13

Dây Thắt Lưng

1CHÚA phán với tôi thế nầy, “Hãy đi và mua cho ngươi một dây thắt lưng bằng vải gai mịn, rồi dùng nó buộc lưng ngươi lại, nhưng chớ để nó bị thấm nước.”
2Vậy tôi mua một dây thắt lưng và buộc lưng tôi lại như CHÚA đã truyền cho tôi. 3Bấy giờ có lời của CHÚA phán với tôi lần thứ hai rằng, 4“Hãy lấy dây thắt lưng ngươi đã mua, buộc quanh lưng ngươi, rồi đứng dậy, đi đến Sông Ơ-phơ-rát, và giấu nó trong một hang đá ở đó.” 5Vậy tôi đi và giấu nó bên bờ Sông Ơ-phơ-rát như CHÚA đã truyền cho tôi.
6Sau nhiều ngày, CHÚA lại phán với tôi, “Hãy đứng dậy, đến Sông Ơ-phơ-rát, lấy dây thắt lưng Ta đã truyền ngươi giấu ở đó.” 7Vậy tôi đứng dậy, đi đến Sông Ơ-phơ-rát, đào bới, và lấy dây thắt lưng tôi đã giấu ở đó ra; nhưng bấy giờ dây thắt lưng ấy đã mục hết; nó chẳng có thể dùng vào việc chi được nữa.
8Kế đó, có lời của CHÚA đến với tôi. 9CHÚA phán thế nầy, “Cũng vậy, Ta sẽ tiêu hủy niềm kiêu hãnh của Giu-đa và niềm kiêu hãnh thái quá của Giê-ru-sa-lem. 10Dân tội lỗi nầy không chịu nghe lời Ta, nhưng cứ theo sự ương ngạnh của lòng chúng, đi theo các thần khác mà phục vụ và thờ phượng các thần ấy. Cho nên dân nầy sẽ trở nên giống như dây thắt lưng nầy, chẳng dùng vào việc chi được cả. 11Vì giống như dây thắt lưng được buộc vào lưng một người thế nào, Ta đã buộc cả nhà I-sơ-ra-ên và cả nhà Giu-đa vào lưng Ta thể ấy,” CHÚA phán, “để chúng trở thành một dân thuộc riêng về Ta, hầu đem lại cho Ta danh tiếng, ca ngợi, và vinh hiển; nhưng chúng chẳng nghe theo.”

Các Vò Rượu

12Ngươi hãy nói với chúng sứ điệp nầy: “CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy, ‘Vò rượu nào cũng phải chứa đầy rượu.’ Bấy giờ chúng sẽ nói với ngươi, ‘Bộ ông tưởng chúng tôi không biết vò nào cũng phải chứa đầy rượu sao?’ 13Bấy giờ ngươi hãy nói với chúng, ‘CHÚA phán thế nầy, “Ta sắp sửa làm cho toàn thể dân cư trong xứ nầy, từ các vua ngồi trên ngai của Ða-vít cho đến các tư tế, các tiên tri, và toàn thể dân thành Giê-ru-sa-lem, say bí tỉ. 14Ta sẽ làm cho chúng đánh nhau tơi bời, ngay cả cha con cũng đánh nhau,” CHÚA phán. “Ta sẽ không thương xót, không nương tay, và không thương hại khi Ta tiêu diệt chúng.”’”

Viễn Ảnh Bị Lưu Ðày

  15Xin anh chị em hãy lắng tai và nghe cho rõ,
  Ðừng tự cao vì CHÚA đã phán lời Ngài.
  16Hãy dâng vinh hiển lên CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em,
  Trước khi Ngài cho màn đêm phủ xuống,
  Và trước khi chân của anh chị em bị vấp trên núi lúc trời sụp tối.
  Anh chị em đã trông đợi ánh sáng,
  Nhưng Ngài đã biến nó ra bóng tối mịt mùng và làm cho nó càng đen tối hơn.
  17Nếu anh chị em không nghe theo,
  Linh hồn tôi chỉ còn biết khóc thầm cho tánh kiêu ngạo của anh chị em;
  Mắt tôi sẽ đẫm lệ xót xa và nước mắt tôi sẽ chảy mãi,
  Vì đàn chiên của CHÚA đã bị dẫn đi lưu đày.

  18“Hãy nói với vua và thái hậu: ‘Xin các ngài bước xuống ghế thấp mà ngồi,
  Vì vương miệng đẹp đẽ đã bị cất khỏi đầu các ngài rồi.’
  19Các thành ở miền nam hoàn toàn bị phong tỏa,
  Không ai có đủ sức giải vây;
  Hết thảy dân Giu-đa đều bị bắt đem đi lưu đày,
  Ai cũng bị đem lưu đày cả.

  20Hãy ngước mắt lên và xem những kẻ đến từ phương bắc.
  Ðâu rồi đàn chiên đã giao cho ngươi chăn dắt,
  Ðàn chiên đã đẹp đẽ một thời?
  21Ngươi sẽ nói sao khi những kẻ từng được ngươi huấn luyện lên cầm quyền, và chúng xử phạt ngươi?
  Há chẳng phải ngươi sẽ đau đớn như người sản phụ lúc lâm bồn sao?
  22Nếu trong lòng ngươi tự hỏi,
  ‘Sao những chuyện ấy lại xảy đến cho tôi?’
  Ấy là vì những tội lỗi nặng nề của ngươi, mà ngươi đã bị tốc váy và tiết hạnh của ngươi đã bị xâm phạm.
  23Người Ê-thi-ô-pi có thể thay đổi màu da mình,
  Hay con beo có thể thay đổi được các đốm trên mình nó chăng?
  Nếu được thì các ngươi, những kẻ đã quen thói xấu xa tội lỗi, có thể tự mình làm người ngay lành lương thiện.
  24Ta sẽ tung rải các ngươi ra,
  Như rác bị gió sa mạc thổi bay tứ tán.
  25Ðó là phần số của ngươi, phần Ta đã chia cho ngươi,” CHÚA phán,
  “Bởi vì ngươi đã quên Ta mà tin cậy vào các thần giả dối.
  26Ta sẽ cho tốc váy ngươi lên che phủ mặt ngươi,
  Ðể thiên hạ sẽ thấy chỗ đáng mắc cỡ của ngươi.
  27Ta đã thấy rõ những việc gớm ghiếc của ngươi,
  Nào những cuộc ngoại tình, những tiếng ré cười dâm dật, và những trò dâm ô bỉ ổi trên các núi đồi và trong khắp các miền thôn dã.
  Hỡi Giê-ru-sa-lem, khốn cho ngươi!
  Tình trạng nầy sẽ còn kéo dài bao lâu nữa trước khi ngươi được thanh tẩy đây?”