7

Ong-Taaix-Ngaeqv Nyei Ei-Douh

(Beiv mangc Matv^taai 15:1-9)

1Maaih deix ⟨Faa^li^si Mienh⟩ caux njaaux leiz nyei fin-saeng yiem Ye^lu^saa^lem Zingh daaih gapv zunv Yesu wuov. 2Ninh mbuo buatc maaih deix Yesu nyei sai-gorx nyanc hnaangx nyei ziangh hoc, maiv ei Faa^li^si Mienh nyei leiz-nyeic nzaaux buoz ndaangc, ziouc maaih uix. 3(Faa^li^si Mienh caux yietc zungv Yiutai Mienh ei ninh mbuo ong-taaix nyei ei-douh zoux. Maiv ei leiz-nyeic nzaaux buoz, ninh mbuo zungv maiv nyanc hnaangx. 4Mingh hei nzuonx daaih, se gorngv maiv ei leiz-nyeic nzaaux buoz ndaangc, ninh mbuo maiv nyanc hnaangx. Aengx maaih camv-nyungc leiz ninh mbuo oix zuqc gan. Oix zuqc ei leiz-nyeic nzaaux caeng-yienv caux dongh siqv jaa-sic.)
5Faa^li^si Mienh caux njaaux leiz nyei fin-saeng ziouc naaic Yesu, “Meih nyei sai-gorx mbuo weic haaix diuc maiv gan ong-taaix mbuo nyei ei-douh zoux? Nyanc hnaangx nyei ziangh hoc, ninh mbuo nyei buoz maaih uix yaac maiv nzaaux?”
6Yesu dau ninh mbuo, “Douc waac mienh, I^saa^yaa, gorngv duqv horpc meih mbuo beih zaqc hnyouv njuotv nyei mienh. Ninh fiev jienv gorngv,
  ‘Naaiv deix mienh longc nzuih taaih yie,
   mv baac ninh mbuo nyei hnyouv leih duqv yie go haic.
  7Ninh mbuo zaangc yie se maiv lamh longc.
   Ninh mbuo zorqv mienh ganh liepc daaih nyei leiz
   dorngx yie nyei leiz njaaux.
8Meih mbuo guangc Tin-Hungh nyei leiz-latc, aengx longc mienh ganh liepc daaih nyei ei-douh.”
9Yesu aengx gorngv, “Meih mbuo guai mbiangx-nziaaux cingx daaih guangc Tin-Hungh nyei leiz-latc weic ei jienv meih mbuo ganh nyei ei-douh zoux. 10Weic zuqc Mose gorngv,
  ‘Oix zuqc tongx nimc meih mbuo nyei diex maac.’
Yaac gorngv,
  ‘Haaix dauh zioux ninh nyei die fai maa,
   oix zuqc daix wuov dauh guangc.’
11Mv baac meih mbuo gorngv, se gorngv maaih laanh mienh maaih haaix nyungc ga'naaiv haih longc tengx ninh nyei die fai maa mv baac ninh gorngv, ‘Naaiv se go^laa^mbaan,’ (eix leiz se fungx bun Tin-Hungh mi'aqv), 12meih mbuo ziouc maiv bun ninh zoux haaix nyungc tengx ninh nyei die fai maa. 13Meih mbuo hnangv naaic gan meih mbuo nyei ei-douh zoux ziouc bun Tin-Hungh nyei waac maiv lamh longc. Aengx maaih camv-diuc jauv meih mbuo yaac fih hnangv nyei zoux.”

Haaix Nyungc Haih Zoux Bun Mienh Maaih Uix

(Beiv mangc Matv^taai 15:10-20)

