11

Cả I-sơ-ra-ên và Giu-đa Ðều Không Giữ Giao Ước

1Lời của CHÚA đến với Giê-rê-mi-a, phán rằng, 2“Hãy nghe những lời của giao ước nầy và nói cho dân Giu-đa và dân cư ở Giê-ru-sa-lem. 3Hãy nói với chúng, CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên phán, ‘Ðáng nguyền rủa thay kẻ không vâng theo những lời của giao ước nầy, 4mà Ta đã truyền cho tổ tiên các ngươi trong ngày Ta đem chúng ra khỏi Ai-cập, ra khỏi lò làm tan chảy sắt, rằng, “Hãy vâng lời và làm theo mọi điều Ta đã truyền cho các ngươi, để các ngươi sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của các ngươi, 5để Ta sẽ thực hiện lời thề Ta đã thề với tổ tiên các ngươi, để ban cho chúng một xứ đượm sữa và mật; ấy là xứ các ngươi đang sống ngày nay.”’”
 Tôi trả lời và thưa, “A-men, lạy CHÚA.”
6Bấy giờ CHÚA phán với tôi, “Hãy công bố những lời nầy trong các thành của Giu-đa và trong các đường phố của Giê-ru-sa-lem, ‘Hãy lắng nghe những lời của giao ước nầy và làm theo. 7Vì từ khi Ta đem tổ tiên của các ngươi lên khỏi đất Ai-cập cho đến ngày nay, Ta đã không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng, “Hãy vâng theo tiếng Ta.” 8Tuy nhiên, chúng đã không vâng theo tiếng Ta hay chú ý nghe theo; thay vào đó chúng đã đi theo sự cứng cỏi của lòng dạ xấu xa của chúng. Vì thế Ta đã giáng trên chúng mọi điều của những lời nguyền rủa nói đến trong giao ước ấy, tức giao ước Ta đã truyền cho chúng phải làm theo, nhưng chúng chẳng làm theo.’”
9Bấy giờ CHÚA phán với tôi, “Có một âm mưu giữa dân Giu-đa và dân cư của Giê-ru-sa-lem chống lại Ta. 10Chúng đã trở lại với tội lỗi của tổ tiên chúng thời xa xưa, những kẻ đã không vâng lời Ta. Chúng đã theo các thần khác và phục vụ các thần ấy. Nhà I-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa đã phá bỏ giao ước của Ta, tức giao ước Ta đã lập với tổ tiên của chúng.” 11Vì thế, CHÚA phán thế nầy, “Chắc chắn Ta sẽ giáng họa trên chúng và chúng không thể tránh khỏi; dù chúng kêu cứu đến Ta, Ta cũng không nghe đâu. 12Bấy giờ các thành của Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem sẽ đi và kêu cầu các thần mà chúng đã dâng hương cúng tế, nhưng các thần ấy sẽ không bao giờ cứu chúng được trong lúc chúng gặp gian nguy. 13Thật vậy, hỡi Giu-đa, số thần các ngươi thờ lạy nhiều bằng số thành các ngươi vốn có. Ở Giê-ru-sa-lem có bao nhiêu con đường là có chừng ấy bàn thờ để thờ những thứ đáng lấy làm hổ thẹn, tức những bàn thờ dựng lên để cúng tế Ba-anh.
14Còn ngươi, ngươi đừng cầu nguyện cho dân nầy, đừng cất tiếng van xin hay cầu thay cho chúng, vì trong lúc gian nguy, chúng sẽ kêu cầu Ta, nhưng Ta sẽ chẳng nghe đâu.
15Người Ta yêu đã phạm tội ngoại tình quá nhiều. Nàng còn tư cách gì mà lui tới nhà Ta? Há sự dâng hiến thịt tế lễ làm của thánh có thể giúp ngươi tránh khỏi bị tiêu diệt hay sao? Ðến lúc ấy xem ngươi, kẻ đã mải mê phạm tội, còn có thể tươi cười vui vẻ được chăng? 16CHÚA đã từng gọi ngươi là ‘một cây ô-liu xanh tươi, đẹp đẽ, và sai trái tốt’; nhưng với tiếng gió gào khi cơn bão lớn đi qua, Ngài sẽ cho lửa bùng lên thiêu đốt nó, rồi các cành của nó sẽ gãy xuống và cháy ra tro. 17CHÚA các đạo quân, Ðấng đã trồng ngươi, đã tuyên phán sẽ giáng họa để phạt ngươi, vì những tội lỗi nhà I-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa đã phạm, đã chọc giận Ta qua việc dâng hương cầu khấn với Ba-anh.”

Mạng Sống Giê-rê-mi-a Bị Ðe Dọa

  18CHÚA là Ðấng đã tỏ cho tôi biết, và tôi đã biết.
  Lúc ấy Ngài đã tỏ cho tôi biết âm mưu của chúng.
  19Nhưng trước đó tôi như con chiên hiền bị dắt đi làm thịt,
  Tôi chẳng biết rằng ấy là ý đồ của chúng để hại tôi,
  Chúng đã bàn mưu với nhau rằng,
  “Chúng ta hãy đốn cây ấy xuống và chặt bỏ luôn trái của nó đi,
  Hãy dứt bỏ nó khỏi đất của người sống,
  Ðể tên tuổi nó sẽ không còn ai nhớ đến nữa.”
  20Nhưng lạy CHÚA các đạo quân, Ðấng phán xét công minh, Ðấng thử lòng và trí của mọi người,
  Xin cho con thấy sự báo trả của Ngài trên chúng,
  Vì con đã phó dâng duyên cớ của con cho Ngài.
21Vì vậy, CHÚA phán thế nầy về dân A-na-thốt, dân đã tìm cách cất lấy mạng sống ngươi, dân ấy bảo rằng, “Ông hãy liệu hồn mà đừng nhân danh CHÚA nói tiên tri nữa, hay tay chúng tôi sẽ lấy mạng của ông.”
22Vì thế, CHÚA các đạo quân phán thế nầy, “Ta sẽ phạt chúng. Các trai tráng của chúng sẽ bị gươm giết. Các con trai và các con gái của chúng sẽ chết vì nạn đói hoành hành, 23và chúng sẽ chẳng còn một người sống sót, vì Ta sẽ giáng họa trên dân A-na-thốt, vào năm chúng bị trừng phạt.”