46

Thượng Đế xuất hiện gặp Gia-cốp

1Y-sơ-ra-ên dọn tất cả đồ đạc lên đường; đến Biệt-sê-ba, ông dâng lễ vật cho Thượng Đế của Y-sác, cha mình. 2Trong khải tượng ban đêm, Thượng Đế gọi ông: "Gia-cốp, Gia-cốp!" Ông đáp: "Thưa Chúa, con đây."
3Chúa dạy: "Ta là Thượng Đế, Thượng Đế của thân phụ con. Đừng sợ đi Ai-cập, vì ta sẽ cho dòng dõi con thành một dân tộc lớn tại đó. 4Ta sẽ xuống Ai-cập với con, và sẽ đưa dòng dõi con trở về. Lúc con qua đời, Giô-sép sẽ vuốt mắt con."

Gia-cốp xuống xứ Ai-cập

5Gia-cốp rời Biệt-sê-ba. Các con trai Y- sơ-ra-ên chở cha và vợ con họ trên đoàn xe ngựa mà vua Ai-cập đã gửi đến. 6Họ cũng đem theo súc vật, của cải đã gây dựng tại xứ Ca-na-an. Gia-cốp và cả gia đình, 7gồm con trai, con gái, cháu trai, cháu gái đều xuống xứ Ai-cập.

Gia đình Gia-cốp

8Đây là danh sách con cháu Y-sơ-ra-ên đến Ai-cập:
Ru-bên, con trưởng nam;
9các con trai Ru-bên: Hê-nóc, Pha-lu, Hết-rôn và Cát-mi.
10Các con trai của Si-mê-ôn: Giê-mu-ên. Gia-min, Ô-hát, Gia-kin, Xô-ha và Sau-lơ (mẹ Sau-lơ là người Ca-na-an).
11Các con trai của Lê-vi: Ghẹt-sôn, Kê- hát và Mê-ra-ri.
12Các con trai của Giu-đa: Hê-rơ, Hồ- nan, Sê-la, Phê-rê và Xê-ra. Nhưng Ê-rơ và Ô-nan đã qua đời tại xứ Ca-na-an. Các con trai của Pha-rết là Hết-rôn và Ha-mun.
13Các con trai của Y-sa-ca: Tô-la, Phu- va, Gióp và Sim-rôn.
14Các con trai của Sa-bu-luân: Sê-rết, Ê- luân và Gia-lê-ên.
15Vậy, các con trai của Lê-a sinh cho Gia-cốp tại Pha-đan A-ram, và một con gái là Đài-na, cùng con cái họ, cộng là 33 người.
16Các con trai của Gát: Xi-phi-ôn, Ha- ghi, Su-ni, Ét-bôn, Ê-ri, A-rô-đi và A-rê-li.
17Các con trai của A-se: Đim-na, I-sua, I- sui, Bê-ri-a, và con gái là Sê-ra. Các con trai Bê-ri-a là Hê-be và Manh-ki-ên.
18Vậy, các con của Xinh-ba (người nữ tỳ La-ban cho Lê-a) sinh cho Gia-cốp, và con cái họ, cộng là 16 người.
19Các con trai của Ra-chên vợ Gia-cốp là Giô-sép và Bên-gia-min. 20A-sê-na, con gái của Phô-ti-phê, thầy trưởng tế thành Ôn đã sinh cho Giô-sép hai con trai tại nước Ai- cập là Ma-na-se và Ép-ra-im.
21Các con trai của Bên-gia-min: Bê-la, Bê-ke, Ách-bên, Giê-ra, Na-a-man, Ê-hi, Rô-sơ, Mốp-bim, Hốp-bim và A-rơ.
22Vậy, các con trai của Ra-chên sinh cho Gia-cốp, và con cái họ, cộng là 14 người.
23Con trai của Đan là Hu-sim.
24Các con trai của Nép-ta-li: Gia-xên, Giu-ni, Gi-sê và Si-lem.
25Vậy, các con trai của Bi-la (người nữ tỳ La-ban cho Ra-chên) sinh cho Gia-cốp, và con cái họ, cộng là 7 người.
26Tất cả con cháu Gia-cốp xuống Ai-cập, không kể con dâu, là 66 người. 27Giô-sép đã sinh 2 con trai tại Ai-cập. Vậy, tổng cộng người nhà Gia-cốp, trước sau đến Ai-cập là 70 người.

Giô-sép tiếp rước cha mình

28Gia-cốp sai Giu-đa đi trước gặp Giô- sép, để đưa ông vào xứ Gô-sen. Vậy họ đến Gô-sen. 29Giô-sép lên xe đi đón Y-sơ-ra-ên, cha mình, tại Gô-sen. Khi gặp nhau, ông ôm cha khóc một hồi lâu. 30Y-sơ-ra-ên nói với Giô-sép: "Bây giờ cha chết thật an tâm, vì đã gặp mặt con, thấy con còn sống."
31Giô-sép nói với các anh em và tất cả người nhà: "Tôi sẽ lên gặp vua báo cáo các anh em và toàn gia đình đã từ xứ Ca-na-an đến đây. 32Tôi sẽ tâu: 'Họ là mục đồng, chuyên nghề chăn nuôi gia súc. Họ đem theo bầy chiên bầy bò và tất cả tài sản.' 33Vậy, khi nào vua gọi và hỏi các anh: 'Các ngươi làm nghề gì?' 34Các anh hãy tâu: 'Từ nhỏ đến giờ, chúng tôi chăn nuôi súc vật, cũng như tổ tiên chúng tôi.' Như thế, vua sẽ cho các anh em ở xứ Gô-sen, vì dân Ai-cập ghê tởm người chăn nuôi.