7

Yelemis Qhuab Qhia Hauv Lub Tuamtsev

1-3Tus TSWV kom kuv mus rau ntawm lub roojvag uas mus rau hauv lub Tuamtsev qhov chaw uas cov Yudas tuaj pehawm tus TSWV. Tus TSWV kom kuv sawv ntawm roojvag qhia tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus tej lus rau lawv hais tias, “Nej cia li tso plhuav nej lub neej qub thiab nej tej haujlwm tsis zoo uas nej ua tseg thiab tig los ua lub neej tshiab, kuv thiaj yuav pub nej nyob ntawm no. 4Nej tsis txhob ntseeg luag tej lus uas dag hais tias, ‘Peb dim lawm! Ntawm no yog tus TSWV lub Tuamtsev, ntawm no yog tus TSWV lub Tuamtsev, ntawm no yog tus TSWV lub Tuamtsev!’
5“Nej cia li tso plhuav nej lub neej qub thiab tes haujlwm tsis zoo uas nej ua tseg, ib leeg ua ncaj rau ib leeg. 6Tsis txhob quab yuam lwm haivneeg, cov menyuam ntsuag thiab tej pojntsuam. Tsis txhob tua tej neeg tsis muaj txim uas nyob hauv nej lub tebchaws. Tsis txhob pe luag tej vajtswv, rau qhov tej ntawd yuav ua rau nej raug kev puastsuaj. 7Yog nej ua lub neej tshiab, kuv thiaj yuav pub nej nyob hauv lub tebchaws uas kuv muab rau nej cov yawgkoob ua lawv tug mus ibtxhis lawm.
8“Nej sim saib, nej tsuas cia siab rau tej lus dag ntxias xwb. 9Nej ua tubsab, tua neeg, deev luag pojniam luag txiv, dag twv ntuj twv teb, tua tsiaj fij rau Npa-as, thiab pe luag tej vajtswv uas nej yeej tsis tau pe dua li. 10Nej ua tej uas kuv ntxub los nej tseem muaj plhus tuaj sawv tabmeeg kuv hauv lub Tuamtsev thiab khav hais tias, ‘Peb twb dim lawm!’ 11Nej xav hais tias kuv lub Tuamtsev yog qhov chaw rau tej tubsab tuaj nkaum no los? Kuv twb pom tej uas nej ua tas lawm. 12Nej cia li mus rau pem lub nroog Silaus thiab saib lub chaw uas yav tas los kuv xaiv tseg ua thawj lub chaw rau sawvdaws pehawm kuv saib zoo li cas lawm. Kuv ua rau lub nroog ntawd puastsuaj tas, twb yog vim kuv haivneeg Yixalayees ua kev phem kev qias. 13Nej tau ua tej kev txhaum uas kuv hais ntawd lawm. Txawm yog kuv ntuas nej ntau zaus lawm los nej tsis mloog kuv hais li, thiab thaum kuv hu nej los nej tsis teb. 14Yog li ntawd, kuv yuav rhuav lub Tuamtsev uas nej cia siab rau ib yam li kuv rhuav lub nroog Silaus lawm. Thaj chaw uas kuv muab rau nej cov yawgkoob thiab nej no kuv yuav muab rhuav ib yam li kuv rhuav lub nroog Silaus thiab. 15Kuv yuav ntiab nej khiav ntawm kuv mus ib yam li kuv ntiab nej cov kwvtij Yixalayees tawm mus lawm. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”

