43

Yauxej Cov Tijlaug Coj Npeenyamees Mus Nram Tebchaws Iziv

1Hauv tebchaws Kana-as muaj kev tshaib plab zuj zus ntxiv, 2thaum uas Yakhauj tsevneeg noj tej mov uas lawv yuav nram tebchaws Iziv los tas lawm, Yakhauj hais rau nws cov tub hais tias, “Nej cia li rov qab mus yuav mentsis mov los rau peb tau noj.”
3Yudas hais rau Yakhauj hais tias, “Tus nom uas kav lub tebchaws Iziv yeej hais tu lus nrho rau peb hais tias, yog peb tseem tsis coj peb tus kwv mus rau nws, mas kom peb tsis txhob mus tshwm ntsejmuag rau nws pom ib zaug li lawm. 4Yog koj tso peb tus kwv ntxawg nrog peb mus, mas peb thiaj yuav kam mus yuav mov los rau koj. 5Tiamsis yog koj tsis kam tso nws mus, peb yuav tsis kam mus, rau qhov tus nom nrad yeej hais rau peb hais tias, ‘Yog nej tsis coj nej tus kwv ntxawg nrog nej tuaj, nej tsis txhob tuaj tshwm ntsejmuag rau kuv pom ib zaug ntxiv li lawm.’ ”
6Yakhauj hais tias, “Vim li cas nej yuav ua rau kuv tau kev nyuaj siab ua luaj, ua li cas tseem yuav qhia rau tus nom ntawd paub hais tias, nej tshuav ib tug kwv thiab no?”
7Lawv teb hais tias, “Tus nom nrad, yeej nug txog peb thiab peb tsevneeg huv tibsi hais tias, ‘Nej txiv puas tseem ua neej nyob? Nej puas muaj kwv thiab?’ Peb thiaj teb nws tej lus uas nws nug peb ntawd. Peb twb tsis paub hais tias, nws yuav kom peb coj peb tus kwv ntxawg mus rau nws li.”
8Yudas hais rau nws txiv hais tias, “Tso tus hluas nrog kuv mus, peb yuav rawm sawv kev mus tamsim no. Peb sawvdaws thiaj yuav tsis tuag tshaib. 9Kuv yuav zoo siab muab kuv txojsia pauv nws, thov koj tso nws rau kuv ua tus tsomkwm. Yog kuv coj tsis tau nws rov los rau koj, ces cia kuv ua tus ris lub txim no mus ibtxhis li. 10Yog peb tsis txhob pheej tab kaum li no, ntshai tamsim no peb twb rov mus ob ntsug los lawm.”
11Lawv txiv hais rau lawv hais tias, “Yog li ntawd, cia peb ua li no, muab tej khoom zoo tshaj plaws uas peb muaj nyob hauv tebchaws no ntim rau hauv nej cov hnab coj mus pub rau tus nom nrad xwsli: tshuaj tsw qab, zib ntab, txujlom, txiv laum huabxeeb thiab tej txiv ntoo. 12Nej cia li nqa nyiaj ob npaug mus, nej nqa cov nyiaj uas zaum i nyob hauv nej tej hnab rov mus rau luag. Tej zaum yog luag tsis nco qab lawm xwb. 13Coj nej tus kwv ntxawg nrog nej mus thiab rov mus cuag tus nom nrad. 14Thov Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus ua kom tus nom nrad muaj lub siab mos muag thiab hlub tshua nej, nws thiaj yuav tso Npeenyamees thiab nej tus tijlaug rov los. Txawm yog kuv ob tug tub tso kuv tseg lawm los xijpeem.”
15Yog li ntawd, lawv thiaj coj tej khoom pub thiab ob npaug nyiaj, thiab coj lawv tus kwv Npeenyamees nrog lawv rov mus cuag Yauxej rau nram tebchaws Iziv lawm. 16Thaum Yauxej pom Npeenyamees nrog lawv tuaj txog lawm, nws txawm hais rau tus tubtxib uas saib nws lub tsev hais tias, “Coj cov neeg no mus rau hauv kuv tsev. Cia li mus ntes ib tug tsiaj los tua ua zaub ua mov, thiab lawv yuav nrog kuv noj sus ua ke.” 17Tus tubtxib ntawd mus ua raws li Yauxej hais thiab coj cov tijlaug ntawd mus so hauv Yauxej tsev.
