7

Tơlơi Phiăn Ƀing Pharisai

(Mathiơ 15:1-9)

1Hơmâo ƀing Pharisai hăng đơđa ƀing nai pơtô tơlơi juăt rai mơ̆ng plei Yerusalaim pơƀut glaĭ jum dar Yêsu, 2laih anŭn ƀuh đơđa ƀing ding kơna Yêsu ƀơ̆ng huă hăng tơngan “grĭ grañ” kiăng laĭ ƀu rao ôh. 3Tui hăng tơlơi phiăn ƀing kŏng tha, ƀing Pharisai hăng abih bang ƀing Yehudah ƀu ƀơ̆ng huă ôh tơdah ƀing gơñu ƀu rao ôh tơngan gơñu tui hăng tơlơi phiăn. 4Tơdang ƀing gơñu glaĭ mơ̆ng anih sĭ mơnia, ƀing gơñu ƀu ƀơ̆ng huă ôh tơdah ƀing gơñu ƀu rao tơngan hlâo. Laih anŭn ƀing gơñu ăt djă̱ pioh hơdôm tơlơi phiăn mơnuih mơnam pơkŏn dơ̆ng mơ̆n, kar hăng bruă rao khul kơčŏk, ge̱t laih anŭn gŏ amŏ.
5Tui anŭn, ƀing Pharisai hăng ƀing nai pơtô tơlơi juăt tơña kơ Yêsu tui anai, “Yua hơget ƀing ding kơna Ih ƀu hơdip tui hăng tơlơi phiăn kŏng tha đưm samơ̆ ƀing gơñu ƀơ̆ng huă hăng tơngan ‘grĭ grañ’ lĕ?”
6Yêsu laĭ glaĭ tui anai, “Pô pơala Yesayah jing djơ̆ yơh tơdang ñu laĭ lui hlâo kơ tơlơi ƀing gih pơlŏm ƀlŏr tui anai,
  “ ‘Ƀing mơnuih anai kơnơ̆ng kơkuh pơpŭ kơ Kâo hăng tơƀông gơñu đôč
   samơ̆ pran jua gơñu dŏ ataih biă mă mơ̆ng Kâo.
  7Tơlơi ƀing gơñu kơkuh pơpŭ kơ Kâo jing hĭ đôč đač
   yuakơ ƀing gơñu pơtô tơlơi phiăn mơnuih pơčeh mă đôč
   kiăng kơ arăng pơmĭn tơlơi phiăn anŭn jing hơdôm tơlơi juăt Kâo.’
8“Ƀing gih hơmâo lui hĭ laih hơdôm tơlơi Ơi Adai pơtă laih anŭn tui gưt hơdôm tơlơi phiăn mơnuih mơnam.”
9Laih anŭn Ñu laĭ dơ̆ng kơ ƀing gơñu tui anai, “Ƀing gih rơgơi biă mă pioh hĭ sa bơnăh hơdôm tơlơi Ơi Adai pơđar kiăng kơ ngă tui hơdôm tơlơi phiăn gih pô! 10Yuakơ Môseh laĭ laih tui anai, ‘Pơpŭ bĕ kơ amĭ ama gih’ laih anŭn ‘Hlơi pô hơtŏm păh kơ amĭ ama ñu, ñu anŭn khŏm tŭ tơlơi djai yơh.’ 11Samơ̆ ƀing gih pơtô pơblang kơ tơlơi tơdah hlơi pô laĭ kơ amĭ ƀôdah ama ñu tui anai, ‘Hơget gơnam djru kơ ih, jing gơnam ih hơmâo tŭ mă mơ̆ng kâo, jing gơnam Korban yơh’ kiăng laĭ gơnam anŭn jao pơyơr kơ Ơi Adai laih, 12giŏng anŭn ƀing gih ƀu brơi kơ pô anŭn ngă tơlơi bruă kiăng kơ djru brơi amĭ ƀôdah ama gơ̆ ôh. 13Tui anŭn, ƀing gih mă pơđuaĭ hĭ laih tơlơi yom pơphan boh hiăp Ơi Adai hăng ngă tui tơlơi phiăn gih pô, jing tơlơi phiăn ƀing gih hơmâo pơčeh rai laih. Laih anŭn ƀing gih ăt ngă lu tơlơi bruă pơkŏn hrup hăng anŭn mơ̆n.”

