45

Lời An Ủi Ba-rúc

1Lời của Tiên Tri Giê-rê-mi-a nói với Ba-rúc con của Nê-ri-a, khi Giê-rê-mi-a đọc cho ông viết những lời trong sách nầy vào một cuộn sách, trong năm thứ tư của triều đại Giê-hô-gia-kim con của Giô-si-a vua Giu-đa, 2“Hỡi Ba-rúc, CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy về anh: 3Anh nói, ‘Khốn thay cho tôi! CHÚA đã chất thêm nỗi sầu não vào nỗi đau đớn của tôi. Tôi kiệt lực vì than thở, và tôi không được nghỉ ngơi chút nào.’ 4Vậy ngươi hãy nói với nó: CHÚA phán thế nầy, ‘Này, Ta sẽ phá cho đổ xuống những gì Ta đã xây dựng. Ta sẽ nhổ bứt gốc lên những gì Ta đã trồng – đó là toàn thể đất nước nầy. 5Ngươi còn cứ mải mê tìm cho mình những điều lớn lao to tát làm gì? Ðừng tìm kiếm chúng làm chi vô ích, vì này, Ta sẽ đem tai họa giáng trên mọi loài xác thịt; nhưng ngươi,’ CHÚA phán, ‘Ta sẽ cho ngươi được bảo toàn tính mạng ở bất cứ nơi nào ngươi đến.’”