25

1Áp-ra-ham tục huyền, cưới Kê-tu-ra. 2Nàng sinh cho người sáu đứa con: Xim- ran, Giốc-chan, Mê-đan, Ma-đi-an, Dích- bác và Su-ách. 3Giốc-chan sinh Sê-ba và Đê-đan; dòng dõi của Đê-đan là họ A-chu- rim, họ Lê-tu-chim và họ Lê-um-mim. 4Ma- đi-an sinh năm con trai: Ê-pha, Ê-he, Ha- nóc, A-bi-đa và Ên-đa. Đó là dòng dõi bà Kê-tu-ra.

Áp-ra-ham qua đời

5Áp-ra-ham cho Y-sác hưởng trọn gia tài, 6và cho các con thứ mỗi người một số phẩm vật rồi cho họ đi qua đông phương, ở cách xa Y-sác. 7,8Áp-ra-ham qua đời, hưởng thọ 175 tuổi. 9,10Y-sác và Ích-ma-ên, hai con trai người, an táng người trong động Mặc-bê-la, gần Mam-rê, giữa cánh đồng mà Áp-ra-ham đã mua của Ép-rôn, con trai Sô- ha, người Hê-tít. Đây cũng là mộ địa của Sa-ra, vợ Áp-ra- ham.
11Sau khi Áp-ra-ham qua đời, Thượng Đế ban phúc dồi dào cho Y-sác. Lúc ấy Y-sác đã dời xuống La-chai-roi ở miền nam.

Dòng dõi Ích-ma-ên

12Đây là dòng dõi của Ích-ma-ên, con trai Áp-ra-ham và A-ga (người Ai-cập, nữ tỳ của Sa-ra). 13Các con trai của Ích-ma-ên là: Nê-ba-giốt, trưởng nam, Kê-đa, Át-bê-ên, Mi-bô-sam, 14Mích-ma, Đu-ma, Ma-sa, 15Ha-đa, Thê-ma, Giê-thu, Na-phích và Kết- ma. 16Đó là các con trai của Ích-ma-ên, đặt tên theo địa điểm định cư và đóng trại. Đó là 12 tộc trưởng của dân tộc họ.
17Ích-ma-ên hưởng thọ 137 tuổi rồi qua đời, về với tổ phụ. 18Dòng dõi của Ích-ma- ên định cư ở trước mặt anh em họ, từ Ha-vi- la đến Su-rơ đối ngang Ai-cập, trên đường đi A-sy-ri.

Ngày sinh Ê-sau và Gia-cốp

19Đây là dòng dõi của Y-sác, con trai Áp-ra-ham. 20Khi được 40 tuổi, Y-sác cưới Rê-bê-ca, con gái của Bê-tu-ên, em của La-ban, là dân A-ram ở xứ Pha-đan A-ram. 21Y-sác cầu thay cho vợ mình đang son sẻ, xin Chúa Hằng Hữu cho nàng sinh con. Chúa nhậm lời nên Rê-bê-ca thụ thai. 22Dường như các bào thai đánh nhau trong bụng, đến nỗi nàng than rằng: "Tôi chịu không nổi!" Rồi nàng cầu hỏi Chúa.
23Chúa đáp: "Hai con trai trong lòng ngươi sẽ trở thành hai nước chống đối nhau. Nước này mạnh hơn nước kia, đứa lớn sẽ phục dịch đứa nhỏ." 24Quả nhiên, Rê-bê-ca sinh đôi. 25Đứa đầu có nhiều lông đỏ hung hung nên được đặt tên là Ê-sau. 26Đứa sau nắm gót chân anh nó lúc lọt lòng, nên có tên là Gia-Cốp. Năm ấy, Y-sác đã được 60 tuổi.

Ê-sau bán quyền trưởng nam

27Hai đứa trẻ lớn lên, Ê-sau là một thợ săn tài giỏi, thường xông pha đồng nội, rừng xanh, còn Gia-cốp thích sống trầm lặng trong nhà, quanh quẩn bên mẹ. 28Vì thế, Ê-sau được cha cưng còn Gia-cốp được mẹ cưng.
29Một hôm, Ê-sau đi săn về, mệt lả, thấy Gia-cốp đang nấu nồi xúp thơm ngào ngạt. Ê-sau năn nỉ:
30“Chao ôi, đói quá! Em cho anh ăn món xúp đo đỏ đó với! (do đó mà Ê-sau có biệt danh là Ê-đôm, nghĩa là "đỏ") 31Gia-cốp đề nghị: "Được rồi, anh cứ trao quyền trưởng nam cho tôi thì tôi cho ăn súp!"
32Ê-sau nói xuôi: "Khi người ta đói gần chết, thì còn giữ quyền trưởng nam làm gì!" 33Gia-cốp nắm ngay cơ hội: "Vậy anh thề đi!" Ê-sau thề bán quyền trưởng nam cho em mình.
34Gia-cốp liền cho Ê-sau ăn bánh, đậu đỏ và súp. Ăn xong, Ê-sau đứng dậy ra đi, không đếm xỉa gì đến quyền trưởng nam cả.