4

Chiến thắng Sa-tan

1,2Chúa Giê-xu đầy dẫy Thánh Linh, từ bờ sông Giô-đanh trở về, liền được Thánh Linh đưa vào sa mạc xứ Giu-đê cho Sa-tan cám dỗ trong bốn mươi ngày. Chúa nhịn ăn suốt thời gian ấy, nên Ngài đói. 3Sa-tan đến cám dỗ: “Thầy cứ hóa đá thành bánh mà ăn! Có thế mới chứng tỏ Thầy là Con Thượng Đế!”
4Nhưng Chúa Giê-xu đáp: “Thánh kinh chép: ‘Người ta sống không phải chỉ nhờ cơm, nhờ bánh!’ ”
5Sau đó, Sa-tan đem Chúa lên cao, chỉ cho Ngài xem tất cả các nước trên thế giới trong giây phút. 6,7Nó quyến rũ: “Nếu Thầy quỳ lạy tôi, tôi sẽ cho Thầy cai trị các nước vinh quang rực rỡ đó! Tất cả đều thuộc về tôi, tôi muốn cho ai tùy ý.” 8Chúa Giê-xu đáp: “Thánh kinh dạy: ‘Ngươi chỉ thờ lạy Chúa là Thượng Đế ngươi, và chỉ phục vụ Ngài.’ ” 9-11Sa-tan đưa Ngài đến thủ đô Giê-ru- sa-lem, đặt Ngài trên nóc Đền thờ và xúi giục: “Muốn chứng tỏ Thầy là Con Thượng Đế, Thầy cứ lao mình xuống đi! Vì Thánh kinh chép: ‘Thượng Đế sẽ sai thiên sứ đưa tay nâng đỡ con, cho chân con khỏi vấp vào đá.’”
12Chúa Giê-xu đáp: “Thánh kinh cũng dạy: ‘Ngươi đừng dại dột thử thách Chúa là Thượng Đế ngươi!’”
13Sau khi cám dỗ Chúa đủ cách, Sa-tan bỏ đi, chờ cơ hội khác.

Chúa bắt đầu truyền giảng Phúc âm

14Chúa Giê-xu trở về xứ Ga-li-lê, đầy quyền năng Thánh Linh. Danh tiếng Ngài đồn ra khắp vùng. 15Ngài giảng dạy trong các hội trường, được mọi người ca ngợi.

Chúa về quê hương

16Chúa Giê-xu về Na-xa-rét, nơi Ngài sống từ thuở bé. Ngày thứ bảy, như thường lệ, Chúa vào hội trường, đứng dậy đọc Thánh kinh. 17Người ta trao sách tiên tri Ê-sa, Ngài mở ra đọc:
18,19“Thánh Linh Chúa ngự trên tôi, Ngài ủy nhiệm tôi truyền giảng Phúc âm cho người nghèo, sai tôi loan tin tù nhân được giải thoát, người mù được sáng, người bị áp bức được tự do, và Thượng Đế sẵn sàng ban ân lành cho người tin nhận Ngài.”
20Chúa gấp sách trả cho người giúp việc hội trường và ngồi xuống. Mọi người chăm chú nhìn Ngài. 21Chúa mở lời: “Hôm nay lời Thánh kinh đó được ứng nghiệm...” 22Cả hội trường đều tán thưởng và ngạc nhiên về những lời dạy cao sâu của Chúa. Họ hỏi nhau: “Ông ấy có phải con Giô-sép không?”
23Chúa đáp: “Hẳn các ông muốn ứng dụng tục ngữ này cho tôi: ‘Y sĩ! hãy chữa lành cho mình đi!’ Ý các ông muốn tôi làm phép lạ tại quê nhà như đã thực hiện tại Ca-bê-nam! 24Nhưng tôi cho các ông biết: ‘Chẳng có tiên tri nào được quê hương mình hoan nghênh cả!' 25,26Thật thế, ngày xưa, khi dân Y-sơ-ra-ên bị hạn hán ba năm rưỡi và nạn đói lớn, dù trong nước có rất nhiều quả phụ, nhưng tiên tri Ê-li được Thượng Đế sai đến nhà một quả phụ nước ngoài tại Sa-rép-ta, xứ Si-đôn. 27Cũng vậy, vào đời tiên tri Ê-li- sê, nhiều người Y-sơ-ra-ên mắc bệnh cùi, nhưng chi có Na-a-man, người Sy-ri được chữa lành.”
28Nghe Chúa dạy, mọi người trong hội trường đều giận dữ, 29xông lại kéo Ngài ra ngoài thành phố, bên sườn núi, định xô Ngài xuống vực thẳm. 30Nhưng Chúa lách qua đám đông, đi nơi khác.

Người bị quỷ ám

31Chúa trở lại thành Ca-bê-nam, xứ Ga-li-lê. Ngày thứ bảy, Ngài vào hội trường giảng dạy. 32Thính giả rất ngạc nhiên, vì lời Chúa đầy uy quyền.
33Trong hội trường, một người bị quỷ ám kêu lên: 34“Giê-xu người Na-xa-rét! Ngài định làm gì chúng tôi? Có phải Ngài đến tiêu diệt chúng tôi không? Tôi biết Ngài là Con Thánh của Thượng Đế!” 35Chúa Giê-xu quở trách quỷ, bảo nó phải im lặng và ra khỏi người bị quỷ ám. Quỷ vật nhào anh ấy trước mặt mọi người, rồi ra khỏi, không làm thiệt hại gì. 36Ai nấy kinh ngạc bảo nhau: “Lời Ngài đầy uy quyền đến nỗi quỷ cũng phải tuân lệnh.” 37Việc Chúa đuổi quỷ được đồn ra khắp xứ.

Chữa lành nhiều người bịnh

38Rời hội trường, Chúa Giê-xu đến nhà Si-môn. Bà gia Si-môn đang sốt nặng, mọi người xin Ngài chữa cho bà. 39Chúa đến bên giường quở cơn sốt; lập tức bà hết sốt, đứng dậy tiếp đãi mọi người.
40Lúc mặt trời lặn, người ta đem tất cả những người bệnh tật đến gần Chúa Giê- xu. Ngài đặt tay chữa lành từng người. 41Chúa cũng đuổi quỷ cho nhiều người. Các quỷ bị trục xuất thường kêu lớn: “Ngài là Con Thượng Đế!” Nhưng Chúa quở trách, không cho chúng lên tiếng, vì chúng biết Ngài là Chúa Cứu Thế.
42Sáng hôm sau, Chúa Giê-xu đến nơi vắng vẻ. Dân chúng đi tìm Ngài khắp nơi. Tìm gặp Chúa, họ nài xin Ngài ở lại, đừng rời khỏi xứ họ. 43Nhưng Chúa đáp: “Ta còn phải truyền giảng Phúc âm Nước Trời tại nhiều nơi khác nữa. Đó là lý do ta được sai đến trần gian.” Vậy Ngài tiếp tục đi khắp đất nước, giảng dạy trong các hội trường.