Khul Gơnam Pơgrĭ Hĭ Mơnuih

(Mathiơ 15:10-20)

14Giŏng anŭn, Yêsu iâu ƀing mơnuih lu rai pơ Ñu dơ̆ng hăng laĭ tui anai, “Hơmư̆ Kâo bĕ, Ơ abih bang ƀing gih, laih anŭn brơi thâo hluh tơlơi anai bĕ. 15Ƀu hơmâo gơnam hơget ôh mơ̆ng gah rơngiao mŭt amăng mơnuih hăng pơgrĭ hĭ ñu. Samơ̆ gơnam hơget tơbiă mơ̆ng mơnuih yơh jing tơlơi ngă brơi kơ ñu jing hĭ ‘grĭ grañ.’ 16Hlơi pô hơmâo tơngia kiăng kơ hơmư̆, brơi kơ ñu pơđi̱ng hơmư̆ bĕ.”
17Tơdơi kơ Yêsu đuaĭ hĭ laih mơ̆ng ƀing mơnuih lu laih anŭn mŭt amăng sang, ƀing ding kơna Ñu tơña kơ Yêsu kơ tơlơi pơhơmutu anŭn yơh. 18Yêsu tơña kơ ƀing gơñu tui anai, “Ƀing gih aka ƀu thâo hluh ôh hă? Ƀu hơmâo gơnam hơget ôh mŭt pơ mơnuih mơ̆ng gah rơngiao dưi ngă brơi kơ ñu jing hĭ ‘grĭ grañ.’ 19Yuakơ gơnam anŭn ƀu mŭt pơ pran jua ôh samơ̆ mŭt nao truh pơ hlŭng ñu, giŏng anŭn mơ̆ng hlŭng anŭn tơbiă pơ gah rơngiao kơ drơi jan yơh.” Tơdang Yêsu laĭ tui anŭn, Ñu yap kơ abih bang gơnam ƀơ̆ng jing “rơgoh” yơh.
20Laih anŭn Yêsu laĭ dơ̆ng tui anai, “Hơget gơnam tơbiă mơ̆ng mơnuih yơh ngă kơ ñu jing hĭ ‘grĭ grañ.’ 21Kâo laĭ tui anŭn yuakơ mơ̆ng gah lăm yơh, jing mơ̆ng jua pơmĭn mơnuih mơnam tơbiă rai tơlơi pơmĭn soh sat, tơlơi ngă pyu pơde, tơlơi klĕ dŏp, tơlơi pơdjai mơnuih, tơlơi klĕ pyu, 22tơlơi hưp ham, tơlơi ƀrưh mơhiăh, tơlơi pleč ƀlŏr, tơlơi hơtŏh djraĭ, tơlơi ga̱r, tơlơi pơhiăp rơkŭt, tơlơi pơgao pơang laih anŭn tơlơi mlŭk. 23Abih bang tơlơi sat anŭn tơbiă rai mơ̆ng gah lăm laih anŭn ngă brơi kơ mơnuih mơnam jing hĭ ‘grĭ grañ’ yơh.”

