1

Yahweh Pơđar Yôsua Nao Blah Juă Čar Kanaan

1Tơdơi kơ Môseh, jing ding kơna Yahweh, djai laih, Yahweh pơhiăp hăng pô djru Môseh. Pô anŭn jing Yôsua ană đah rơkơi Nun. Yahweh laĭ hăng Yôsua tui anai, 2“Ơ Yôsua, ding kơna Kâo Môseh djai laih. Ră anai, ih prap pre tañ bĕ kiăng kơ dui ba abih bang ƀing ană plei Israel kiăng kơ găn krong Yurdan laih anŭn mŭt amăng anih lŏn Kâo jĕ či pha brơi kơ ƀing gơñu. 3Pơpă anih tơkai gih juă truh, Kâo či pha brơi kơ ƀing gih yơh anih anŭn kar hăng Kâo hơmâo ƀuăn laih hăng Môseh. 4Khul guai lŏn gih či rơhaih čơdơ̆ng mơ̆ng anih tơdron ha̱r gah thu̱ng truh pơ khul čư̆ Lebanôn gah dư̱r, laih anŭn čơdơ̆ng mơ̆ng krong prŏng Huphrat gah ngŏ̱, wơ̆t hăng anih lŏn ƀing Hit, truh pơ Rơsĭ Prŏng gah yŭ̱ yơh.
5“Ơ Yôsua, ƀu hơmâo hlơi pô ôh či blah dưi hĭ kơ ih amăng abih hrơi ih dŏ hơdip. Kâo či dŏ hrŏm hăng ih nanao kar hăng Kâo hơmâo dŏ hrŏm laih hăng ding kơna Kâo Môseh hlâo adih. Kâo ƀu či lui raih hĭ ih ôh. 6Brơi kơ ih khĭn kơtang bĕ, yuakơ ih či jing pô khua djă̱ akŏ dui ba ƀing ană plei anai nao mă tŭ anih lŏn kŏng ngăn anŭn, jing anih Kâo ƀuăn brơi laih kơ ƀing ơi adon gih hlâo adih. 7Kơnơ̆ng brơi kơ ih khĭn kơtang biă mă bĕ laih anŭn răng pơñen đuaĭ tui bĕ abih bang Tơlơi Juăt, jing tơlơi ding kơna Kâo Môseh jao brơi laih kơ ih. Anăm pơlĕh đuaĭ hĭ pơ gah hơnuă ƀôdah pơ gah ieo mơ̆ng hơdôm Tơlơi Juăt anŭn ôh, tui anŭn ih či dưi jing yơh pơpă anih ih nao. 8Anăm brơi ih lui hĭ ƀu đŏk ôh Hơdrôm Hră Tơlơi Juăt anŭn tơdang ƀing gih dŏ pơjơnum; hrăm pơmĭn bĕ Tơlơi Juăt anŭn hrơi mlam kiăng kơ ih răng pơñen ngă tui hơdôm tơlơi hơmâo čih laih amăng tơlơi anŭn. Kơnơ̆ng tơdah ih ngă tui anŭn đôč yơh, ih či dưi đĭ kơyar laih anŭn dưi jing. 9Anai yơh jing tơlơi Kâo pơđar kơ ih: Brơi kơ ih khĭn kơtang bĕ! Kâo, jing Yahweh Ơi Adai ih, či dŏ hrŏm hăng ih pơpă anih ih nao yơh. Tui anŭn, anăm ih huĭ bra̱l laih anŭn tah hơtai ôh.”

Yôsua Pơđar Kơ Ƀing Ană Plei Israel

10Giŏng anŭn, Yôsua pơđar ƀing khua djă̱ akŏ ƀing kơnung djuai Israel 11găn nao amăng anih jưh kiăng kơ pơtă kơ ƀing ană plei tui anai, “Amăng klâo hrơi dơ̆ng, ƀing gih či găn krong Yurdan anai kiăng kơ blah mă anih lŏn anŭn, jing anih Yahweh Ơi Adai gih či pha brơi kơ ƀing gih. Tui anŭn, prap rơmet bĕ gơnam ƀơ̆ng gih kiăng kơ djă̱ ba.”
12Samơ̆ bơ kơ ƀing kơnung djuai Reuben, kơnung djuai Gad laih anŭn sămkrah kơnung djuai Manasseh, Yôsua pơtă kơ ƀing gơñu tui anai, 13“Hơdơr bĕ kơ tơlơi pơđar Môseh, jing ding kơna Yahweh, tơdang ñu pơtă laih kơ ƀing gih tui anai: Yahweh Ơi Adai gih yơh hơmâo pha brơi laih kơ ƀing gih anih lŏn gah ngŏ̱ krong Yurdan anai kiăng kơ ƀing gih hơmâo pưk sang đang hơma. 14Ƀing bơnai gih, ƀing ană bă gih laih anŭn khul hlô mơnơ̆ng gih či dŏ glaĭ pơ anih lŏn anai, jing anih gah ngŏ̱ kơ krong Yurdan. Samơ̆ blung hlâo, abih bang ƀing ling tơhan gih, jing ƀing prap pre kơ tơlơi pơblah, khŏm găn nao pơanăp kơ ƀing ayŏng adơi gih jing abih bang ƀing kơnung djuai Israel pơkŏn kiăng kơ pơblah djru brơi kơ ƀing gơ̆ amơĭ kăh. 15Ƀing gih či nao djru ƀing gơ̆ tơl Yahweh pha brơi kơ ƀing gơ̆ hơmâo pưk sang đang hơma kar hăng Ñu pha brơi laih kơ ƀing gih, anŭn jing tơl ƀing gơ̆ ăt či tŭ mă anih lŏn kŏng ngăn ƀing gơ̆ gah yŭ̱ kơ krong Yurdan, jing anih Yahweh Ơi Adai gih či pha brơi kơ ƀing gơ̆ yơh. Tơdơi kơ anŭn, ƀing gih či dưi wơ̆t glaĭ pơ sang anŏ gih kiăng kơ tŭ mă anih lŏn kŏng ngăn gih pô anai yơh, jing anih ding kơna Yahweh Môseh hơmâo jao brơi laih kơ ƀing gih anih lŏn gah ngŏ̱ kơ krong Yurdan anai, jing anih gah yang hrơi ƀlĕ yơh.”
16Giŏng anŭn, ƀing gơñu laĭ glaĭ kơ Yôsua tui anai, “Ƀing gơmơi či ngă tui hăng abih bang tơlơi ih hơmâo pơđar laih kơ ƀing gơmơi yơh, laih anŭn ƀing gơmơi ăt či nao pơpă anih ih pơkiaŏ ƀing gơmơi nao mơ̆n. 17Ƀing gơmơi či gưt tui ih abih bang tơlơi bruă kar hăng ƀing gơmơi hơmâo gưt tui Môseh yơh. Kơnơ̆ng rơkâo kơ Yahweh Ơi Adai ta pơrơđah kơ tơlơi Ñu dŏ hrŏm hăng ih kar hăng Ñu hơmâo dŏ hrŏm laih hăng Môseh! 18Samơ̆ tơdah hơmâo hlơi pô tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng hơdôm tơlơi pơhiăp ih pơđar ƀôdah hơngah ƀu kiăng tui gưt ôh hơdôm tơlơi ih pơhiăp anŭn, ñu anŭn khŏm djai hĭ yơh. Kơnơ̆ng brơi kơ ih khĭn kơtang bĕ!”