22

Âm mưu giết Chúa

1Đã gần đến lễ Vượt qua, — trong ngày lễ này người Do-thái chỉ ăn bánh không pha men— 2các thầy trưởng tế và thầy dạy luật tìm cách thủ tiêu Chúa Giê-xu, vì họ sợ dân chúng.

Giu-đa phản Chúa

3Quỷ Sa-tan nhập vào sứ đồ Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. 4Giu-đa tìm gặp các thầy trưởng tế và các viên chỉ huy lính gác Đền thờ để bàn mưu bắt Chúa Giê-xu. 5Họ mừng lắm, hứa sẽ thưởng tiền. 6Từ đó, Giu-đa tìm cơ hội nộp Chúa lúc không có dân chúng ở gần Ngài.

Chuẩn bị lễ Vượt qua

7Đến ngày lễ Vượt qua, người Do-thái giết chiên con để ăn với bánh không men. 8Chúa Giê-xu sai Phê-rơ và Giăng đi chuẩn bị bữa tiệc cho Ngài và các sứ đồ.
9Họ hỏi: “Thưa Thầy, chúng con sẽ dọn tiệc tại đâu?” 10Chúa Giê-xu đáp: “Khi các con vào thành phố, sẽ gặp một người xách vò nước. Người ấy vào nhà nào, các con cứ theo vào, 11nói với chủ nhà: ‘Thầy hỏi: Phòng khách dành riêng cho ta và các môn đệ ăn lễ Vượt qua ở đâu? 12Chủ nhà sẽ chỉ cho các con một phòng rộng trên lầu đầy đủ tiện nghi. Các con dọn tiệc tại đó.” 13Họ ra đi gặp mọi điều đúng như lời Chúa dạy và chuẩn bị lễ Vượt qua.

Tiệc thánh đầu tiên

14Đến giờ dự lễ, Chúa Giê-xu ngồi ăn với các sứ đồ. 15Chúa bảo họ: “Ta rất muốn dự lễ Vượt qua này với các con trước khi chịu khổ nạn. 16Ta cho các con biết: Ta sẽ không dự tiệc này nữa cho đến khi mục đích bữa tiệc được hoàn thành trong Nước của Thượng Đế.” 17Chúa lấy chén nước nho tạ ân Thượng Đế và bảo: “Các con cầm chén này chia nhau uống đi. 18Vì từ nay, ta sẽ không uống nước nho này nữa cho đến khi Nước Trời được thể hiện.” 19Ngài lấy bánh, tạ ân Thượng Đế, bẻ ra trao cho các môn đệ: “Đây là thân thể ta, phải hy sinh vì các con. Các con hãy ăn để tưởng niệm ta.” 20Cũng thế, sau bữa ăn, Chúa cầm chén nước nho và bảo: “Chén này là giao ước mới giữa Thượng Đế và nhân loại, ấn chứng bằng máu ta, máu phải đổ ra vì các con. 21Nhưng này, kẻ phản ta đang ngồi ăn chung với ta. 22Ta phải hy sinh đúng theo chương trình Thượng Đế, nhưng khốn cho kẻ phản ta!” 23Các môn đệ hỏi nhau ai là người phản Chúa.

Người lãnh đạo

24Các môn đệ tranh luận với nhau xem ai lớn nhất trong Nước Trời. 25Chúa Giê-xu dạy: “Vua chúa các dân tộc nước ngoài cai trị rất tàn ác; người áp bức nhân dân lại được gọi là ân nhân. 26Nhưng giữa các con, ai muốn làm lớn phải chịu phận nhỏ, ai muốn lãnh đạo phải làm tôi tớ. 27Lệ thường, tôi tớ phải hầu hạ chủ. Trái lại, ta vẫn hầu hạ các con. 28Vì các con trung thành với ta trong những ngày thử thách 29và vì Cha đã ủy quyền cai trị cho ta, nên ta cũng cho các con quyền đó. 30Các con sẽ được ăn uống chung bàn với ta trong Nước ta và ngồi trên ngai xét xử mười hai đại tộc Y-sơ-ra-ên.”

Chúa cảnh cáo Phê-rơ

31Chúa Giê-xu tiết lộ cho Phê-rơ: “Si-môn, Si-môn, Sa-tan đã xin phép thử thách con như người ta sàng sảy lúa, 32nhưng ta đã cầu nguyện cho con khỏi thiếu đức tin. Sau khi con ăn năn, hãy gây dựng đức tin cho anh em con!” 33Phê-rơ đáp: “Thưa Thầy, con sẵn sàng ngồi tù, chịu chết với Thầy!” 34Nhưng Chúa bảo: “Phê-rơ ơi, ta cho con biết, trước khi gà gáy đêm nay, con sẽ chối ta ba lần.”

Chuẩn bị sẵn sàng

35Chúa hỏi các môn đệ: “Khi ta sai các con đi truyền giáo, không mang theo tiền bạc, túi bao hay giày dép, các con có thiếu thốn gì không?” Họ đáp: “Thưa không!” 36Chúa tiếp: “Nhưng bây giờ lại khác. Ai có tiền bạc hay túi bao, cứ mang theo. Ai không có gươm, nên bán áo choàng mà mua. 37Vì lời tiên tri này sắp ứng nghiệm: ‘Người sẽ bị kể vào hàng phạm nhân’ phải, các lời tiên tri nói về ta đều sẽ ứng nghiệm.” 38Các môn đệ báo cáo: “Thưa Thầy, chúng con có hai thanh gươm đây.” Chúa đáp: “Đủ rồi!”

