1

Npaaj moog txeeb Khana‑aa tebchaws

1Thaus Yawmsaub tug qhev Mauxe tuag lawm, Yawmsaub has rua Noo tug tub Yausua kws paab Mauxe tas, 2“Kuv tug qhev Mauxe tuag lawm, mas nwgnuav koj hab haiv tuabneeg nuav suavdawg ca le sawv kev hlaa tug dej Yalatee nuav moog rua huv lub tebchaws kws kuv muab pub rua cov Yixayee. 3Txhua thaaj kws mej txhais kwtaw moog tsuj kuv muab pub rua mej, lawv le kuv tau cog lug rua Mauxe lawd. 4Txwj ntawm tebchaws moj saab qhua moog rua lub roob Lenpanoo, hab moog txug tug nam dej Yufeti, taag nrho cov Hithai lub tebchaws moog txug Havtxwv Luj saab nub poob yuav ua mej le tebchaws. 5Tsw muaj leejtwg tawm tsaam tau koj moog taag koj swm neej. Kuv nrug nraim Mauxe le caag kuv yuav nrug nraim koj le ntawd. Kuv yuav tsw ncaim koj, tsw tso koj tseg. 6Koj ca le ua khov kho hab ua sab luj sab tuab, tsua qhov koj yuav ua rua haiv tuabneeg nuav tau lub tebchaws hov ua qub txeeg qub teg, yog lub tebchaws kws kuv cog lug ruaj rua puab tej laug tas yuav pub rua puab. 7Tsuav yog koj ua khov kho hab ua sab luj sab tuab ceev faaj ua lawv le tej kevcai huvsw kws kuv tug qhev Mauxe tau has rua koj lawm. Tsw xob tig ntawm txuj kevcai nuav moog rua saab xws lossws saab phem sub koj moog rua hovtwg koj txhad ua tau txhua yaam tav zoo. 8Tsw xob ca phoo ntawv kevcai nuav ncaim ntawm koj lub qhov ncauj moog. Koj yuav tsum naj nub naj mo tshawb nrhav sub koj txhad paub ceev faaj ua lawv le txhua yaam kws sau rua huv hab koj txhad le vaam meej hab ua tau txhua yaam tav zoo. 9Kuv tub has rua koj lawm los tsw yog? Ca le ua khov kho hab ua sab luj sab tuab, tsw xob ntshai tsw xob poob sab hlo le, tsua qhov koj moog rua hovtwg Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv yeej nrug nraim koj.”
10Yausua has rua cov thawj kws kaav pejxeem tas, 11“Mej ca le moog has rua cov pejxeem thoob plawg huv lub zog tas, ‘Fwbxwm mov noj ca, peb nub xwb mej yuav tau hlaa tug dej Yalatee nuav moog txeeb lub tebchaws kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub pub rua mej ua mej tug.’ ”
12Hab Yausua has rua xeem Lunpee hab xeem Kas hab ib nraab xeem Manaxe tas, 13“Mej ca le ncu ntsoov tej lug kws Yawmsaub tug qhev Mauxe has rua mej tas, ‘Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tu chaw rua mej su hab pub lub tebchaws nuav rua mej.’ 14Ca mej cov quaspuj mivnyuas yau hab mej tej tsaj txhu nyob huv lub tebchaws kws Mauxe muab rua mej kws yog ntawm tug dej Yalatee saab nub tuaj. Tassws mej cov quasyawg kws txawj ua rog suavdawg yuav tsum tuav rawv cuab yeej ua rog hlaa ua mej cov kwvtij ntej moog paab puab, 15moog txug thaus Yawmsaub pub chaw rua mej cov kwvtij su ib yaam le pub rua mej lawd, hab moog txug thaus puab txeeb tau lub tebchaws kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub pub rua puab. Tes mej le rov qaab lug nyob rua huv lub tebchaws kws yog mej teej mej tug, yog lub tebchaws kws Yawmsaub tug qhev Mauxe muab rua mej ntawm tug dej Yalatee saab nub tuaj.”
16Puab teb Yausua tas, “Txhua yaam kws koj has rua peb, peb yuav ua, hab koj kuas peb moog hovtwg peb kuj moog. 17Peb noog Mauxe lug txhua yaam le caag, peb yuav noog koj lug ib yaam le ntawd. Tsuas yog thov kuas Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv nrug nraim koj ib yaam le nrug nraim Mauxe xwb. 18Leejtwg kwv tawv koj tej lug tsw noog tej lug kws koj has txawm yog koj has kuas ua daabtsw kuj xwj, tug hov yuav raug muab tua pov tseg. Koj ca le ua khov kho hab ua sab luj sab tuab.”