29

Yiem Mo^apc, Ziouv Caux I^saa^laa^en Mienh Liepc Ngaengc Waac

1Naaiv deix waac se yiem Mo^apc wuov zanc, Ziouv hatc Mose caux I^saa^laa^en Mienh liepc nyei ngaengc waac, tipv jienv yiem Holepv ninh caux ninh mbuo liepc nyei ngaengc waac.
2Mose heuc I^saa^laa^en nyei zuangx mienh gapv zunv ziouc gorngv mbuox ninh mbuo,
 Meih mbuo ganh nyei m'zing duqv buatc yiem I^yipv Deic-Bung, Ziouv hnangv haaix nor zoux bun Faalo Hungh caux ninh nyei zuangx jien caux gormx ninh nyei deic-bung.
3Meih mbuo ganh nyei m'zing duqv buatc wuov deix domh zeqc naanc caux mbuoqc horngh nyei sic caux jangx-hoc. 4Mv baac taux ih hnoi Ziouv maiv bun meih mbuo nyei hnyouv haih mengh baeqc, maiv bun meih mbuo nyei m'zing haih mangc duqv buatc, yaac maiv bun meih mbuo nyei m'normh haih muangx duqv haiz. 5Yie dorh meih mbuo yiem deic-bung-huaang wuov deix feix ziepc hnyangx gu'nyuoz, meih mbuo zuqv nyei lui-houx yaac maiv huv. Meih mbuo daapc nyei heh yaac maiv waaic. 6Meih mbuo maiv duqv nyanc njuov yaac maiv duqv hopv a'ngunc diuv fai diuv-kuv. Yie hnangv naaiv zoux weic bun meih mbuo hiuv duqv yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh.
7Meih mbuo daaih taux naaiv norm deic-bung wuov zanc Hetv^mbon Zingh nyei Si^honx Hungh caux Mbaasaan nyei Okc Hungh, cuotv daaih caux mbuo mborqv jaax mv baac mbuo mborqv hingh ninh mbuo. 8Mbuo caangv nzengc ninh mbuo nyei deic-bung jiu bun Lu^mben Fingx, Gaatc Fingx, caux Maa^natv^se nyei ndaamv-fingx.
9Meih mbuo oix zuqc ziepc zuoqv nyei gan longx naaiv deix ngaengc waac weic bun meih mbuo zoux nyei nyungc-nyungc duqv longx. 10Ih hnoi meih mbuo fingx-fingx nyei bieiv zeiv caux ⟨mienh gox,⟩ meih mbuo nyei jien, I^saa^laa^en Mienh nyei yietc zuangx m'jangc dorn, 11meih mbuo nyei auv-jueiv, yiem meih mbuo nyei ndopv-liuh ciangv nyei ganh fingx mienh, caux tengx meih mbuo gaeqv zaangh ndaam wuom nyei mienh, daaih gapv zunv souv jienv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei nza'hmien. 12Meih mbuo daaih weic zipv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, houv jienv caux meih mbuo laengz jiez nyei ngaengc waac, se dongh ih hnoi Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, caux meih mbuo liepc jiez nyei ngaengc waac. 13Ih hnoi Ziouv oix liepc meih mbuo benx ninh ganh nyei baeqc fingx. Ninh ziouc benx meih mbuo nyei Tin-Hungh, hnangv ninh caux meih mbuo laengz, yaac hnangv ninh caux meih mbuo nyei ong-taaix, Apc^laa^ham, I^sakc, caux Yaakopv houv jienv laengz wuov nor. 14Yie maiv daan caux meih mbuo liepc naaiv deix ngaengc waac, 15se maiv zeiz kungx caux yie mbuo souv jienv naaiv yiem Ziouv, mbuo nyei Tin-Hungh, nyei nza'hmien wuov deix hnangv. Yie yaac caux nqa'haav hingv maiv gaengh cuotv seix nyei zeiv-fun liepc naaiv deix ngaengc waac.
