29

Klei Yêhôwa Bi Mguôp Hŏng Phung Israel Hlăm Čar Môap

1Anei klei blŭ kơ klei bi mguôp Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis brei ngă hŏng phung ƀuôn sang Israel ti čar Môap, êngao kơ klei bi mguôp ñu ngă leh hŏng digơ̆ ti čư̆ Hôrep.
2Y-Môis iêu bi kƀĭn jih jang phung Israel leh anăn lač kơ diñu: “Diih ƀuh leh jih klei Yêhôwa ngă leh ti anăp ală diih hlăm čar Êjip, kơ Pharaôn, kơ jih jang phung dĭng buăl ñu, leh anăn kơ jih ala čar ñu, 3klei lông dlăng prŏng ală ih ƀuh leh, klei bi knăl, leh anăn klei yuôm bhăn anăn. 4Ƀiădah truh kơ hruê anei Yêhôwa amâo tuôm brei ôh kơ diih klei mĭn thâo săng, ală thâo ƀuh, amâodah knga thâo hmư̆. 5Kâo atăt diih leh êjai pă pluh thŭn hlăm kdrăn tač; čhiăm ao diih hơô amâo tuôm sô tĭ ôh, leh anăn klĭt juă diih čŭt amâo tuôm lhuih hĕ ôh. 6Diih amâo tuôm ƀơ̆ng kpŭng ôh, leh anăn diih amâo tuôm mnăm kpiê amâodah kpiê ktang ôh; čiăng kơ diih dưi thâo kâo jing Yêhôwa Aê Diê diih. 7 Tơdah diih truh leh kơ anôk anei, Y-Sihôn mtao ƀuôn Hêsbôn leh anăn Y-Ôk mtao čar Basan kbiă čiăng bi blah hŏng drei, ƀiădah drei dưi leh hŏng diñu. 8 Drei mă leh ala čar diñu leh anăn brei ala čar anăn jing ngăn dưn kơ phung Ruben, phung Gat, leh anăn kơ sa mkrah găp djuê Manasê. 9Snăn răng bĕ brei ngă klei blŭ hlăm klei bi mguôp anei, čiăng kơ diih dưi čăt đĭ hlăm jih bruă diih ngă.
10Hruê anei jih jang diih dôk dơ̆ng ti anăp Yêhôwa Aê Diê diih; phung khua găp djuê diih, phung khua mduôn diih, phung khua kahan diih, jih jang êkei phung Israel, 11phung anak điêt diih, phung mô̆ diih, leh anăn phung dôk jưh bhiâo hlăm wăl diih, wăt pô blah djuh diih leh anăn pô djăt êa ih, 12čiăng kơ ih dưi mŭt hlăm klei bi mguôp Yêhôwa Aê Diê diih kat asei leh, klei bi mguôp Yêhôwa Aê Diê diih ngă leh hŏng diih hruê anei; 13čiăng kơ ñu dưi mjing diih hruê anei phung ƀuôn sang ñu, leh anăn čiăng kơ ñu dưi jing Aê Diê diih, tui si ñu ƀuăn leh kơ diih, leh anăn tui si ñu kat asei leh kơ phung aê đưm diih, Y-Abraham, Y-Isăk, leh anăn Y-Yakôp. 14Amâo djŏ knŏng hŏng diih ôh kâo ngă klei bi mguôp leh anăn klei kat asei anei, 15ƀiădah hŏng phung amâo dôk tinei ôh mbĭt hŏng drei hruê anei, wăt hŏng phung dôk dơ̆ng tinei mbĭt hŏng drei hruê anei ti anăp Aê Diê drei.
