaajtswv tsaug taab meeg puab suavdawg, hab muab ndais noj. 36Txhua tug lub sab txhad luj tuaj hab puab kuj noj mov hab. 37(Peb cov kws nyob huv lub nkoj huvsw muaj ob puas xyaa caum rau leej.) 38Thaus puab noj txaus lawm, puab txawm muab tej mog nrum rua huv dej havtxwv ua rua lub nkoj txhad le swb tuaj.

Lub nkoj tawg taag

39Thaus kaaj ntug lawm puab kuj tsw paub tas ntug nqhuab hov yog lub tebchaws twg, tassws puab pum ib ceg havtxwv kws muaj xuab zeb, tes txawm has hum tas yog ua tau tes ca lub nkoj moog nkaug cov xuab zeb hov. 40Puab txawm txav tej hlua ntawm tej tog hlau nreg nkoj tso tseg rua huv havtxwv, hab daws tej hlua kws khi tej duav nkoj hab tsaa daim ntaub tom hauv nkoj kuas raug cua mas puab txawm ncaaj nraim moog rua tim ntug. 41Thaus lug txug ib qhov kws dej havtxwv ndav zog lub nkoj txawm lug nkaug rua huv cov xuab zeb rhais ruaj ruaj le, yaav tw nkoj txhad raug tej nthwv dej kws ndaas muab nplawm tawg taag. 42Cov tub rog xaav tua cov tuabneeg raug txem ntshai tsaam puab ua luam dej tswv dim lawm. 43Tassws tug thawj kws kaav ib puas leej xaav cawm Povlauj nwg txhad txwv tsw kheev puab ua lawv le puab xaav ntawd. Nwg has rua cov kws txawj ua luam dej kuas caws qa rua huv dej moog rua tim ntug ua ntej, 44hab kuas cov kws tseed tshuav tuav tej daim txag hab tej yaam kws ndais ntawm lub nkoj lug luam moog. Yog le nuav mas txhua tug puavleej dim moog txug tim ntug.