16Meih mbuo hiuv duqv mbuo yiem I^yipv Deic-Bung wuov zanc mbuo hnangv haaix nor yiem, yaac hiuv duqv mbuo jiex wuov deix camv-fingx mienh nyei guoqv hnangv haaix nor jiex. 17Meih mbuo duqv buatc yiem ninh mbuo mbu'ndongx longc ndiangx, longc la'bieiv fai jiem nyaanh zoux daaih wuov deix youx haic, gamh nziev haic nyei miuc-fangx. 18Oix zuqc faix fim, nziex yiem meih mbuo mbu'ndongx nyei haaix dauh m'jangc m'sieqv fai haaix buonc, haaix fingx mienh guangc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, mingh zaangc wuov deix guoqv nyei zienh. Nziex yiem meih mbuo mbu'ndongx haih hnangv maaih gorn cuotv im haic, haih laengc mienh nyei biouv.
19Se gorngv maaih dauh naaiv nyungc mienh haiz naaiv deix houv nyei ngaengc waac, ninh yiem hnyouv haiz hnangv buang waac ninh ganh ziouc laaic, “Maiv gunv sueih eix zoux, yie corc haih duqv longx nyei.” Hnangv naaic, maiv gunv kuv mienh fai orqv mienh, yietc zungv oix zuqc mietc nzengc. 20Ziouv yietc liuz maiv guangc naaiv nyungc mienh nyei zuiz. Ziouv qiex jiez, hanc gau, ziouc bun naaiv laanh mienh siouc fiev jienv naaiv buonv sou yietc zungv zioux nyei waac taux zuqc mietc nzengc, maiv duqv yiem naaiv lungh ndiev. 21Ziouv oix yiem fingx-fingx I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx zorqv ninh nduqc laanh mienh cuotv, bun ninh zuqc kouv, ziux naaiv buonv Leiz-Latc Sou fiev jienv nyei ngaengc waac zuqc zioux.
22Meih mbuo doic jiex doic nqa'haav hingv cuotv seix nyei zeiv-fun caux yiem go nyei deic-bung daaih nyei ganh fingx mienh ziouc buatc naaiv norm deic-bung zuqc buangh nyei domh sic caux Ziouv bun deic-bung zuqc nyei nyungc-nyungc baengc. 23Naaiv norm deic-bung kungx maaih hungh, maaih nzauv, benx ndau-huaang, weic zuqc douz buov qui mi'aqv. Maiv maaih haaix dauh zuangx ga'naaiv yaac maiv maaih haaix nyungc gaeng-zuangx cuotv. Liemh miev yaac maiv cuotv. Ziouv oix bun deic-bung zuqc baaic hnangv ninh qiex jiez! haic ziouc zoux bun ⟨So^ndom,⟩ Go^mo^laa, Atc^maa caux Se^mbo^yim zuqc baaic wuov nor. 24Maanc fingx mienh zungv oix naaic, “Ziouv weic haaix diuc hnangv naaiv nor zoux bun naaiv norm deic-bung? Ninh weic haaix diuc ndongc naaic qiex jiez?” 25Mienh ziouc dau, “Se weic zuqc naaiv deix mienh guangc Ziouv, ninh mbuo nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh, dorh ninh mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung nyei ziangh hoc caux ninh mbuo liepc nyei ngaengc waac. 26Ninh mbuo mingh fu-sux baaix dongh ninh mbuo maiv baaix jiex nyei zienh, se Ziouv maiv bun ninh mbuo zaangc nyei zienh. 27Weic naaiv Ziouv qiex jiez! haic naaiv norm deic-bung, bun ninh mbuo zuqc zioux hnangv naaiv buonv sou fiev jienv nyei waac. 28Ziouv nouz haic, qiex jiez jienv baeng ninh mbuo cuotv daaih guangc yiem ganh norm guoqv hnangv ih jaax hnoi nor.”
29Gem jienv nyei sic se Ziouv, mbuo nyei Tin-Hungh nyei. Laauc yaangh nyei sic yietc liuz benx mbuo nyei caux mbuo nyei zeiv-fun nyei, weic bun mbuo haih ei jienv naaiv deix leiz-latc nyei yietc zungv waac zoux.