25

Apc^laa^ham Nyei Zeiv-Fun

(Beiv mangc 1 Zunh Doic Douh 1:32-33)

1Apc^laa^ham aengx longc dauh auv, mbuox heuc Ke^tu^laa. 2Ke^tu^laa yungz duqv camv-dauh dorn bun ninh. Maaih Simx^laan, Yokv^saan, Me^ndaan, Mi^ndien, Itc^mbaakc caux Quwaa. 3Yokv^saan nyei dorn nyei mbuox heuc Qe^mbaa caux Nde^ndaan. Nde^ndaan nyei dorn bun njiec benx Atc^su^lim, Le^tu^sim caux Le^um^mim Mienh. 4Mi^ndien nyei dorn heuc E^faa, Efe, Haanokv, Aa^mbi^ndaa caux En^ndaa^aa. Naaiv deix yietc zungv zoux Ke^tu^laa nyei zeiv-fun.
5Apc^laa^ham jiu ninh nyei jaa-dingh yietc zungv ga'naaiv bun ninh nyei dorn, I^sakc, nzipc nzengc. 6Mv baac Apc^laa^ham maiv gaengh guei seix wuov zanc ninh bun zingh nyeic ninh nyei auv-dorn nyei dorn mbuo. Nqa'haav ziouc heuc ninh mbuo leih nqoi I^sakc mingh yiem dong bung maengx nyei deic-bung,

Apc^laa^ham Guei Seix

7Apc^laa^ham nyei hnyangx-jeiv ziangh duqv yietc baeqv cietv ziepc hmz hnyangx. 8Ninh ziangh duqv siouc nyuonh ndaauv, benx mienh gox mienh ziouc dangx qiex, guei seix mi'aqv. 9Ninh nyei dorn, I^sakc caux I^saa^maa^en, dorh ninh mingh zangx nitv Mamle wuov norm Makv^be^laa mbaengx-kuotv. Naaiv norm mbaengx-kuotv yiem Hitv^tai Mienh, So^haax nyei dorn, E^fo^lon, nyei ndeic. 10Se Apc^laa^ham tengx Hitv^tai Mienh maaiz nyei ndeic. Apc^laa^ham caux ninh nyei auv, Saalaa, ziouc zangx jienv wuov aqv. 11Apc^laa^ham guei seix liuz, Tin-Hungh ceix fuqv bun ninh nyei dorn, I^sakc. I^sakc yiem nitv Mbe^e Laa^hai Loi.

I^saa^maa^en Nyei Zeiv-Fun

(Beiv mangc 1 Zunh Doic Douh 1:28-31)

12Ih zanc gorngv Apc^laa^ham nyei dorn, I^saa^maa^en, nyei zeiv-fun, dongh Saalaa nyei nouh beiz, I^yipv Mienh, Haagaa, yungz bun Apc^laa^ham wuov dauh dorn nyei zeiv-fun.
13Yiem naaiv mingh gorngv I^saa^maa^en nyei dorn nyei mbuox zueih hlo taux faix. Dorn-hlo heuc Ne^mbaa^yotv. Aengx maaih Ke^ndaa, Atc^mbe^en, Mipv^samx, 14Mitv^maa, Ndumaa, Matv^saa, 15Haa^ndatc, Temaa, Yetu, Naafitv, caux Ke^nde^maa. 16Naaiv se I^saa^maa^en nyei dorn nyei mbuox. Ninh bun njiec zoux ziepc nyeic fingx nyei bieiv zeiv. Ninh mbuo liepc nyei laangz caux corng ndopv-liuh nyei dorngx gan ninh mbuo ganh nyei mbuox heuc. 17I^saa^maa^en nyei hnyangx-jeiv ziangh duqv yietc baeqv faah ziepc cietv hnyangx, ninh dangx qiex, guei seix mi'aqv. 18I^saa^maa^en nyei zeiv-fun mbuo yiem Haa^wi^laa caux Suwaa mbu'ndongx, yaac yiem nitv I^yipv Deic-Bung nyei gapv-jaaix, mingh Atc^si^lie Deic-Bung wuov diuh jauv. Ninh mbuo nyei zeiv-fun maiv caux Apc^laa^ham nyei ganh deix zeiv-fun yiem.