Cov Neeg Tsis Mloog Lus

16Tus TSWV hais tias, “Yelemis, koj tsis txhob thov kuv pab cov neeg no. Koj tsis txhob quaj thiab thov kuv cawm lawv; tsis txhob thov kuv zam txim rau lawv, rau qhov kuv yuav tsis mloog koj tej lus thov. 17Koj tsis pom tej uas lawv tabtom ua nyob hauv cov Yudas tej nroog thiab tom tej kev uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees los? 18Tej menyuam mus khaws taws, cov txivneej rauv taws, cov pojniam ntse hmoov nplej puab ncuav cub coj mus fij rau tus mlom pojniam uas hu ua niam vajntxwv ntuj; lawv muab cawv hliv fij rau lwm tus vajtswv ua kom kuv chim. 19Tiamsis kuv puas yog tus uas chim? Lawv thiaj yog cov uas chim thiab poob ntsejmuag. 20Yog li ntawd, kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam yuav hliv kuv txojkev chim los rau lub Tuamtsev no. Kuv yuav hliv rau saum tej neeg, tej tsiaj txhu, tej ntoo thiab tej qoobloo. Kuv txojkev chim zoo ib yam li lub cub tawg uas tsis muaj leejtwg yuav tua tau.
21“Kuv haivneeg, tej tsiaj uas nej coj tuaj tua hlawv fij rau kuv, muaj ibtxhia nej muab hlawv tagnrho fij rau saum lub thaj thiab muaj ibtxhia nej noj tau. Txawm yog txoj kevcai txwv tsis pub noj los kuv uas yog tus TSWV hais tias nej noj tau. 22Thaum kuv coj nej cov yawgkoob tsiv nram tebchaws Iziv los, kuv tsis tau hais txog tej tsiaj uas lawv coj tuaj tua hlawv fij lossis lwm yam khoom fij li. 23Tiamsis kuv hais kom lawv mloog kuv lus, kuv thiaj yog lawv tus Vajtswv thiab lawv thiaj yog kuv haivneeg. Kuv hais kom lawv coj raws li kuv tej lus, lawv lub neej thiaj yuav vammeej. 24Tiamsis lawv tsis mloog kuv hais lossis tsis quavntsej kuv tej lus li. Lawv tawv ncauj thiab ua raws li lawv lub siab phem qhia lawv. Vim li ntawd, lawv thiaj ua phem zuj zus thiab ua tsis tau zoo li lawm. 25Txij hnub uas nej cov yawgkoob tsiv nram tebchaws Iziv los txog nimno, kuv txib kuv cov tubtxib uas yog cov cevlus tuaj cevlus rau nej tsis tu ncua li. 26Tiamsis nej tsis quavntsej lossis tsis mloog lawv tej lus qhia. Nej tseem hajyam tawv ncauj thiab ntxeev siab ua phem tshaj nej cov yawgkoob.
27“Yog li ntawd Yelemis, koj yuav piav tej lus no rau kuv haivneeg, tiamsis lawv yuav tsis mloog koj hais; koj hu lawv, tiamsis lawv yuav tsis teb. 28Koj yuav hais rau lawv hais tias lawv yog haivneeg uas tsis mloog tus TSWV uas yog lawv tus Vajtswv lus, txawm yog kuv rau txim rau lawv los lawv tsis zeem li. Lawv tsis cia siab rau kuv, tsis muaj leejtwg hais txog kuv li lawm.

Cov Yudas Ua Kev Txhaum Hauv Lub Hav Hinoos

  29“Cov neeg uas nyob hauv lub nroog
   Yeluxalees, nej cia li quaj ntsuag;
  nej cia li txiav nej tej plaubhau thiab
   coj mus povtseg.
  Cia li mus hu zaj nkauj quaj ntsuag saum tej ncov roob,
  rau qhov kuv uas yog tus TSWV chim rau nej,
   kuv thiaj tso kuv haivneeg tseg lawm.
30“Cov Yudas ua phem ua qias kawg li. Lawv muab lawv tej mlom uas kuv ntxub coj tuaj tso rau hauv kuv lub Tuamtsev, ua rau lub Tuamtsev tsis huv lawm. 31Lawv tseem teeb tau ib lub thaj hu ua Taufes rau hauv lub Hav Hinoos ua chaw rau lawv coj lawv tej tub tej ntxhais mus tua hlawv fij. Tiamsis kuv tsis tau kom lawv ua li ntawd, kuv tsis tau xav txog tej ntawd li. 32Yog li ntawd, muaj ib hnub sawvdaws yuav tsis hu hais tias Taufes lossis lub Hav Hinoos lawm, tiamsis yuav hu ua lub Hav tua neeg. Luag yuav coj tej neeg tuag tuaj faus rau ntawd, rau qhov tsis muaj chaw faus tuag lawm. 33Tej noog thiab tej tsiaj nruab nrag yuav los noj tej cev tuag ntawd, thiab yuav tsis muaj leejtwg lawv tej tsiaj ntawd khiav. 34Lub tebchaws ntawd yuav ua suabpuam. Kuv yuav ua kom tej suab raj suab qeej uas nrov lomzem thiab kev noj tshoob haus kos hauv cov Yudas tej nroog thiab hauv lub nroog Yeluxalees tej kev ntsiag mus.