12

Phung Mtao Y-Môis Dưi Leh

1 Nĕ anei phung mtao phung Israel dưi leh, leh anăn mă bha čar diñu ti nah dih êa krông Yurdan phă yang hruê ƀlĕ, mơ̆ng hnoh Arnôn truh kơ čư̆ Hermôn, leh anăn jih tlung tĭng ngŏ: 2Y-Sihôn mtao phung Amôrit dôk ti ƀuôn Hêsbôn leh anăn kiă kriê mơ̆ng ƀuôn Arôer ti knhal hnoh Arnôn, leh anăn mơ̆ng krah tlung truh ti êa krông Jabôk, kdriêl lăn phung Amôn, čiăng lač sa mkrah kdriêk čar Galaat, 3ñu kiă kriê msĕ mơh nah ngŏ Arabah, mơ̆ng êa ksĭ Čhinêrôt truh ti êa ksĭ Arabah (êa ksĭ Hra), truh kơ Bet-Jêsimôt, leh anăn tĭng ngŏ truh ti tlung čư̆ Pisga; 4leh anăn Y-Ôk mtao Basan, sa čô adôk mơ̆ng phung Rêphaim, dôk ti Astarôt leh anăn Êdrei, 5leh anăn kiă kriê čư̆ Hermôn, kwar Salêka, leh anăn jih kdriêk čar Basan truh ti kdriêl phung Gêsurit leh anăn phung Makatit, leh anăn sa mkrah kdriêk čar Galaat truh ti kdriêl lăn Y-Sihôn mtao Hêsbôn. 6 Y-Môis dĭng buăl Yêhôwa leh anăn phung ƀuôn sang Israel dưi hŏng diñu leh; leh anăn Y-Môis dĭng buăl Yêhôwa brei lăn diñu jing ngăn dưn kơ phung Ruben, kơ phung Gat, leh anăn kơ sa mkrah găp djuê Manasê.

Phung Mtao Y-Yôsuê Dưi Leh

7Nĕ anei phung mtao hlăm ala čar Y-Yôsuê leh anăn phung ƀuôn sang Israel dưi leh tĭng nah yŭ êa krông Yurdan, dơ̆ng mơ̆ng Baal-Gat hlăm tlung Liƀan truh ti čư̆ Kla phă Sêir (Y-Yôsuê brei lăn čar diñu jing ngăn dưn kơ phung găp djuê Israel tui si klei bi mbha, 8hlăm čar kngư, hlăm lăn dap, hlăm tlung, ti kbuôn, hlăm kdrăn tač, leh anăn hlăm dhŭng, čar phung Hitit, phung Amôrit, phung Kanaan, phung Pêrisit, phung Hiwit, leh anăn phung Jêbusit): 9mtao ƀuôn Yêrikô sa, mtao ƀuôn Ahi giăm ƀuôn Bêthel sa, 10mtao ƀuôn Yêrusalem sa, mtao ƀuôn Hêbron sa, 11mtao ƀuôn Jarmut sa, mtao ƀuôn Lakis sa, 12mtao ƀuôn Êglon sa, mtao ƀuôn Gêser sa, 13mtao ƀuôn Dêbir sa, mtao ƀuôn Gêder sa, 14mtao ƀuôn Hôrma sa, mtao ƀuôn Arat sa, 15mtao ƀuôn Lipna sa, mtao ƀuôn Adulam sa, 16mtao ƀuôn Makêda sa, mtao ƀuôn Bêthel sa, 17mtao ƀuôn Tapua sa, mtao ƀuôn Hêpher sa, 18mtao ƀuôn Aphek sa, mtao ƀuôn Lasaron sa, 19mtao ƀuôn Madon sa, mtao ƀuôn Hasô sa, 20mtao ƀuôn Simrôn-Mêrôn sa, mtao ƀuôn Aksap sa, 21mtao ƀuôn Tanak sa, mtao ƀuôn Mêgidô sa, 22mtao ƀuôn Kadês sa, mtao ƀuôn Joknêam ti čư̆ Karmel sa, 23mtao ƀuôn Dor hlăm anôk dlông Dor sa, mtao ƀuôn Gôim ti Gilgal sa, 24mtao ƀuôn Tirsa sa; jih jang mtao mâo tlâo pluh sa čô.