Esaau Caux Yaakopv Cuotv Seix

19Yiem naaiv mingh gorngv Apc^laa^ham nyei dorn, I^sakc, nyei jauv-louc.
 Apc^laa^ham zoux I^sakc nyei die.
20I^sakc longc Le^mbe^kaa zoux auv wuov zanc ninh duqv feix ziepc hnyangx. Le^mbe^kaa zoux Mbe^tu^en nyei sieqv. Mbe^tu^en se Aalam Mienh, yiem Batc^ndaan Aalam. Le^mbe^kaa yaac zoux Aalam Mienh, Laa^mbaan nyei muoc.
21Le^mbe^kaa maiv maaih fu'jueiv, I^sakc ziouc weic ninh nyei auv daux gaux tov Ziouv bun ninh nyei auv maaih fu'jueiv. Ziouv ei I^sakc tov nyei waac zoux, Le^mbe^kaa ziouc maaih gu'nguaaz aqv. 22Maaih sung-gu'nguaaz. Gu'nguaaz yiem maa nyei ga'sie borngz jaax. Le^mbe^kaa gorngv, “Yie weic haaix diuc ndongc naaiv kouv?” Ninh ziouc mingh naaic Ziouv.
23Ziouv gorngv mbuox ninh,
  “Maaih i fingx mienh yiem meih nyei ga'sie gu'nyuoz.
   Meih yungz cuotv naaiv deix i fingx,
   yietc fingx caux yietc fingx oix bun nqoi.
  Naaiv fingx oix gauh henv wuov fingx.
   Gorx yaac oix zuqc fu-sux youz.”
24Taux yungz nyei ziangh hoc ninh ziouc yungz duqv sung-gu'nguaaz-dorn. 25Yungz cuotv ndaangc wuov dauh, sin siqv nyei, ziangh sin cuotv biei suqv-suqv wuov, hnangv maaih biei nyei ndopv-lui nor. Ninh mbuo ziouc cuotv mbuox heuc Esaau. 26Nqa'haav yungz wuov dauh nanv jienv ninh nyei gorx, Esaau, nyei zaux-nqo cuotv. Ninh mbuo ziouc cuotv mbuox heuc Yaakopv. Le^mbe^kaa yungz naaiv deix i dauh dorn wuov zanc, I^sakc duqv luoqc ziepc hnyangx.

Esaau Maaic Ninh Zoux Gorx Duqv Sung-Gouv Nyei Leiz

27Naaiv deix i dauh dorn hlo daaih. Esaau zoux dauh buonv orv henv haic nyei mienh. Haaix zanc yaac oix mingh gemh buonv orv. Yaakopv aeqv, waac zoqc, hnyouv ndo nyei mienh. Ninh oix yiem biauv gauh camv. 28I^sakc gauh hnamv Esaau, weic zuqc ninh duqv nyanc Esaau buonv daaih nyei orv. Mv baac Le^mbe^kaa gauh hnamv Yaakopv.
29Maaih hnoi nor, Yaakopv wuonh jienv dopc siqv, Esaau mingh gemh nzuonx daaih, hnyouv za'gengh! sie haic. 30Ninh gorngv mbuox Yaakopv, “Yie hnyouv sie, oix daic haic aqv. Bun deix wuov nyungc ga'naaiv-siqv yie naqv gaax.” (Weic naaiv mienh cuotv mbuox heuc ninh zoux E^ndom.)
31Yaakopv gorngv, “Maaic meih zoux dorn-hlo duqv ⟨sung-gouv nyei leiz⟩ bun yie ndaangc maah!”
32Esaau dau, “Mangc maah! Yie oix daic haic aqv. Zoux gorx duqv sung-gouv nyei leiz weic yie maaih haaix nyungc maaih lamh longc?”
33Yaakopv gorngv, “Mv baac meih oix zuqc houv maaic bun yie ndaangc.”
 Esaau houv liuz ziouc maaic ninh zoux dorn-hlo duqv sung-gouv nyei leiz bun Yaakopv mi'aqv.
34Yaakopv ziouc zorqv deix njuov caux dopc bun Esaau nyanc. Nyanc liuz hopv liuz, Esaau ziouc jiez sin mingh mi'aqv. Maiv korv-fiqv ninh zoux dorn-hlo duqv sung-gouv nyei leiz.