13

Kmhal Bĕ kơ Klei Soh Amâodah Srăng Rai Tuč

1Hlăk anăn mâo đa đa mnuih tinăn yăl dliê kơ Yêsu klei truh leh kơ phung Galilê Aê Pilat bi mdjiê tơl êrah digơ̆ bi lŭk mbĭt hŏng mnơ̆ng digơ̆ ngă yang. 2Yêsu lŏ wĭt lač kơ diñu, “Diih mĭn mơ̆ phung Galilê anăn jing phung soh jhat hĭn kơ jih jang phung Galilê mkăn, kyuadah digơ̆ tŭ klei knap mñai msĕ snăn? 3Kâo lač kơ diih, Hơăi, ƀiădah tơdah diih amâo kmhal ôh kơ klei soh diih, jih jang diih srăng rai tuč msĕ mơh. 4Amâodah bi phung pluh sa păn čô sang tum Silôê klưh ktư̆ leh anăn bi mdjiê hĕ digơ̆, diih mĭn mơ̆ digơ̆ jing phung soh jhat hĭn kơ jih jang phung mkăn dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem? 5Kâo lač kơ diih, Hơăi, ƀiădah tơdah diih amâo kmhal ôh kơ klei soh diih, jih jang diih srăng rai tuč msĕ mơh.”

Klei Bi Hriêng kơ Ana Boh Hra Amâo Mâo Boh Ôh

6Ñu blŭ klei bi hriêng anei: “Sa čô mnuih pla sa ƀĕ ana boh hra hlăm đang boh kriăk ƀâo ñu. Ñu nao duah boh tinăn, ƀiădah amâo ƀuh ôh. 7Ñu lač kơ pô pla phŭn boh kriăk ƀâo, ‘Nĕ anei, tlâo thŭn leh kâo hriê duah boh mơ̆ng ana boh hra anei, ƀiădah kâo amâo ƀuh boh ôh. Druôm hĕ ñu, ya yuôm kơ ñu bi gun lăn hơăi mang?’ 8Gơ̆ lŏ wĭt lač kơ ñu, ‘Ơ khua, lŏ lui ñu snăn êjai sa thŭn anei, kâo srăng ksul jŭm phŭn ñu leh anăn dưm eh êmô. 9Tơdah thŭn êdei ñu srăng mboh, jăk leh. Ƀiădah tơdah ñu amâo mboh ôh, ih dưi druôm hĕ ñu.’ ”

Yêsu Bi Hlao Sa Čô Mniê Êjai Hruê Sabat

10Yêsu dôk mtô hlăm sa boh sang bi kƀĭn êjai hruê sabat. 11Mâo tinăn sa čô mniê mâo yang jhat ngă brei gơ̆ ruă êjai pluh sa păn thŭn leh. Rŏng gơ̆ gô, leh anăn amâo lŏ dưi bi kpă asei mlei ôh. 12Tơdah Yêsu ƀuh gơ̆, Ñu iêu leh anăn lač kơ gơ̆, “Ơ mniê, ih tlaih leh mơ̆ng klei ruă ih.” 13Ñu ênă kngan ti gơ̆. Mtam gơ̆ lŏ dôk kpă leh anăn mpŭ mni kơ Aê Diê. 14 Ƀiădah khua sang bi kƀĭn ăl kyuadah Yêsu bi hlao êjai hruê sabat, leh anăn ñu lač kơ phung ƀuôn sang, “Mâo năm hruê pioh mă bruă; hriê bĕ hruê anăn čiăng mâo klei bi hlao, ƀiădah amâo djŏ êjai hruê sabat ôh.” 15Khua Yang lŏ wĭt lač kơ ñu, “Ơ phung ai ngăm, amâo djŏ hĕ grăp čô hlăm phung diih êjai hruê sabat kleh êmô amâodah aseh ñu mơ̆ng war leh anăn atăt gơ̆ nao mnăm êa? 16Leh anăn amâo djŏ hĕ mniê anei jing anak čô Y-Abraham, pô Satan kă leh êjai pluh sa păn thŭn, dưi mâo klei bi mtlaih mơ̆ng săng đai anei hlăm hruê sabat?” 17Êjai Yêsu blŭ klei anăn, jih jang phung roh Ñu hêñ sơăi; leh anăn jih jang phung ƀuôn sang hơ̆k mơak kyua jih klei yuôm guh kơang Ñu ngă leh.