Chúa cầu nguyện

39Rời phòng tiệc, Chúa Giê-xu lên núi Ô-liu như thường lệ. Các môn đệ đi theo Ngài. 40Đến nơi, Ngài bảo: “Các con phải cầu nguyện để khỏi bị cám dỗ.”
41Rồi Chúa đi một quãng chừng vài chục thước, quỳ xuống cầu nguyện: 42“Thưa Cha, nếu Cha vui lòng, xin cho Con khỏi uống chén này. Nhưng xin ý Cha được thực hiện, chứ không theo ý Con.” 43Lúc ấy, một thiên sứ đến thêm sức cho Ngài. 44Trong lúc đau đớn thống khổ, Chúa cầu nguyện càng tha thiết, mồ hôi toát ra như những giọt máu nhỏ xuống đất. 45Cầu nguyện xong, Chúa đứng lên, trở lại với các môn đệ. Thấy họ đang ngủ vì quá buồn rầu, 46Chúa gọi: “Sao các con ngủ? Hãy thức dậy cầu nguyện để khỏi bị cám dỗ.”

Chúa Giê-xu bị bắt

47Chúa còn đang nói, một đám đông kéo tới, do Giu-đa dẫn đường. Giu-đa trân tráo tới gần hôn Chúa. 48Nhưng Chúa trách: “Giu-đa! con lấy cái hôn để phản ta sao?”
49Các môn đệ đứng gần biết nguy cơ đã tới, liền hỏi: “Thưa Chúa, chúng con nên cầm gươm chiến đấu không?” 50Một môn đệ vung gươm chém đứt vành tai phải của đầy tớ thầy Tế lễ tối cao. 51Nhưng Chúa ngăn lại: “Đừng đánh chém nữa!” Rồi Ngài đặt tay chữa lành tai người đầy tớ. 52Chúa Giê-xu hỏi các thầy trưởng tế, các viên chỉ huy lính gác Đền thờ và các trưởng lão: “Tôi đâu phải trộm cướp mà các ông cầm gươm dao, gậy gộc đến bắt? 53Hằng ngày tôi vẫn ở với các ông trong Đền thờ, sao các ông không bắt tôi? Nhưng nay đã đến giờ của quyền lực tối tăm, giờ các ông hành động.”

Phê-rơ chối Chúa

54Người Do-thái bắt Chúa giải đến dinh thầy Tế lễ tối cao, Phê-rơ theo sau Chúa xa xa. 55Họ nhóm một đống lửa ngoài sân rồi ngồi lại sưởi, Phê-rơ len vào ngồi với họ. 56Một đầy tớ gái thấy ông bên đống lửa liền nhìn mặt: “Anh này là đồ đệ của Giê-xu!” 57Nhưng Phê- rơ chối: “Chị ơi, tôi không biết ông ấy đâu!” 58Một lúc sau, người khác thấy Phê-rơ liền nói: “Anh cũng thuộc bọn đó!” Phê-rơ cãi: “Không phải đâu!” 59Chừng một giờ sau, người khác nữa quả quyết: “Đúng rồi! Anh này là đồ đệc của Giê-xu, vì cũng là người Ga-li-lê!” 60Nhưng Phê-rơ lại chối: “Ông ơi, tôi không hiểu ông nói gì hết!” Ngay lúc ấy, có tiếng gà gáy. 61Chúa Giê-xu quay lại nhìn Phê-rơ. Chợt nhớ lời Chúa: ‘Trước khi gà gáy đêm nay, con sẽ chối ta ba lần’, 62Phê-rơ bước ra ngoài khóc lóc đắng cay.

Chúa bị sỉ nhục

63,64Bọn người canh giữ Chúa bắt đầu chế giễu, đánh đập Ngài. Chúng bịt mắt, đấm Ngài rồi hỏi: “Thử đoán xem ai vừa đánh anh đó?” 65Chúng sỉ nhục Ngài đủ điều.

Chúa ra trước Hội đồng Quốc gia Do-thái

66Sáng sớm hôm sau. Hội đồng Quốc gia được triệu tập, gồm các trưởng lão, các thầy trưởng tế và dạy luật. Chúa Giê-xu bị giải ra trước Hội đồng. Họ chất vấn: 67“Anh có phải là Chúa Cứu Thế không?” Chúa đáp: “Dù tôi nói, các ông cũng không tin, 68tôi hỏi, các ông cũng không trả lời. 69Nhưng từ nay, tôi sẽ ngồi bên phải ngai quyền năng của Thượng Đế.” 70Cả Hội đồng đều hỏi: “Vậy anh là Con Thượng Đế sao?” Chúa đáp: “Đúng thế!” 71Họ bảo nhau: “Chúng ta cằn gì nhân chứng nữa, vì chính miệng nó đã khai ra rồi!”