46

Yakhauj Tsevneeg Tsiv Mus Nram Tebchaws Iziv

1Yakhauj sau tagnrho txhua yam uas nws muaj coj huv tibsi mus, thiab thaum nws mus txog nram lub zos Npesenpas, nws muab tsiaj los tua fij pub rau nws txiv Ixaj tus Vajtswv. 2Hmo ntawm nws ua yogtoog pom Vajtswv los hais nws thiab hu nws hais tias, “Yakhauj, Yakhauj!”
 Yakhauj teb hais tias, “Vajtswv, kuv nyob ntawm no.”
3Vajtswv hais tias, “Kuv yog Vajtswv, kuv yog koj txiv tus Vajtswv ntag. Koj tsis txhob ntshai qhov uas koj mus nyob nram tebchaws Iziv, kuv yuav pub kom koj cov xeebntxwv huamvam coob ua tau ib haivneeg tseemceeb nyob rau nrad. 4Kuv yuav nrog koj mus nram tebchaws Iziv, thiab kuv yuav coj koj cov xeebntxwv rov los nyob rau hauv lub tebchaws no. Yauxej yuav nrog koj nyob thaum koj tuag.”
5Yakhauj txawm sawv kev tawm hauv lub zos Npesenpas mus. Yakhauj cov tub muab Yakhauj, lawv cov menyuam uas tseem yau, thiab lawv tej pojniam tsaws caij cov tsheb nees uas Falaus tso tuaj tos lawv. 6Lawv cab lawv tej tsiaj txhu thiab coj lawv tej cuabyeej toomtxeem uas lawv muaj hauv tebchaws Kana-as mus rau nram tebchaws Iziv huv tibsi. Yakhauj coj tagnrho nws cov xeebntxwv nrog nws mus, xwsli: 7nws cov tub, cov ntxhais, thiab cov ntxhais xeebntxwv.
8Tagnrho Yakhauj tsevneeg txhua tus uas nrog nws tsiv mus nyob nram tebchaws Iziv, Lunpees yog nws tus tub hlob, 9thiab Lunpees cov tub yog: Hanauj, Palus, Hexeloos thiab Kalemis. 10Xime-oos cov tub yog: Yemuyees, Yamees, Auhas, Yakhees, Xauhas thiab Sa-ules uas yog tus pojniam neeg Kana-as tus tub. 11Levis cov tub yog: Nkesoos, Kauhas thiab Melalis. 12Yudas cov tub yog: Selas, Peles thiab Zelas. (Yudas muaj dua ob tug tub yog: Eles thiab Aunas, nkawd tuag rau hauv tebchaws Kana-as lawm.) Peles ob tug tub yog: Hexeloos thiab Hamaules. 13Ixakhas cov tub yog: Taulas, Puahas, Yasus thiab Simeloos. 14Xenpuloos cov tub yog: Xeles, Eloos thiab Yahelees. 15Ntawm no yog cov tub uas Le-as yug rau Yakhauj, thaum nyob pem tebchaws Mexuputamias, xam nws tus ntxhais Dinas nrog lawv. Tagnrho nws cov tub thiab cov ntxhais uas Le-as yug muaj peb caug peb leeg.
16Khas cov tub yog: Xefoos, Hankis, Sunis, Exenpoos, Elis, Alaudis thiab Alelis. 17Aseles cov tub yog: Enas, Isevas, Isevis, Npeliyas thiab lawv tus muam uas hu ua Xelas. Npeliyas ob tug tub yog Henpeles thiab Makhiyees. 18Kaum rau leej no puavleej yog Yakhauj cov xeebntxwv uas yog Le-as tus txhais qhev Xilepas uas Lanpas muab rau nws tus ntxhais Le-as yug.
19Laxees uas yog Yakhauj tus pojniam yug tau ob tug tub rau Yakhauj yog: Yauxej thiab Npeenyamees. 20Nyob hauv tebchaws Iziv Yauxej muaj ob tug tub, Manaxes thiab Efalayees, nkawd yog Pautifelas uas yog tus povthawj uas nyob hauv lub nroog Aunis tus ntxhais Axenas yug. 21Npeenyamees cov tub yog: Npelas, Npekhelis, Asenpees, Nkelas, Na-amas, Ehis, Lauses, Mupees, Hupees thiab Alaudis. 22Kaum plaub leeg no puavleej yog Yakhauj cov xeebntxwv uas yug los ntawm Laxees.
23Das tus tub yog: Husees. 24Nathalis cov tub yog: Yahexees, Nkunis, Yexeles thiab Silees. 25Xya leej no puavleej yog Yakhauj cov xeebntxwv uas yog Laxees tus ntxhais qhev Npilehas uas Lanpas muab rau nws tus ntxhais Laxees yug.
26Tagnrho Yakhauj cov tub thiab cov xeebntxwv uas nrog nws tsiv mus nyob nram tebchaws Iziv muaj rau caum rau leej, tsis suav Yakhauj cov nyab. 27Xam Yauxej ob tug tub uas yug nram tebchaws Iziv rau thiab, Yakhauj tsev neeg muaj xya caum leej uas tsiv mus nyob nram tebchaws Iziv.

Yakhauj Tsevneeg Nyob Nram Tebchaws Iziv

28Yakhauj txib Yudas ua ntej mus nug Yauxej kom qhia kev mus rau ntawm Nkausees. Thaum lawv twb los txog rau ntawm cheebtsam Nkausees lawm, 29Yauxej thiaj caij tsheb nees mus ntsib nws txiv rau ntawm Nkausees. Thaum nkawd sib ntsib, Yauxej puag nkaus nws txiv thiab quaj ntev loo. 30Yakhauj hais rau Yauxej hais tias, “Txawm yog kuv tuag los kuv yeej zoo siab, rau qhov kuv twb pom koj thiab kuv paub tseeb hais tias koj tseem muaj sia nyob.”
31Yauxej hais rau nws cov tijlaug thiab nws txiv tsevneeg hais tias, “Kuv yuav mus qhia rau Falaus paub hais tias, kuv cov kwvtij thiab kuv txiv tsevneeg uas nyob pem tebchaws Kana-as twb los txog kuv lawm. 32Kuv yuav qhia rau Falaus hais tias, nej yog cov neeg yug yaj thiab tu tsiaj txhu, mas nej cab nej tej tsiaj loj, tsiaj me thiab coj tagnrho nej tej cuabyeej toomtxeem uas nej muaj nrog nej los. 33Thaum Falaus hu nej mus nug saib nej ua haujlwm dabtsi, 34nej teb nws hais tias, ‘Peb thiab peb cov yawgkoob yeej yog neeg yug tsiaj thaum ub los txog niaj hnub no.’ Nej yuav tsum teb li no, nws thiaj yuav cia nej nyob ntawm cheebtsam Nkausees no.” Yauxej hais li no rau qhov cov neeg Iziv ibtxwm tsis nyiam cov neeg yug yaj.