18Thaum uas coj lawv mus rau hauv Yauxej tsev, lawv ntshai kawg thiab lawv xav hais tias, “Ntshai yog tim cov nyiaj uas thawj zaug muab tso rov rau hauv peb cov hnab ntag lauj. Nws thiaj xav ntaus peb, txeeb yuav peb tej neesluav, thiab coj peb mus ua nws qhev.” 19Lawv thiaj mus cuag Yauxej tus tubtxib ntawm lub qhovrooj uas yuav mus rau hauv tsev thiab hais rau nws hais tias, 20“Tus tswv, yog koj txaus siab, peb twb tau tuaj yuav mov ntawm no ib zaug lawm. 21Thaum peb rov mus txog ib tog kev, peb qhib peb cov hnab nplej, ua cas cov nyiaj uas peb coj tuaj yuav mov puavleej nyob tas hauv peb cov hnab, thiab tej ncauj hnab tseem khi li qub. Peb thiaj nqa cov nyiaj no huv tibsi rov tuaj rau koj. 22Peb tsis paub xyov yog leejtwg muab peb cov nyiaj rov mus ntsaws rau hauv peb cov hnab. Zaum no los peb kuj npaj tau mentsis nyiaj coj tuaj thov yuav mov dua thiab.”
23Tus tubtxib thiaj hais tias, “Nej tsis txhob nyuaj siab thiab tsis txhob ntshai. Nej tus Vajtswv uas yog nej txiv tus Vajtswv, muab tej nyiaj ntawd ntsaws rov rau hauv nej tej hnab xwb. Kuv twb tau txais nej cov nyiaj lawm.” Ces nws txawm mus coj Xime-oos los rau lawv.
24Ces tus tubtxib thiaj coj cov tijlaug los rau hauv Yauxej tsev, nws mus nqa dej los rau lawv ntxuav taw, thiab muab zaub rau lawv cov neesluav noj. 25Lawv npaj lawv tej khoom pub tos cia txog thaum tavsu Yauxej los txog lawv yuav muab pub rau nws, rau qhov luag twb qhia rau lawv lawm hais tias, lawv yuav tau nrog Yauxej noj sus ua ke. 26Thaum Yauxej los txog, lawv thiaj mus nqa lawv cov khoom los rau hauv tsev muab pub rau Yauxej thiab txhos caug ntua ntawm Yauxej xubntiag pe ua ntsejmuag ti nkaus hauv av. 27Yauxej nug lawv txog kev noj qab nyob zoo thiab hais tias, “Nej twb yeej qhia kuv hais tias nej txiv laus heev, yog li ntawd, nimno nws nyob li cas lawm? Nws puas tseem ua neej nyob thiab puas noj qab nyob zoo?”
28Lawv teb hais tias, “Peb txiv uas yog koj tus tubtxib, nws noj qab nyob zoo thiab tseem ua neej nyob.” Ces lawv rov txhos caug pe Yauxej dua ib zaug ntxiv.
29Thaum Yauxej pom dheev nws tus kwv ntxawg Npeenyamees uas yog nrog nws koom ib leeg niam yug, nws thiaj nug hais tias, “Tus no yog nej tus kwv ntxawg uas nej qhia rau kuv lawm ntag los? Yauxej hais tias metub, thov Vajtswv foom koob hmoov rau koj.” 30Ces Yauxej txawm tawm plaws mus lawm, rau qhov nws pom nws tus kwv ntxawg, nws lub siab quaj dhi puv nkaus kev zoo siab, nws tauv tsis taus nws tej kua muag, nws yuav luag quaj tabmeeg lawv, nws thiaj tawm mus quaj twjywm ib leeg hauv nws chav tsev. 31Tom qab uas nws ntxuav muag tas, nws mam tawm los thiab ua tiag tauv nws lub kua muag, nws thiaj kom cov tubtxib rau mov los rau lawv noj. 32Lawv rau ib rooj mov rau Yauxej noj thiab rau dua ib rooj rau Yauxej cov tijlaug noj. Lawv rau dua ib rooj rau lwm qhov rau cov neeg Iziv uas tuaj nrog lawv noj mov ntawd noj, rau qhov cov neeg Iziv tsis kam nrog cov neeg Henplais noj mov ua ke, vim yuav ua rau cov neeg Iziv poob ntsejmuag. 33Yauxej cov tijlaug mus zaum ncig lub rooj tig xubntiag tuaj rau ntawm Yauxej, raws li lawv tej hnubnyoog pib tus hlob mus txog tus ntxawg. Thaum lawv pom hais tias ua ciav lawv tau los zaum txhij txhua lawm tiag, lawv ib leeg tig ntsia ib leeg ua rau lawv xav tsis thoob li. 34Cov tubtxib daus zaub daus mov ntawm Yauxej lub rooj los rau lawv noj, thiab lawv txhab rau Npeenyamees noj tsib npaug ntau dua lwm tug huv tibsi. Lawv thiaj nrog Yauxej noj thiab haus mus txog thaum lawv noj tsau haus qaug.