7

Ye^le^mi Yiem Zaangc Ziouv Nyei Biauv Zunh Doz

1Naaiv se Ye^le^mi duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 2“Meih oix zuqc souv jienv zaangc Ziouv nyei biauv nyei gaengh ndaangc zunh gorngv naaiv deix waac, ‘Da'faanh meih mbuo bieqc naaiv deix gaengh zaangc Ziouv nyei Yu^ndaa Mienh aah! Oix zuqc muangx Ziouv nyei waac.’ 3Nernh Jiex nyei Ziouv, se I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv, ‘Oix zuqc zorc meih mbuo nyei jauv-louc caux zoux nyei sic, yie ziouc bun meih mbuo yiem jienv naaiv norm dorngx. 4Maiv dungx kaux naaiv deix nduov nyei waac, “Naaiv se zaangc Ziouv nyei biauv, zaangc Ziouv nyei biauv, zaangc Ziouv nyei biauv.” 5Se gorngv meih mbuo za'gengh zorc meih mbuo nyei jauv-louc caux zoux nyei sic, se gorngv meih mbuo laanh caux laanh za'gengh zoux baengh fim nyei, 6se gorngv meih mbuo maiv zeix ganh fingx mienh fai guh hanh fu'jueiv fai auv-guaav, yiem naaiv norm dorngx maiv daix maiv zoux dorngc nyei mienh yaac maiv gan nyiec nyei zienh hoic zuqc ganh, 7yie ziouc bun meih mbuo duqv yiem naaiv norm dorngx, se yiem loz-hnoi yie ceix bun meih mbuo nyei ong-taaix yietc liuz yiem nyei dorngx. 8Mangc maah! Meih mbuo kaux nduov mienh nyei waac yaac maiv lamh longc.
9“ ‘Meih mbuo zoux zaqc, daix mienh, hienx auv hienx nqox, laengz waac jaav nyei, buov hung bun ⟨Mbaa^an zienh⟩ yaac gan jienv meih mbuo maiv hiuv nyei zienh, 10nqa'haav daaih dongh gan yie nyei Mbuox heuc naaiv norm biauv, souv jienv yie nyei nza'hmien gorngv, “Yie mbuo duqv njoux cuotv mi'aqv.” Mv baac meih mbuo corc zoux jienv naaiv deix yietc zungv gamh nziev nyei sic. 11Dongh gan yie nyei Mbuox heuc naaiv norm biauv, ziux meih mbuo nyei m'zing mangc, maiv zeiz benx janx-zaqc bingx nyei kuotv fai?Ziouv gorngv, “Yie ganh zungv buatc mi'aqv.” 12“ ‘Meih mbuo mingh yie nyei dorngx, se Silo wuov, dongh daauh dangh yie weic yie nyei Mengh liepc nyei dorngx. Mangc gaax laaix yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, zoux nyei orqv sic yie hnangv haaix nor zoux bun wuov norm dorngx.’ 13Ziouv gorngv, ‘Ih zanc laaix meih mbuo zoux naaiv deix yietc zungv sic, yie zanc-zanc caux meih mbuo gorngv, meih mbuo yaac maiv muangx. Yie heuc meih mbuo, meih mbuo yaac maiv dau. 14Weic naaiv yie oix zoux bun dongh gan yie nyei Mbuox heuc wuov norm biauv, se meih mbuo kaux nyei dorngx, dongh yie bun meih mbuo caux meih mbuo nyei ong-taaix hnangv yiem Silo zoux nor. 15Yie oix zorqv meih mbuo yiem yie nyei nza'hmien zunc cuotv, hnangv yie zunc cuotv meih mbuo nyei zuangx gorx-youz, se E^faa^im nyei yietc zungv zeiv-fun.’

