7

Sống Ðạo Chứ Không Phải Có Ðạo

1Có lời của CHÚA đến với Giê-rê-mi-a, 2“Hãy đứng nơi cổng vào nhà CHÚA và tuyên bố những lời nầy: Hỡi các người, toàn thể dân Giu-đa, những người đi vào các cổng nầy để thờ phượng CHÚA, xin hãy nghe lời của CHÚA. 3CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán: Hãy sửa đổi đường lối của các ngươi và hành động của các ngươi, để Ta cho các ngươi được ở mãi nơi nầy. 4Chớ tin cậy vào những lời giả dối nầy: Nơi đây là ‘Ðền Thờ của CHÚA! Ðền Thờ của CHÚA! Ðền Thờ của CHÚA!’ 5Vì nếu các ngươi thật lòng sửa đổi đường lối của mình và hành động của mình, nếu các ngươi thật lòng đối xử với nhau theo công lý, 6nếu các ngươi không áp bức các kiều dân, cô nhi, và quả phụ, nếu các ngươi không làm đổ máu người vô tội ở nơi nầy, và nếu các ngươi không đi theo các thần khác để chuốc họa vào thân, 7thì Ta sẽ cho các ngươi được tiếp tục ở nơi nầy, tức trong đất mà Ta đã ban cho tổ tiên các ngươi từ thời xa xưa, đời đời mãi mãi.
8Nầy, các ngươi tin cậy vào những lời giả dối chẳng đem lại lợi ích chi. 9Các ngươi cứ trộm cắp, giết người, ngoại tình, thề dối, dâng của lễ cho Ba-anh, đi theo các thần xa lạ các ngươi không biết, 10sau đó, các ngươi đến và đứng trước mặt Ta trong nhà nầy, nhà được gọi bằng danh Ta, và nói, ‘Chúng ta được an toàn rồi!’ đoạn các ngươi tiếp tục làm những điều gớm ghiếc ấy nữa, như thế mà được sao? 11Há nhà nầy, nhà được gọi bằng danh Ta, trở thành cái hang trộm cướp ở trước mắt các ngươi sao? Nầy, các ngươi khá biết rằng chính Ta đang để ý đến các ngươi đó,” CHÚA phán.
12“Hãy đến Si-lô, nơi đã một thời thuộc về Ta, nơi Ta đã đặt danh Ta lúc ban đầu, và xem Ta đã làm gì với nơi đó, vì những tội ác của I-sơ-ra-ên dân Ta. 13Bây giờ, vì các ngươi đã làm những điều nầy,” CHÚA phán, “và Ta đã không ngừng khuyến cáo các ngươi nhưng các ngươi không nghe; Ta đã kêu gọi các ngươi nhưng các ngươi không trả lời, 14vì thế Ta sẽ làm cho nhà nầy, nhà được gọi bằng danh Ta, nhà mà các ngươi tin cậy, và làm cho nơi Ta đã ban cho các ngươi và cho tổ tiên các ngươi giống như Ta đã làm cho Si-lô. 15Ta sẽ vứt bỏ các ngươi ra khỏi mặt Ta, như Ta đã vứt bỏ tất cả anh chị em của các ngươi, tức tất cả dòng dõi của Ép-ra-im vậy.”

