46

Y-Yakôp leh anăn Phung Anak Ñu Nao kơ Čar Êjip

1Y-Israel kbiă nao hŏng jih jang mnơ̆ng ñu mâo. Ñu truh kơ ƀuôn Bêr-Sêba leh anăn myơr lu mnơ̆ng ngă yang kơ Aê Diê ama ñu, Y-Isăk. 2Aê Diê blŭ kơ Y-Israel hlăm klei bi ƀuh êjai mlam leh anăn lač, “Y-Yakôp ơi, Y-Yakôp ơi.” Y-Israel lač, “Nĕ tinei kâo.” 3Aê Diê lač, “Kâo jing Aê Diê, Aê Diê ama ih. Đăm huĭ ôh trŭn nao kơ čar Êjip; kyuadah tinăn kâo srăng brei ih jing sa găp djuê prŏng. 4Kâo srăng trŭn nao mbĭt hŏng ih kơ čar Êjip, leh anăn kâo srăng brei ih lŏ wĭt mơ̆ng čar Êjip; leh anăn Y-Yôsep srăng bi pĭt ală ih ti hruê ih djiê.”
5Y-Yakôp đuĕ nao mơ̆ng ƀuôn Bêr-Sêba; leh anăn phung anak êkei Y-Israel mdiăng Y-Yakôp ama diñu, wăt phung anak diñu leh anăn mô̆ diñu hlăm êdeh aseh Pharaôn mơĭt leh čiăng mdiăng diñu. 6 Diñu ba êmô biăp leh anăn ngăn drăp diñu mâo hlăm čar Kanaan, leh anăn nao truh kơ čar Êjip, Y-Yakôp leh anăn jih jang phung anak čô ñu mbĭt hŏng ñu. 7Ñu ba mbĭt hŏng ñu kơ čar Êjip phung anak êkei, phung čô êkei ñu, phung anak mniê leh anăn phung čô mniê ñu, jih jang phung anak čô ñu.
8Anei anăn phung anak Y-Israel truh kơ čar Êjip, Y-Yakôp leh anăn phung ñu: Y-Ruben anak êkei kkiêng tal êlâo kơ Y-Yakôp, leh anăn 9phung anak êkei Y-Ruben: Y-Hanôk, Y-Palu, Y-Hêsron, leh anăn Y-Karmi. 10Phung anak êkei Y-Simêôn: Y-Jêmuêl, Y-Jamin, Y-Ôhat, Y-Jakin, Y-Sôhar, leh anăn Y-Sôl anak êkei mniê Kanaan. 11Phung anak êkei Y-Lêwi: Y-Gersôn, Y-Kôhat, leh anăn Y-Mêrari. 12Phung anak êkei Y-Yuđa: Y-Er, Y-Ônan, Y-Sêla, Y-Pêres, leh anăn Y-Sêra (ƀiădah Y-Er leh anăn Y-Ônan djiê leh hlăm čar Kanaan). Phung anak êkei Y-Pêres: Y-Hêsron leh anăn Y-Hamul. 13Phung anak êkei Y-Isakar: Y-Tôla, Y-Puwa, Y-Yôp, leh anăn Y-Simrôn. 14Phung anak êkei Y-Sabulôn: Y-Sêret, Y-Êlon, leh anăn Y-Jahlêel. 15Phung anăn yơh anak êkei H'Lêa kkiêng kơ Y-Yakôp ti Padan-Aram, wăt H'Dina anak mniê ñu. Jih jang phung anak êkei leh anăn phung anak mniê ñu jing tlâo pluh tlâo čô.
16Phung anak êkei Y-Gat: Y-Sipiôn, Y-Hagi, Y-Suni, Y-Êsbôn, Y-Êri, Y-Arôdi, leh anăn Y-Arêli. 17Phung anak êkei Y-Aser: Y-Imna, Y-Iswa, Y-Iswi, Y-Bêria, leh anăn H'Sêra adei mniê diñu. Phung anak êkei Y-Bêria: Y-Hêber leh anăn Y-Malkiêl. 18Phung anăn phung anak êkei H'Silpa, pô Y-Laban brei kơ H'Lêa anak mniê ñu. H'Silpa kkiêng phung anăn kơ Y-Yakôp, pluh năm čô. 19Phung anak êkei H'Račel mô̆ Y-Yakôp: Y-Yôsep leh anăn Y-Benjamin. 20 Phung H'Asênat anak mniê Y-Pôtipêra khua ngă yang ƀuôn Ôn kkiêng kơ Y-Yôsep hlăm čar Êjip: Y-Manasê leh anăn Y-Êphraim. 21Phung anak êkei Y-Benjamin: Y-Bêla, Y-Bêker, Y-Asbel, Y-Gêra, Y-Naman, Y-Êhi, Y-Ros, Y-Mupim, Y-Hupim, leh anăn Y-Ardơ. 22Phung anăn phung anak êkei H'Račel kkiêng kơ Y-Yakôp, jih jang pluh pă čô.
23Anak êkei Y-Dan: Y-Husim. 24Phung anak êkei Y-Naptali: Y-Yatsêel, Y-Guni, Y-Jêser, leh anăn Y-Silem. 25Phung anăn phung anak êkei H'Bilha, pô Y-Laban brei kơ H'Račel anak mniê ñu, phung anăn H'Bilha kkiêng kơ Y-Yakôp, kjuh čô. 26Jih jang phung mnuih truh kơ čar Êjip mbĭt hŏng Y-Yakôp, phung anak ñu, amâo mâo yap mô̆ phung anak êkei ñu ôh, jih jang năm pluh năm čô. 27 Phung anak êkei Y-Yôsep arăng kkiêng kơ ñu hlăm čar Êjip, dua čô. Jih jang phung mnuih sang Y-Yakôp truh kơ čar Êjip, kjuh pluh čô.

Y-Yakôp leh anăn Phung Anak Ñu ti Čar Êjip

28Y-Yakôp tiŏ nao Y-Yuđa nao êlâo truh kơ Y-Yôsep čiăng atăt êlan nao kơ čar Gôsen. Leh diñu truh kơ čar Gôsen, 29Y-Yôsep brei arăng mkra êdeh aseh ñu, leh anăn ñu nao kơ čar Gôsen čiăng bi tuôm hŏng Y-Israel ama ñu. Y-Yôsep truh kơ gơ̆, kmiêk ti kkuê gơ̆, leh anăn hia sui. 30Y-Israel lač kơ Y-Yôsep, “Ară anei kâo djiê dưn mơh, kyuadah kâo ƀuh leh ƀô̆ mta ih leh anăn thâo ih ăt dôk hdĭp.” 31Y-Yôsep lač kơ phung ayŏng adei ñu leh anăn kơ phung sang ama ñu, “Kâo srăng nao hưn kơ Pharaôn, lač, ‘Phung ayŏng adei kâo leh anăn phung sang ama kâo mơ̆ng čar Kanaan truh leh kơ kâo. 32Phung anăn jing phung mgăt biăp, kyuadah diñu rông êmô biăp. Diñu ba leh mbĭt biăp leh anăn êmô diñu, leh anăn jih jang mnơ̆ng diñu mâo.’ 33Tơdah Pharaôn iêu diih leh anăn lač, ‘Ya bruă diih ngă?’ 34brei diih lač, ‘Phung dĭng buăl ih, hmei wăt phung aê hmei, rông êmô biăp dơ̆ng mơ̆ng hmei hlăk ai truh ti ară anei,’ čiăng kơ diih dưi dôk hlăm čar Gôsen; kyuadah phung mgăt biăp jing mnơ̆ng phung Êjip bi êmut kheh.”