Pô Đah Kơmơi Tuai Đaŏ Sĭt Kơ Yêsu

(Mathiơ 15:21-28)

24Yêsu đuaĭ hĭ mơ̆ng anih anŭn laih anŭn nao amăng tring plei Tir hăng plei Sidôn. Ñu mŭt pơ sa boh sang laih anŭn ƀu kiăng kơ arăng thâo ôh, samơ̆ Ñu ƀu thâo hơgŏm hĭ ôh. 25Sĭt yơh, tơdang hơmư̆ hing kơ Yêsu, sa čô đah kơmơi, jing pô hơmâo sa čô ană dra yang sat ngă, rai tŏ tơŭt ƀơi tơkai Yêsu mơtam yơh. 26Pô đah kơmơi anŭn jing mơnuih Grek, arăng tơkeng kơ ñu pơ lŏn čar Surophoinikissa. Ñu kwưh rơkâo kơ Yêsu puh pơđuaĭ hĭ yang sat mơ̆ng ană dra ñu.
27Yêsu laĭ kơ gơ̆ tui anai, “Blung hlâo brơi kơ ană bă ƀơ̆ng huă trơi hrăp hlâo, yuakơ ƀu găl ôh mă gơnam ƀơ̆ng ană bă glŏm brơi kơ khul asâo ƀơ̆ng.”
28Samơ̆ pô đah kơmơi anŭn laĭ glaĭ tui anai, “Ơ Khua ăh, djơ̆ yơh, samơ̆ khul asâo gah yŭ kơƀa̱ng dưi ƀơ̆ng hơdôm čơđeh rơmeh lê̆ trŭn anŭn yơh.”
29Yêsu laĭ kơ gơ̆ tui anai, “Yuakơ ih laĭ glaĭ tui anŭn, ih dưi glaĭ pơ sang yơh. Yang sat hơmâo tơbiă đuaĭ hĭ laih mơ̆ng ană dra ih.”
30Ñu glaĭ pơ sang hăng ƀuh ană dra ñu dŏ đih pơ sưng laih anŭn yang sat hơmâo tơbiă đuaĭ hĭ laih.

Yêsu Pơsuaih Mơnuih Tơngĭl Hăng Kơmlô

31Giŏng anŭn, Yêsu tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng tring plei Tir anŭn laih anŭn mŭt găn pơ plei Sidôn hăng nao truh pơ dơnao Galilê hăng mŭt pơ kwar Dekapolis yơh. 32Pơ kwar anŭn hơmâo đơđa mơnuih ba rai pơ Yêsu sa čô mơnuih tơngĭl hăng kơmlô ƀơƀiă, laih anŭn ƀing gơñu kwưh rơkâo kơ Ñu ăh tơngan ƀơi pô anŭn yơh.
33Tơdơi kơ mă ba gơ̆ hơjăn păn ataih mơ̆ng ƀing mơnuih lu, Yêsu čut čơđe̱ng Ñu ƀơi amăng tơngia pô tơngĭl anŭn. Giŏng anŭn, Ñu kơčŭh ia bah laih anŭn ruaih ƀơi jơlah gơ̆. 34Ñu angak đĭ pơ adai, kơhôih laih anŭn laĭ kơ gơ̆ tui anai, “Ephatha” kiăng laĭ, “Pŏk bĕ!” 35Ƀơi mông anŭn, tơngia gơ̆ pŏk hĭ, jơlah gơ̆ rơun glaĭ laih anŭn gơ̆ čơdơ̆ng pơhiăp rơđah yơh.
36Yêsu pơđar kơ ƀing gơñu anăm ră ruai tơlơi anŭn kơ arăng ôh, samơ̆ jai Yêsu khă jai lu hloh dơ̆ng yơh ƀing gơñu ră ruai tơbiă kơ tơlơi anŭn. 37Ƀing gơñu dŏ kơtuă hli̱ng hla̱ng biă mă tơl ƀu thâo pơkă ôh. Ƀing gơñu laĭ tui anai, “Ñu hơmâo ngă laih abih bang tơlơi bruă hiam. Ñu ăt ngă brơi kơ mơnuih tơngĭl dưi hơmư̆ laih anŭn mơnuih kơmlô dưi pơhiăp mơ̆n.”