10

Naa^ndapc Caux Aa^mbi^hu Nyei Zuiz

1Aalon nyei dorn, Naa^ndapc caux Aa^mbi^hu, gorqv-mienh zorqv gorqv-mienh nyei hung-louh daaih, zorqv douz dapv jienv, zorqv hung hietv jienv. Ninh mbuo longc maiv maaih leiz longc nyei douz fongc horc Ziouv, se maiv ziux Ziouv hatc nyei waac zoux. 2Ziouv ziouc bun douz cuotv daaih buov ninh mbuo, ninh mbuo ziouc yiem Ziouv nyei nza'hmien daic mi'aqv. 3Mose mbuox Aalon, “Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac. Ninh gorngv,
  “+‘Yiem daaih fatv yie wuov deix mbu'ndongx,
   yie oix biux mengh yie cing-nzengc.
  Yiem zuangx mienh nyei nza'hmien,
   zungv oix bun ninh mbuo taaih yie.’+”
Aalon yaac maiv ko lo.
4Mose heuc Aalon nyei youz-diex, Utc^si^en, nyei dorn, Mi^saa^en caux En^saa^faan daaih, gorngv mbuox ninh mbuo, “Daaih naaiv maah! Daaih gaeng meih mbuo nyei baeqv-muoz-doic cuotv ziqc ndopv-liuh ciangv, leih nqoi zaangc Ziouv nyei Dorngx.” 5Ninh mbuo ziouc daaih gaeng sei, liemh zuqv jienv nyei lui-ndaauv, dorh cuotv ga'nyiec ziqc ndopv-liuh ciangv ziux Mose mbuox nyei waac.
6Mose yaac mbuox Aalon caux ninh nyei dorn, E^le^aa^saa caux I^taa^maa, “Maiv dungx bun meih mbuo nyei mba'biei forqv, yaac maiv dungx betv meih mbuo nyei lui-houx. Maiv zei aeqv, nziex meih mbuo zuqc daic yaac nziex zuangx baeqc fingx zuqc Ziouv nouz. Mv baac meih mbuo nyei gorx-youz, se meih mbuo juangc I^saa^laa^en Fingx nyei zuangx mienh, nzauh nyiemv Ziouv longc douz buov daic wuov deix duqv nyei. 7Meih mbuo yaac maiv dungx leih Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc. Maiv zei aeqv, meih mbuo zuqc daic, weic zuqc Ziouv nyei orn mienh youh yiem jienv meih mbuo mi'aqv.” Ninh mbuo ziouc ei jienv Mose nyei waac zoux.

Sai Mienh Zoux Nyei Leiz-Nyeic

8Ziouv gorngv mbuox Aalon, 9“Meih caux meih nyei dorn mbuo bieqc Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh, maiv dungx hopv a'ngunc diuv fai haaix nyungc diuv. Nziex meih mbuo zuqc daic. Naaiv se zoux meih mbuo doic jiex doic yietc liuz oix zuqc gan nyei leiz. 10Meih mbuo horpc zuqc haih samx duqv cuotv haaix nyungc se cing-nzengc nyei fai pou-tong nyei ga'naaiv, maaih uix nyei fai maiv maaih uix. 11Yaac oix zuqc njaaux I^saa^laa^en Mienh hiuv nzengc yie longc Mose jiu bun ninh mbuo nyei yietc zungv leiz-latc.”
12Mose gorngv mbuox Aalon caux ninh zengc njiec nyei dorn, E^le^aa^saa caux I^taa^maa, “Zorqv fongc horc ziec nyei laangh ziqc, dongh longc douz buov ziec fongc horc bun Ziouv. Zengc njiec wuov deix, maiv dungx an bingv yaac oix zuqc yiem ziec-dorngh ga'hlen nyanc weic zuqc se gauh cing-nzengc jiex nyei ga'naaiv. 13Oix zuqc yiem cing-nzengc nyei dorngx nyanc weic zuqc benx meih caux meih nyei dorn mbuo horpc zuqc duqv nyei buonc, yiem longc douz buov ziec fongc horc bun Ziouv nyei ga'naaiv zorqv cuotv daaih. Naaiv se Ziouv paaiv yie nyei waac. 14Mv baac cunv ging nyei lorqc hiuang orv caux fongc horc nyei zuih, meih caux meih nyei naamh nyouz juangc jienv nyanc duqv nyei. Yaac oix zuqc yiem cing-nzengc nyei dorngx nyanc. Naaiv se meih caux meih nyei naamh nyouz horpc zuqc duqv nyei buonc yiem I^saa^laa^en Mienh fongc horc ziec weic jiu tong nyei ga'naaiv zorqv cuotv daaih. 15Fongc horc nyei zaux-zuih caux cunv ging nyei lorqc hiuang orv, oix zuqc caux longc douz buov ziec fongc horc nyei hmei yietc njiec dorh daaih yiem Ziouv nyei nza'hmien cunv ging weic zoux cunv ging fongc horc nyei ga'naaiv. Naaiv se meih caux meih nyei naamh nyouz yietc liuz oix zuqc duqv nyei buonc, ziux Ziouv paaiv nyei nor.”
16Mose zaah naaic taux ziec fiqv zuiz wuov dauh yungh ziouc hiuv duqv buov nzengc mi'aqv. Ninh qiex jiez Aalon zengc njiec nyei dorn, E^le^aa^saa caux I^taa^maa, ziouc qaqv naaic ninh mbuo, 17“Meih mbuo weic haaix diuc maiv yiem zaangc Ziouv nyei dorngx nyanc? Se gauh cing-nzengc jiex nyei ga'naaiv. Naaiv se jiu bun meih mbuo weic bun meih mbuo ndaam zuangx mienh zoux dorngc nyei sic, tengx ninh mbuo fiqv zuiz. 18Weic zuqc maiv dorh saeng-kuv nziaamv bieqc Cing-Nzengc Jiex wuov Qongx gu'nyuoz, meih mbuo horpc zuqc yiem zaangc Ziouv nyei Dorngx nyanc naaiv dauh yungh nyei orv, ziux yie mbuox nyei waac.”
19Aalon dau Mose, “Ih hnoi baeqc fingx dorh fongc horc ziec fiqv zuiz nyei ga'naaiv caux buov ziec nyei ga'naaiv yiem Ziouv nyei nza'hmien ziec. Mv baac ih hnoi yie buangh ndongc naaiv nyei naanc zingh, se gorngv yie nyanc ziec fiqv zuiz naaiv deix orv, Ziouv haiz horpc hnyouv nyei fai?” 20Mose haiz liuz naaiv deix waac ninh buangv eix aqv.