Dân Không Vâng Lời CHÚA

16“Còn phần ngươi, đừng cầu nguyện cho dân nầy, đừng vì chúng mà khóc lóc van xin hay khẩn nguyện. Ðừng cầu thay cho chúng, vì Ta sẽ không nghe ngươi đâu. 17Ngươi há không thấy những gì chúng đang làm trong các thành của Giu-đa và trong các đường phố ở Giê-ru-sa-lem sao? 18Con lượm củi, cha nhóm lửa, mẹ nhồi bột và làm bánh để dâng cho nữ vương trên trời. Chúng rưới dâng của lễ quán cho các thần khác để chọc giận Ta. 19Có phải chúng đang chọc tức Ta chăng?” CHÚA phán. “Há chẳng phải chúng đã khiêu khích để chuốc họa vào thân và làm cho mình bị hổ nhục sao?” 20Vì thế CHÚA Hằng Hữu phán, “Ta sẽ trút đổ cơn giận và cơn thịnh nộ của Ta xuống nơi nầy, xuống trên loài người và loài vật, trên cây cối ngoài đồng và trên hoa màu của ruộng vườn. Cơn thịnh nộ ấy sẽ phựt cháy và không lịm tắt.”
21CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán, “Cứ bày thêm của lễ thiêu vào các sinh tế rồi ăn thịt hiến tế đi. 22Vì khi Ta đem tổ tiên các ngươi ra khỏi đất Ai-cập, Ta không phán với chúng hoặc truyền cho chúng rằng đó là điều Ta muốn về các của lễ thiêu và các con vật hiến tế. 23Nhưng đây mới là điều trọng yếu Ta đã truyền cho chúng, ‘Hãy vâng theo tiếng Ta, thì Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của các ngươi, và các ngươi sẽ làm dân Ta. Hãy chỉ đi trong con đường Ta truyền cho các ngươi, để các ngươi được phước.’ 24Thế nhưng chúng chẳng vâng lời và chẳng để tai nghe; ngược lại chúng cứ ương ngạnh đi theo ý riêng của chúng và làm theo lòng dạ xấu xa của chúng. Chúng đã đi lùi lại chứ không tiến tới. 25Từ ngày tổ tiên của các ngươi ra khỏi đất Ai-cập đến ngày nay, hết ngày nầy qua ngày khác, Ta không ngừng sai các đầy tớ Ta, tức các tiên tri, đến với chúng; 26nhưng chúng chẳng nghe Ta. Chúng chẳng mảy may quan tâm đến sứ điệp của Ta, nhưng chúng cứ cứng đầu cứng cổ. Chúng còn làm những điều xấu xa tệ hại hơn những gì tổ tiên của chúng đã làm.
27Vậy ngươi hãy nói mọi lời nầy với chúng, nhưng chúng sẽ không nghe ngươi đâu. Ngươi sẽ kêu gọi chúng, nhưng chúng sẽ chẳng đáp lời ngươi đâu. 28Bấy giờ ngươi sẽ nói với chúng: Ðây quả là một dân không vâng theo tiếng CHÚA, Ðức Chúa Trời của mình, và không chịu nhận lấy lời sửa dạy. Nói sự thật với họ thật uổng công. Nói chưa hết lời, họ đã cắt ngang gạt bỏ.
  29Hãy cắt tóc của ngươi và quăng nó đi,
  Hãy cất tiếng ai ca nơi các tế đàn trơ trụi trên cao,
  Vì CHÚA đã loại bỏ và quên bẵng dòng dõi chọc giận Ngài.
30Vì dân Giu-đa đã làm những điều tội lỗi trước mặt Ta,” CHÚA phán. “Chúng đã đặt những hình tượng gớm ghiếc trong nhà được gọi bằng danh Ta, và làm cho nhà ấy trở nên ô uế. 31Chúng còn xây cất cho Tô-phết một tế đàn ở nơi cao, trong Thung Lũng của Con Trai Hin-nôm, để thiêu các con trai và các con gái của chúng trong lửa mà dâng cho nó. Ðó là những điều Ta không truyền bảo, và Ta cũng không ngờ các ngươi sẽ bại hoại đến thế. 32Vì thế, những ngày đoán phạt chắc chắn sẽ đến,” CHÚA phán. “Khi ấy người ta sẽ không còn gọi nơi đó là Tô-phết hay Thung Lũng của Con Trai Hin-nôm nữa, nhưng họ sẽ gọi nó là Thung Lũng Bị Tàn Sát, vì người ta sẽ chôn thây người chết ở Tô-phết cho đến khi hết chỗ để chôn. 33Tử thi của dân nầy sẽ thành thức ăn cho chim trời và cho các thú hoang trên đất, và không ai xua đuổi chúng đi. 34Ta sẽ làm cho im bặt tiếng vui cười và tiếng reo hò vui vẻ, tiếng nói của cô dâu và chú rể, trong các thành của Giu-đa và trong các đường phố ở Giê-ru-sa-lem, vì cả nước sẽ trở nên tiêu điều hoang vắng.”