Klei Bi Hriêng kơ Asăr Djam Bei Hat

(Mat 13:31-32; Mark 4:30-32)

18Kyuanăn Yêsu lač, “Hŏng dưi bi hmô ƀuôn ala mtao Aê Diê? Leh anăn hŏng kâo dưi bi msĕ ñu? 19Ñu jing msĕ si sa asăr djam bei hat sa čô êkei mă rah hlăm war djam. Gơ̆ čăt leh anăn jing sa ƀĕ ana kyâo, leh anăn čĭm hlăm adiê ngă hruh hlăm adhan gơ̆.”

Klei Bi Hriêng kơ Kpei

(Mat 13:33)

20Ñu lŏ lač, “Hŏng kâo srăng bi hmô ƀuôn ala mtao Aê Diê? 21Ñu jing msĕ si kpei sa čô mniê mă dưm hlăm tlâo hnơ̆ng kpŭng tơl bi buk jih kpŭng anăn.”

Ƀăng Bhă Kniă

(Mat 7:13-14,21-23)

22Yêsu găn ƀuôn prŏng leh anăn ƀuôn điêt mtô êjai nao êjai truh kơ ƀuôn Yêrusalem. 23Mâo sa čô lač kơ Ñu, “Ơ Khua Yang, djŏ mơ̆ knŏng ƀiă mnuih srăng tlaih?” 24Ñu lač kơ digơ̆, “Brei diih gĭr mŭt ti ƀăng bhă kniă; kyuadah kâo lač kơ diih, lu mnuih duah čiăng mŭt, ƀiădah amâo dưi ôh. 25Tơdah pô sang kgŭ leh anăn kđăl ƀăng bhă, diih srăng dôk ti tač leh anăn dơ̆ng khŏk ƀăng bhă, lač, ‘Ơ Khua, pŏk ƀăng bhă kơ hmei đa.’ Ñu srăng lŏ wĭt lač kơ diih, ‘Kâo amâo thâo ôh mơ̆ng diih kbiă hriê.’ 26Hlăk anăn diih srăng dơ̆ng lač, ‘Hmei huă leh anăn mnăm ti anăp ih, leh anăn ih mtô leh hlăm êlan hmei.’ 27 Ƀiădah ñu srăng lač, ‘Kâo hưn kơ diih, kâo amâo thâo ôh mơ̆ng diih kbiă hriê; đuĕ bĕ mơ̆ng kâo, Ơ jih jang phung mă bruă soh!’ 28 Tinăn diih srăng ƀuh Y-Abraham, Y-Isăk, Y-Yakôp, leh anăn jih jang phung khua pô hưn êlâo hlăm ƀuôn ala mtao Aê Diê, bi diih pô arăng hwiê ti tač, anôk mâo klei čŏk hia leh anăn kriêt êgei. 29Srăng mâo phung hriê mơ̆ng ngŏ, mơ̆ng yŭ, mơ̆ng dưr leh anăn mơ̆ng dhŭng, dôk gŭ kơ klei huă mnăm hlăm ƀuôn ala mtao Aê Diê. 30 Leh anăn nĕ anei, phung êdei srăng jing êlâo, leh anăn phung êlâo srăng jing êdei.”

Klei Yêsu Khăp kơ Ƀuôn Yêrusalem

(Mat 23:37-39)

31Mông anăn mâo phung Pharisi hriê lač kơ Ñu, “Đuĕ bĕ mơ̆ng anôk anei, kyuadah Hêrôt čiăng bi mdjiê ih.” 32Ñu lač kơ phung anăn, “Nao hưn bĕ kơ mja anăn, ‘Nĕ anei, kâo suôt phung yang jhat leh anăn ngă klei bi hlao hruê anei leh anăn mgi, leh anăn hruê tal tlâo kâo srăng bi jih bruă kâo. 33Wăt tơdah snăn kâo ăt srăng êbat nao hruê anei, mgi, leh anăn aguah dih; kyuadah amâo dưi ôh sa čô khua pô hưn êlâo djiê kbưi mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem.’ 34Ơ ƀuôn Yêrusalem, Ơ ƀuôn Yêrusalem, ƀuôn bi mdjiê phung khua pô hưn êlâo leh anăn bhĭr boh tâo kơ phung Aê Diê tiŏ hriê leh kơ ih. Jêñ jêñ leh kâo čiăng bi kƀĭn phung anak ih mbĭt msĕ si sa drei mnŭ ana bi kƀĭn êđai gơ̆ ti gŭ siap gơ̆, ƀiădah diih amâo čiăng ôh! 35 Nĕ anei, sang diih srăng jing ênguôl. Leh anăn kâo hưn kơ diih, diih amâo srăng lŏ ƀuh kâo ôh tơl diih srăng lač, ‘Jăk jĭn yơh kơ Pô hriê hlăm anăn Khua Yang!’ ”