15

Biăp Luč Leh

(Mat 18:12-14)

1 Phung rĭng jia leh anăn phung soh nao giăm Yêsu čiăng hmư̆ klei Ñu. 2Phung Pharisi leh anăn phung khua čih hră blŭ dŭñ dŭñ lač, “Êkei anei jum phung soh leh anăn huă ƀơ̆ng mbĭt hŏng digơ̆.”
3Snăn Yêsu blŭ klei bi hriêng anei kơ diñu: 4“Hlei pô hlăm phung diih mâo sa êtuh drei biăp, tơdah ñu luč hĕ sa drei, amâo lui phung dua păn pluh dua păn drei mkăn hlăm kdrăn tač čiăng nao duah sa drei luč leh tơl lŏ ƀuh gơ̆? 5Tơdah ñu ƀuh gơ̆ leh, ñu klam gơ̆ ti mra hŏng klei hơ̆k. 6Leh anăn tơdah ñu truh ti sang, ñu iêu bi kƀĭn phung mah jiăng leh anăn phung riêng gah ñu leh anăn lač kơ digơ̆, ‘Mơak bĕ mbĭt hŏng kâo kyuadah kâo lŏ ƀuh leh biăp luč.’ 7Msĕ snăn mơh kâo hưn kơ diih srăng mâo klei hơ̆k mơak lu hĭn hlăm adiê kyua sa čô mnuih soh kmhal leh kơ klei soh ñu, hŏng dua păn pluh dua păn čô kpă amâo čiăng kmhal klei soh ôh.”

Asăr Prăk Luč Leh

8“Amâodah hlei mniê mâo pluh asăr prăk, tơdah ñu luč sa asăr, amâo čuh pui kđen, kih sang leh anăn duah hŏng jih ai tiê tơl ñu lŏ ƀuh gơ̆? 9Leh anăn tơdah ñu lŏ ƀuh prăk anăn, ñu iêu bi kƀĭn phung mah jiăng leh anăn phung riêng gah ñu leh anăn lač, ‘Hơ̆k mơak bĕ mbĭt hŏng kâo, kyuadah kâo lŏ ƀuh leh asăr prăk kâo luč.’ 10Msĕ mơh kâo hưn kơ diih, mâo klei hơ̆k ti anăp phung dĭng buăl jăk Aê Diê kyua sa čô mnuih soh kmhal kơ klei soh ñu.”

Anak Luč Leh

11Leh anăn Yêsu lač, “Sa čô mnuih mâo dua čô anak êkei. 12Pô mda hĭn lač kơ ama ñu, ‘Ơ ama, bi mbha kơ kâo kdrêč ngăn dưn djŏ kơ kâo.’ Leh anăn gơ̆ bi mbha ngăn gơ̆ kơ dua čô diñu. 13Sui ƀiă tinăn anak mda hĭn mă jih mnơ̆ng ñu mâo leh anăn hiu kơ sa boh čar kbưi. Tinăn ñu bi liê ngăn dŏ ñu hŏng klei hdĭp soh jhat. 14Tơdah ñu bi liê jih leh, klei ư̆ êpa prŏng truh hlăm čar anăn, leh anăn ñu dơ̆ng kƀah mnơ̆ng. 15Snăn ñu nao mă bruă kơ sa čô mnuih hlăm čar anăn. Pô anăn tiŏ ñu nao kơ hma brei kiă ŭn. 16Ñu čiăng snăk ƀơ̆ng êtak arăng čiêm ŭn, ƀiădah arăng amâo brei kơ ñu ƀơ̆ng sa mta mnơ̆ng ôh. 17Snăn ñu dơ̆ng ksiêm wĭt hlăm ai tiê ñu, ñu lač, ‘Mâo lu phung dĭng buăl ama kâo mưn mâo kpŭng ƀơ̆ng djăp leh anăn êbeh mơh, ƀiădah kâo dơ̆ng djiê êwiêt tinei. 18Kâo srăng kgŭ nao kơ ama kâo, leh anăn kâo srăng lač kơ ñu, “Ơ ama, kâo ngă soh leh hŏng adiê leh anăn ti anăp ih. 19Kâo amâo lŏ jing năng ôh ih pia kơ kâo anak ih. Yap bĕ kâo msĕ si sa čô hlăm phung dĭng buăl ih mưn.” ’ 20Snăn ñu kgŭ wĭt kơ ama ñu. Ƀiădah êjai ñu ăt dôk kbưi, ama ñu ƀuh ñu, mâo klei pap kơ ñu, êran nao kmiêk leh anăn čŭm ñu. 21Leh anăn anak êkei gơ̆ lač kơ gơ̆, ‘Ơ ama, kâo ngă soh leh hŏng adiê leh anăn ti anăp ih. Kâo amâo lŏ jing năng ôh ih pia kơ kâo anak ih.’ 22Ƀiădah ama ñu lač kơ phung dĭng buăl gơ̆, ‘Mă ba bĕ bi djăl ao jhung siam hĭn leh anăn bi hơô ñu. Čŭt krah ti kđiêng ñu, leh anăn čŭt hdruôm jơ̆ng kơ ñu. 23Đoh ba bĕ êđai êmô êmŏng leh anăn čuh. Brei drei ƀơ̆ng huă leh anăn hơ̆k mơak, 24kyuadah anak êkei kâo anei djiê leh, ƀiădah ară anei lŏ hdĭp leh. Ñu luč leh, ƀiădah ară anei kâo lŏ ƀuh leh.’ Leh anăn diñu dơ̆ng huă ƀơ̆ng hơ̆k mơak.
25Hlăk anăn anak khua gơ̆ dôk hlăm hma. Tơdah ñu wĭt leh anăn giăm truh kơ sang, ñu hmư̆ klei mmuñ leh anăn klei kdŏ. 26Ñu iêu sa čô hlăm phung dĭng buăl leh anăn êmuh ya klei anăn. 27Dĭng buăl anăn lač kơ ñu, ‘Adei ih lŏ wĭt leh, leh anăn ama ih čuh leh êđai êmô êmŏng, kyuadah ñu lŏ ƀuh gơ̆ suaih asei mlei.’ 28Anak khua ngêñ leh anăn hngah amâo čiăng mŭt ôh. Ama ñu kbiă leh anăn kwưh kơ ñu mŭt. 29Ƀiădah ñu lŏ wĭt lač kơ ama ñu, ‘Nĕ anei, sui thŭn leh kâo mă bruă kơ ih, leh anăn kâo amâo tuôm gao asăp ih mtă ôh, ƀiădah ih amâo tuôm brei ôh sa drei êđai bê kơ kâo čiăng kơ kâo dưi ngă klei mơak hŏng phung mah jiăng kâo. 30Ƀiădah tơdah anak êkei ih anei lŏ wĭt, pô bi liê leh ngăn dŏ ih hŏng phung mniê knhông, ih čuh kơ gơ̆ êđai êmô êmŏng.’ 31Ama ñu lač kơ ñu, ‘Ơ dam, ih dôk mbĭt hŏng kâo nanao, leh anăn jih jang mnơ̆ng kâo mâo jing dŏ ih. 32Jing djŏ leh drei ngă klei mơak, kyuadah adei ih anei djiê leh, ƀiădah ară anei gơ̆ lŏ hdĭp leh. Gơ̆ luč leh, ƀiădah ară anei lŏ ƀuh leh.’ ”