18

Klei Bi Mbha Lăn Ti Ƀuôn Silô

1Jih jang phung Israel bi kƀĭn ti ƀuôn Silô leh anăn mdơ̆ng sang čhiăm klei bi kƀĭn ti anăn. Jih čar mŭt diñu leh.
2Ăt dôk kjuh găp djuê phung ƀuôn sang Israel ka mă tŭ ôh ngăn dưn diñu arăng bi mbha leh. 3Snăn, Y-Yôsuê lač kơ phung ƀuôn sang Israel, “Dŭm boh sui diih alah mŭt leh anăn mă bha čar Yêhôwa, Aê Diê phung aê diih đưm brei leh kơ diih? 4Ruah bĕ tlâo čô êkei mơ̆ng grăp găp djuê, leh anăn kâo srăng tiŏ nao diñu čiăng kơ diñu kbiă nao dlăng čar, čih rup lăn čiăng bi mbha ngăn dưn, leh anăn lŏ wĭt kơ kâo. 5Brei diñu bi mbha hlăm kjuh kdrêč, phung Yuđa srăng ăt dôk hlăm čar diñu tĭng dhŭng, leh anăn găp djuê Yôsep hlăm čar diñu tĭng dưr. 6Snăn, brei diih čih rup čar hlăm kjuh kdrêč leh anăn ba rup anăn kơ kâo ti anei. Kâo srăng ngă klei mđăo kơ diih ti anei ti anăp Yêhôwa, Aê Diê drei. 7Phung Lêwi amâo mâo sa kdrêč ôh ti krah phung diih, kyuadah klei jing khua ngă yang kơ Yêhôwa jing ngăn dưn kơ diñu; leh anăn phung Gat, phung Ruben, leh anăn sa mkrah găp djuê Manasê mă tŭ leh ngăn dưn diñu ti hang nah ngŏ êa krông Yurdan, anôk Y-Môis dĭng buăl Yêhôwa brei leh kơ diñu.”
8Phung êkei anăn đuĕ nao, leh anăn Y-Yôsuê mtă kơ phung srăng čih rup lăn snei, “Brei diih hiu tar ƀar leh anăn čih rup čar, leh anăn lŏ wĭt kơ kâo; leh anăn kâo srăng ngă klei mđăo kơ diih ti anei hlăm ƀuôn Silô ti anăp Yêhôwa.” 9Snăn, phung êkei anăn đuĕ nao hiu tar ƀar hlăm čar leh anăn čih sa pŏk hdruôm hră klei yăl dliê kơ čar tui si jih jang ƀuôn, bi mbha hlăm kjuh kdrêč. Leh anăn diñu lŏ wĭt kơ Y-Yôsuê ti anôk jưh ti ƀuôn Silô. 10Y-Yôsuê ngă klei mđăo kơ diñu hlăm ƀuôn Silô ti anăp Yêhôwa; leh anăn ti anăn Y-Yôsuê bi mbha čar kơ phung ƀuôn sang Israel, kơ grăp čô kdrêč djŏ kơ ñu.

Klei Bi Mbha Čar kơ Phung Benjamin

11Klei mđăo truh kơ phung Benjamin tui si găp djuê diñu, leh anăn čar bi mbha kơ diñu djŏ plah wah găp djuê phung Yuđa leh anăn găp djuê phung Yôsep. 12Tĭng dưr kdriêl diñu dơ̆ng mơ̆ng êa krông Yurdan, đĭ nao phă dưr găn ƀuôn Yêrikô, găn čar kngư phă yŭ, leh anăn tuč ti kdrăn tač Bet-Awen. 13Mơ̆ng anăn kdriêl găn tĭng dhŭng phă ƀuôn Lus, ti dlông ƀuôn Lus (lŏ bi anăn ƀuôn Bêthel), leh anăn kdriêl trŭn kơ ƀuôn Atarôt-Adar, ti dlông čư̆ ti dhŭng Bet-Hôron ti gŭ hĭn. 14Mơ̆ng anăn kdriêl nao phă anôk mkăn, weh dar mơ̆ng yŭ nao ti dhŭng dơ̆ng mơ̆ng čư̆ dôk tĭng dhŭng giăm ƀuôn Bet-Hôron, leh anăn tuč ti ƀuôn Kiriat-Baal (lŏ bi anăn ƀuôn Kiriat-Jêrim), sa boh ƀuôn găp djuê phung Yuđa. Anăn yơh jing kdriêl ti yŭ. 15Kdriêl dhŭng dơ̆ng mơ̆ng roh ƀuôn Kiriat-Jêrim; leh anăn kdriêl lŏ nao phă yŭ truh ti akŏ êa Nêptôa; leh anăn 16kdriêl trŭn ti jơ̆ng čư̆ giăm tlung anak êkei Y-Hinôm, dôk hlăm knhal dưr tlung phung Rêphaim; leh anăn trŭn hlue tlung Hinôm tĭng dhŭng giăm phung Jêbusit, trŭn ti Ên-Rôgel; 17leh anăn weh dar phă dưr truh ti Ên-Sêmes, leh anăn truh ti Gêliôt phă hŏng anôk đĭ Adumim, leh anăn ñu trŭn ti boh tâo Y-Bôhan anak êkei Y-Ruben. 18Ñu găn tĭng dưr giăm ƀuôn Bet-Arba, trŭn kơ tlung Arabah 19leh anăn kdriêl găn tĭng dưr giăm ƀuôn Bet-Hôgla; leh anăn tuč ti kdrŭn tĭng dưr Êa Ksĭ Djiê, ti hang dhŭng êa krông Yurdan. Anăn yơh jing kdriêl dhŭng. 20Êa krông Yurdan jing kdriêl tĭng ngŏ. Anăn yơh jing ngăn dưn kơ phung Benjamin, tui si găp djuê diñu, anăn jing kdriêl ñu jŭm dar.
21Jih jang ƀuôn prŏng phung Benjamin tui si găp djuê diñu mâo: Yêrikô, Bet-Hôgla, Êmek-Kêsis, 22Bet-Arabah, Sêmaraim, Bêthel, 23Awim, Para, Ôpra, 24Čhêparamôni, Ôpni, Gêba — pluh dua boh ƀuôn prŏng mbĭt hŏng ƀuôn diêt diñu; 25Gabaôn, Rama, Bêrôt, 26Mispê, Čhêpira, Môsa, 27Rêkem, Irpêl, Tarala, 28Sêla, Ha-Êlep, Jêbus (lŏ bi anăn ƀuôn Yêrusalem), Gibêa, leh anăn Kiriath-jêarim — pluh pă boh ƀuôn prŏng mbĭt hŏng ƀuôn điêt diñu. Anăn yơh jing ngăn dưn phung Benjamin tui si găp djuê diñu.