7

Puj koob yawm koob tej lug qha

(Mth. 15:1-9)

1Thaus cov Falixai hab cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai qee leej kws tuaj huv Yeluxalee tuaj, ua ke tuaj cuag Yexu, 2puab pum nwg cov thwjtim qee leej teg qas tsw huv ca le noj mov tsw tau ntxuav. 3(Tsua qhov cov Falixai hab cov Yutai suavdawg yog tsw tau ntxuav teg tsaiv mas tsw noj mov, lawv le puab tej puj koob yawm koob qha. 4Hab yog puab moog tom kab lug tsw tau ua kevcai ntxuav kuas huv, puab kuj tsw noj mov. Tseed tshuav ntau yaam kevcai kws puab coj, xws le ntxuav taig ntxuav laujkaub hab ntxuav tej fwj tooj lab.) 5Cov Falixai hab cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai txawm nug Yexu tas, “Ua caag koj cov thwjtim tsw ua lawv le puj koob yawm koob tej kevcai, teg qas tsw huv ca le noj mov?” 6Yexu has rua puab tas, “Yaxaya tub cev lug zoo heev has txug mej cov tuabneeg ncauj lug zoo sab phem, lawv le nwg sau tseg has tas,
  “ ‘Cov tuabneeg nuav fwm kuv ntawm daim tawv ncauj xwb
   tassws puab lub sab nyob deb kuv.
  7Qhov kws puab pe hawm kuv
   tsw muaj qaabhau hlo le,
  puab muab tuabneeg tej kevcai lug qha
   ib yaam le yog Vaajtswv tej lug nkaw.’
8Mej muab Vaajtswv tej lug nkaw tso tseg rov moog tuav rawv tuabneeg tej kevcai xwb.” 9Yexu has rua puab tas, “Mej ua zoo hwv lawm, qhov kws mej muab Vaajtswv tej lug nkaw tso tseg sub mej txhad tau tuav rawv mej tej kevcai. 10Tsua qhov Mauxe tub has ca tas, ‘Koj yuav tsum fwm koj nam koj txwv,’ hab has tas, ‘Leejtwg has lug phem rua nwg nam nwg txwv yuav raug txem tuag.’ 11Tassws mej qha has tas, ‘Yog leejtwg has rua nwg nam nwg txwv tas, “Yaam kws muaj qaabhau rua meb tub yog Khaulanpaa lawm” ’ (kws txhais has tas, tub muab pub rua Vaajtswv lawm) 12mej txhad tsw tso cai ca tug hov ua ib yaam daabtsw paab tau nwg nam nwg txwv. 13Mej ua le nuav tub yog mej rhuav Vaajtswv tej lug qha vem yog saib rua mej tej kevcai kws mej txais pub rua tam tom qaab. Hab mej ua ntau yaam zoo le nuav.”

Yaam kws ua rua tuabneeg qas tsw huv

(Mth. 15:10-20)

14Yexu hu cov tuabneeg rov tuaj cuag nwg hab has rua puab tas, “Mej suavdawg, ca le noog kuv hab nkaag sab nawj. 15Tsw muaj ib yaam daabtsw nyob saab nrau kws nkaag rua huv tuabneeg yuav ua rua tuabneeg qas tsw huv, tassws tej kws tawm huv tuabneeg lug txhad ua rua tuabneeg qas tsw huv.”
17Thaus Yexu ncaim cov tuabneeg moog rua huv tsev lawm, nwg cov thwjtim nug nwg txug zaaj paaj lug hov. 18Yexu has rua puab tas, “Mej kuj tsw to taub hab lov? Mej tsw pum tas yaam nyob saab nrau kws nkaag rua huv tuabneeg ua tsw tau rua tuabneeg qas tsw huv lov? 19Tsua qhov tej hov tsw yog nkaag rua huv lub sab tsuas yog nkaag rua huv lub plaab xwb hab tawm rua huv lub qhov vuab tsuab lawm?” (Yexu qha le nuav yog has tas txhua yaam zaub mov puavleej huv lawm.) 20Hab Yexu has tas, “Yaam kws tawm huv tuabneeg lug txhad ua rua tuabneeg qas tsw huv, 21tsua qhov tej kws tawm huv tuabneeg lug, yog tej kws tawm huv lub sab lug, yog tej nuav qhov kws xaav phem, kev ua nkauj ua nraug, ua tub saab, tua tuabneeg, deev luas quaspuj quasyawg, 22ua sab hlub, kev phem, daag ntxag luas, ntshaw kev phem kev qas, khib luas, ab ham luas, khaav theeb hab ua nam tuabneeg ruag. 23Txhua yaam phem nuav yog tawm huv tuabneeg lug hab ua rua tuabneeg qas tsw huv.”

Tug puj Xiliafinikia kev ntseeg

(Mth. 15:21-28)

24Yexu txawm sawv kev hov ntawd moog rua huv lub nroog Thailab hab lub nroog Xaintoo le kaav xyuam. Nwg moog rua huv ib lub tsev tsw kheev leejtwg paub, tassws nwg tswv nraim tsw tau. 25Taamswm ntawd muaj ib tug quaspuj kws tug mivntxhais raug daab qas, thaus nwg nov txug Yexu nwg txawm tuaj pe khwb ti nkaus ntawm Yexu kwtaw. 26Tug puj hov yog tuabneeg Kili kws yug rua huv lub xeev Xiliafinikia. Nwg thov Yexu ntab daab tawm huv nwg tug ntxhais. 27Yexu has rua nwg tas, “Ca mivnyuas noj tsau tsaiv, tsua qhov tsw tswm nyog muab mivnyuas tej mov nrum rua dev noj.” 28Tassws tug puj hov teb nwg tas, “Tug Tswv, tseeb tag, tassws dev kws nyob huv qaab rooj yeej tau noj mivnyuas tej mov kws txeej.” 29Yexu has rua nwg tas, “Vem koj cov lug nuav koj ca le rov moog lauj. Daab tawm huv koj tug ntxhais lawm.” 30Thaus tug puj hov rov moog txug tsev mas pum nwg tug ntxhais pw sau txaaj hab daab tub tawm lawm.

Yexu khu tug laag ntseg has tau lug

31Dhau ntawd Yexu txawm tawm huv lub nroog Thailab le kaav xyuam, hlaa lub nroog Xaintoo moog txug havtxwv Kalilai rua huv lub xeev Ntekapoli. 32Puab coj ib tug yawm laag ntseg has lug tsw meej tuaj cuag Yexu. Puab thov Yexu muab teg npuab rua sau tug hov. 33Yexu coj nwg tuab leeg tawm huv cov tuabneeg moog rua ib qho mas muab ntiv teg ntxwg rua huv tug hov ob lub qhov ntsej hab ntu qub ncaug hab kov nwg tug nplaig. 34Yexu tsaa muag saib sau ntuj, hlu ib paas hab has rua tug hov tas, “Efatha,” txhais has tas, “Ca le qheb hlo.” 35Tug hov qhov ntsej txawm qheb hlo hab yaam kws caam nwg tug nplaig nplaam lawm nwg txawm has tau lug meej. 36Yexu txwv cov tuabneeg hov kuas tsw xob qha zaaj nuav rua leejtwg le. Tassws nwg yimfuab txwv los puab yimfuab pav nchaa moog heev. 37Puab kuj phemfwj kawg sws has tas, “Nwg ua txhua yaam puavleej zoo, nwg kuj ua rua tug laag ntseg nov tau lug, hab tug ruag has tau lug.”