16Diih thâo si klei drei dôk hlăm čar Êjip, leh anăn si klei drei găn ti krah phung găp djuê diih găn leh; 17leh anăn diih ƀuh leh mnơ̆ng diñu arăng bi êmut kheh, rup yang diñu hŏng kyâo leh anăn boh tâo, hŏng prăk leh anăn mah, dôk ti krah diñu. 18 Răng bĕ đăm mâo ti krah diih sa čô êkei amâodah mniê, boh gŏ amâodah găp djuê hruê anei mâo ai tiê lui wir Yêhôwa Aê Diê drei čiăng nao mă bruă kơ yang phung găp djuê anăn; kăn mâo hlăm phung diih agha djă êa kêč kam leh anăn boh phĭ, 19sa čô tơdah ñu hmư̆ klei blŭ mơ̆ng klei bi mguôp kâo kat asei anei, đăm mâo ôh hlăm ai tiê ñu, lač, ‘Kâo srăng dôk hơĭt, wăt tơdah kâo êbat hŏng ai tiê khăng dưn.’ Klei anăn srăng atăt kơ klei bi luč wăt phung mtah leh anăn phung thu krô msĕ mơh. 20Yêhôwa amâo srăng pap kơ ñu ôh, ƀiădah klei Yêhôwa ăl leh anăn klei gơ̆ trih srăng ngă kơ êkei anăn, leh anăn klei tăm pah čih leh hlăm hdruôm hră anei srăng lĕ ti ñu, leh anăn Yêhôwa srăng lăm anăn ñu mơ̆ng ti gŭ adiê. 21Yêhôwa srăng bi ktlah ñu mơ̆ng jih jang găp djuê Israel, čiăng pioh kơ klei bi knap tui si jih jang klei tăm pah mơ̆ng klei bi mguôp čih leh hlăm hdruôm hră klei bhiăn anei. 22Phung ênuk êdei, phung anak diih hriê kơ prŏng êdei kơ diih, leh anăn mnuih tue hriê mơ̆ng čar kbưi srăng lač tơdah diñu ƀuh klei bi knap leh anăn klei ruă duam Yêhôwa bi truh ala čar anei — 23 jih čar jing boh tâo pui leh anăn hra, leh anăn sa anôk hŏng pui ƀơ̆ng leh, arăng amâo tuôm buh rah ôh, leh anăn amâo mâo mnơ̆ng čăt ôh, tinăn rơ̆k amâo dưi čah mta, klei bi rai msĕ si ti ƀuôn Sôdôm, Gômôrơ, Adma, leh anăn Sêbôim, Yêhôwa bi rai leh hŏng klei ñu ăl leh anăn ngêñ — 24sĭt yơh, jih jang phung găp djuê srăng lač, ‘Si ngă Yêhôwa ngă snei kơ čar anei? Si ngă klei hlơr, klei ngêñ prŏng anei?’ 25Hlăk anăn arăng srăng lač, ‘Kyuadah diñu hngah leh klei bi mguôp Yêhôwa Aê Diê phung aê diñu đưm ngă leh hŏng diñu hlăk gơ̆ atăt diñu kbiă mơ̆ng ala čar Êjip, 26leh anăn diñu nao mă bruă kơ phung yang mkăn, leh anăn kkuh mpŭ kơ phung yang anăn, phung yang diñu amâo tuôm thâo kral ôh, leh anăn Yêhôwa amâo tuôm jao brei kơ diñu ôh. 27Kyuanăn Yêhôwa čuh ai ngêñ kơ ala čar anei leh anăn bi truh kơ ñu jih jang klei tăm pah čih leh hlăm hdruôm hră anei; 28Yêhôwa buč leh diñu mơ̆ng ala čar diñu hŏng klei čôñ, hŏng klei ăl, leh anăn hŏng klei ngêñ ktang snăk, leh anăn hwiê dlăm diñu kơ ala čar mkăn, msĕ si hruê anei.’ ”
29Klei hgăm pioh kơ Yêhôwa Aê Diê drei; ƀiădah klei ñu bi êdah leh pioh kơ drei leh anăn kơ phung anak drei nanao hlŏng lar, čiăng kơ drei dưi ngă jih jang klei blŭ hlăm klei bhiăn anei.