14Yesu aengx heuc zuangx mienh daaih zunv ziouc mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo yietc zungv muangx yie oc, yaac oix zuqc mengh baeqc. 15Maiv maaih haaix nyungc nyanc bieqc nzuih nyei ga'naaiv haih bun mienh maaih uix. Kungx yiem mienh nyei hnyouv hnamv cuotv daaih nyei, haih bun mienh maaih uix hnangv. 16Haaix dauh maaih m'normh oix zuqc baeng m'normh muangx longx oc.”
17Yesu leih zuangx mienh bieqc biauv wuov zanc, ninh nyei sai-gorx tov ninh porv mengh naaiv joux waac-beiv, beiv haaix nyungc. 18Yesu mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo za'gengh hnangv ninh mbuo nor, maiv bieqc hnyouv fai? Meih mbuo maiv hiuv fai? Maiv maaih haaix nyungc nyanc bieqc nzuih nyei ga'naaiv haih bun mienh maaih uix. 19Nyanc nyei ga'naaiv maiv zeiz bieqc hnyouv, kungx bieqc ga'sie-mbuoqc hnangv ziouc bungx cuotv mi'aqv.” (Yesu hnangv naaiv nor gorngv ninh bun cing nyungc-nyungc nyanc nyei ga'naaiv maiv maaih uix).
20Yesu aengx gorngv, “Se yiem mienh nyei hnyouv hnamv cuotv nyei jauv bun mienh maaih uix. 21Weic zuqc mienh yiem hnyouv gu'nyuoz hnamv cuotv waaic sic, hienx sieqv hienx dorn, zoux zaqc, daix mienh, hienx auv hienx nqox, 22mauv ga'naaiv, zoux waaic sic, nduov mienh, zoux maiv luonx horngc, mueic jieqv, gorngv waac-huv, ceng-hlo, maiv gunv zinh hoz. 23Naaiv deix yietc zungv waaic sic se yiem mienh nyei hnyouv hnamv cuotv daaih bun mienh maaih uix.”

Yesu Tengx Dauh Janx-Muangz Nyei Sieqv Zunc Mienv Cuotv

(Beiv mangc Matv^taai 15:21-28)

24Yesu leih wuov norm dorngx aengx mingh taux Tailaqv caux Sai^ndorn Zingh nyei deic, bieqc norm biauv. Ninh maiv oix mienh hiuv duqv ninh yiem naaic mv baac bingx maiv mbueiz aqv. 25Maaih dauh Janx-muangz, ninh nyei sieqv zuqc hieh guaiv mienv muoqv. Wuov dauh Janx-muangz haiz mienh gorngv Yesu zoux nyei sic, ziouc liemh zeih daaih taux, mbaapv njiec Yesu nyei zaux-hlen. 26Naaiv dauh m'sieqv dorn se Janx, yiem Silie Saengv nyei Fi^ni^sie Deic cuotv seix. Ninh tov Yesu zunc muoqv ninh nyei sieqv wuov dauh mienv cuotv. 27Mv baac Yesu dau, “Oix zuqc bun fu'jueiv nyanc beuv ndaangc. Maiv horpc zuqc zorqv fu'jueiv nyei hnaangx zoi bun juv nyanc.”
28Naaiv dauh Janx-muangz gorngv, “Domh Gorx aac, juv m'daaih yiem dieh ndiev nzauz fu'jueiv nyei hnaangx-hmeiv-ndortv nyanc.”
29Yesu ziouc mbuox ninh, “Weic zuqc meih dau wuov joux waac, gunv nzuonx biauv aqv. Mienv zungv cuotv meih nyei sieqv nyei sin mi'aqv.”
30Wuov dauh Janx-muangz ziouc nzuonx biauv, buatc ninh nyei fu'jueiv bueix jienv wuov coux. Mienv za'gengh cuotv mi'aqv.

Yesu Zorc Longx Dauh M'normh Ndung Nyei Ga'naaiv-Hngongx

31Yesu ziouc leih nqoi Tailaqv Deic jiex Sai^ndorn Zingh, yangh Totv^mbu^li Saengv mingh Gaa^li^li Koiv-Dorn. 32Maaih deix mienh dorh dauh m'normh ndung, mbietc louc nyei mienh daaih tov Yesu maan jienv ninh. 33Yesu ziouc dorh wuov dauh mienh cuotv mingh lengh nyei dorngx, leih nqoi zuangx mienh. Ninh longc buoz-ndoqv coqv jienv wuov dauh nyei i bung m'normh kuotv. Aengx tuiv wuom-nzuih daaih zaah jienv wuov dauh nyei mbietc. 34Yesu ziouc cau hmien mangc gu'nguaaic lungh, tauv domh qiex, aengx gorngv mbuox wuov dauh mienh, “E^faa^taa!” (eix leiz se, “Koi nqoi maah!”)
35Wuov dauh mienh liemh zeih haih muangx duqv haiz. Mbietc yaac longx mi'aqv. Gorngv duqv waac junh aqv. 36Yesu hatc zuangx mienh maiv dungx gorngv mbuox haaix dauh. Mv baac ninh yietc zei hatc, ninh mbuo yietc zei gorngv mbuox mienh camv. 37Duqv haiz nyei mienh za'gengh! mbuoqc horngh haic. Ninh mbuo gorngv, “Yesu zoux haaix nyungc za'gengh zoux duqv longx haic! Liemh m'normh ndung nyei mienh ninh zorc longx, haih muangx duqv haiz. Ga'naaiv-hngongx yaac haih gorngv waac.”