Ziouv Nouz Haic Mienh Zaangc Nyiec Nyei Zienh

16“Meih aeqv, maiv dungx weic naaiv deix baeqc fingx daux gaux. Maiv dungx weic ninh mbuo heuc jienv daux gaux yaac maiv dungx weic ninh mbuo tov yie, weic zuqc yie maiv muangx meih. 17Meih maiv buatc ninh mbuo yiem Yu^ndaa nyei zingh caux Ye^lu^saa^lem nyei jaai-horngc zoux nyei sic fai? 18Fu'jueiv nzauz zaangh, die buov douz, m'sieqv dorn caix mbuonv zoux njuov fongc horc bun Lungh nyei Hungh Maac. Ninh mbuo yaac dox cuotv ciev ziec nyei ga'naaiv fongc horc bun nyiec nyei zienh weic cuoqv yie qiex jiez. 19Ziouv gorngv, ‘Ninh mbuo cuoqv qiex jiez se yie fai? Se cuoqv ninh mbuo ganh bun ninh mbuo ganh lunc maiv zeiz?’
20“Weic naaiv Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, ‘Mangc maah! Yie ziouc nouz haic, ga'qiex baetv cuotv njiec naaiv norm dorngx nyei mienh, liemh mienh liemh saeng-kuv caux lomc-huaang nyei ndiangx caux ndau cuotv nyei gaeng-zuangx. Douz oix buov qui yaac mborqv maiv daic.’
21“Nernh Jiex nyei Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, ‘Zorqv meih mbuo fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv jaa jienv meih mbuo weic ganh nyungc jauv fongc horc ziec nyei ga'naaiv yaac nyanc wuov deix orv. 22Weic zuqc yie dorh meih mbuo nyei ong-taaix cuotv I^yipv Deic-Bung wuov hnoi, yie maiv duqv caux ninh mbuo gorngv fai hatc ninh mbuo taux buov ziec fai weic ganh nyungc ziec nyei ga'naaiv. 23Mv baac yie hnangv naaiv hatc ninh mbuo, ‘Oix zuqc muangx yie nyei waac, yie ziouc zoux meih mbuo nyei Tin-Hungh, meih mbuo duqv zoux yie nyei baeqc fingx yaac gan yie hatc meih mbuo nyei yietc zungv jauv weic bun meih mbuo duqv longx.’ 24Mv baac ninh mbuo maiv ei jienv zoux yaac maiv baeng m'normh muangx. Ninh mbuo ei jienv ninh mbuo ganh nyei za'eix caux ninh mbuo hnyouv ngaengc hnyouv orqv nyei zoux yaac hluotv nqaang, maiv mingh wuov ndaangc. 25Yiem meih mbuo nyei ong-taaix cuotv I^yipv wuov hnoi taux ih hnoi, yie maiv dingh liouh nyei paaiv yie nyei bou, zuangx douc waac mienh, mingh ninh mbuo wuov yietc hnoi jiex yietc hnoi. 26Mv baac ninh mbuo maiv muangx yie, maiv baeng m'normh muangx. Ninh mbuo ngaengc jienv hnyouv. Ninh mbuo zungv zoux gauh waaic ninh mbuo nyei ong-taaix.’
27“Meih oix zuqc gorngv naaiv deix yietc zungv waac mbuox ninh mbuo, mv baac ninh mbuo maiv muangx. Meih qaqv heuc ninh mbuo mv baac ninh mbuo maiv dau meih. 28Meih ziouc oix zuqc gorngv mbuox ninh mbuo, ‘Naaiv guoqv mienh maiv muangx Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh nyei waac, yaac maiv ei jienv njaaux nyei jauv. Zien leiz zuqc mietc mi'aqv. Yiem meih mbuo nyei nzuih zien leiz zutc mi'aqv. 29Oix zuqc japv meih mbuo nyei mba'biei zoi guangc mingh. Yiem hlang, njang nyei dorngx oix zuqc nzauh nyiemv, weic zuqc Ziouv nqemh yaac guangc ninh nouz nyei naaiv doic mienh.’

Mienh Zuqc Daix Daic Nyei Horngz

30“Ziouv gorngv, ‘Ziux yie nyei m'zing mangc, Yu^ndaa Mienh zoux orqv sic. Ninh mbuo zorqv ninh mbuo zoux gamh nziev nyei ga'naaiv an dongh gan yie nyei Mbuox heuc wuov norm biauv, bun biauv maaih uix. 31Ninh mbuo ceix Tofetv hlang nyei dorngx yiem Mben Hinnom Horngz, weic longc douz buov ninh mbuo nyei naamh nyouz. Yie yaac maiv hatc ninh mbuo zoux. Yie nyei hnyouv zungv maiv hnamv taux hnangv naaic zoux.’ 32Ziouv gorngv, ‘Weic naaiv mangc maah! Hnoi-nyieqc oix taux, naaiv norm dorngx maiv heuc Tofetv fai Mben Hinnom Horngz, mv baac benx Daix Daic nyei Horngz, weic zuqc ninh mbuo oix yiem Tofetv biopv sei laaix ganh norm dorngx maiv maaih dorngx kungx. 33Naaiv deix baeqc fingx nyei sei ziouc benx ndaamv-lungh nyei norqc caux lomc-huaang nyei hieh zoih nyei nyanc hopv. Yaac maiv maaih mienh haeqv biaux. 34Taux wuov zanc yie oix bun Yu^ndaa nyei zingh caux Ye^lu^saa^lem nyei jaai-horngc njien-youh nauc nyitc nyei qiex caux siang-laangh siang-mbuangz nyei qiex sekv, weic zuqc deic-bung oix zuqc benx baaic huaang nyei dorngx.