47

Gia-cốp và các con trai người đi yết kiến vua: lập gia cư trong xứ Gô-sen

1Giô-sép vào tâu vua: "Cha và anh em tôi đã từ xứ Ca-na-an đến đây, với bầy cừu, bầy bò và mọi tài sản. Hiện nay họ ở Gô-sen." 2Giô-sép đưa năm anh em đến yết kiến vua. 3Vua hỏi: "Các ngươi làm nghề gì?" Họ tâu: "Chúng tôi chăn nuôi súc vật, cũng như tổ tiên chúng tôi. 4Xứ Ca-na-an bị đói lớn, chẳng còn đồng cỏ cho súc vật nên chúng tôi đến đây cư trú. Xin bệ hạ cho chúng tôi ở xứ Gô-sen."
5Vua bảo Giô-sép: "Cha và anh em ngươi đã đến đây. Trong cả nước Ai-cập, hãy chọn nơi nào tốt nhất cho họ. Ta nghĩ đất Gô-sen rất thích hợp. Ngươi cũng tuyển người tài giỏi trong vòng họ để chăn bầy súc vật của ta."
7Giô-sép đưa cha đến gặp vua. Gia-cốp chúc phước cho vua; 8vua hỏi thăm Gia-cốp về tuổi tác. 9Gia-cốp đáp: "Muôn tâu, tôi được 130 tuổi, đời du mục của tôi rất ngắn ngủi, cực nhọc, nếu so sánh với đời du mục của tổ tiên tôi." 10Trước khi từ giã, Gia-cốp lại chúc phước cho vua.
11Giô-sép chọn chỗ tốt nhất trong nước Ai-cập cho cha và các anh em định cư, tại miền Ram-se, đúng theo lệnh vua. 12Tùy theo số khẩu phần, Giô-sép cung cấp lương thực cho cha và các anh em.

Biện pháp kinh tài của Giô-sép

13Nạn đói quá trầm trọng, cả xứ Ai-cập và xứ Ca-na-an đều kiệt quệ, chẳng còn lương thực. 14Giô-sép bán lúa, thu hết tiền bạc trong xứ Ai-cập và xứ Ca-na-an, chứa trong kho hoàng cung. 15Khi tiền bạc đã hết, người Ai-cập đến kêu cầu Giô-sép: "Xin cấp lương thực cho chúng tôi, không lẽ vì hết tiền mà chúng tôi phải chết đói sao?"
16Giô-sép đáp: "Tiền hết thì đem gia súc đến đổi lấy lương thực." 17Vậy họ đem gia súc đến, nào cừu bò, nào ngựa lừa, để đổi lấy lương thực nơi Giô-sép.
18Qua năm sau, dân Ai-cập lại đến xin Giô-sép: "Ông thừa biết tiền bạc chúng tôi đã cạn, gia súc ông cũng mua rồi, chúng tôi chẳng còn gì ngoài bản thân và ruộng đất. 19Tại sao ông để chúng tôi chết, đất ruộng hoang vu. Hãy mua chúng tôi và ruộng đất bằng lương thực. Chúng tôi làm nô lệ cho vua để đổi lấy lúa, nhờ đó chúng tôi thoát chết, đất ruộng khỏi hoang tàn."
20Vì nạn đói quá lớn, mọi người Ai-cập đều bán ruộng. Giô-sép mua tất cả ruộng đất cho vua, ruộng đất Ai-cập trở thành tài sản nhà vua, 21và toàn dân Ai-cập từ nam đến bắc đều phải dọn về thành phố. 22Nhưng Giô-sép không mua ruộng của các thầy tư tế, vì họ được vua cấp phát lương thực, khỏi phải bán ruộng.
23Giô-sép tuyên bố với nhân dân: "Ngày nay ta mua các ngươi và ruộng đất cho vua. Đây, ta giao hạt giống để các ngươi gieo trồng. 24Đến mùa gặt, hãy nạp một phần năm cho vua, còn bốn phần thuộc về các ngươi, để làm hạt giống cho mùa sau, và lương thực cho gia đình, con cái các ngươi." 25Nhân dân đáp: "Ông đã cứu mạng chúng tôi; được ông thương xót, chúng tôi vui lòng làm nô lệ cho vua." 26Vậy, Giô-sép lập ra luật này cho nước Ai-cập (đến bây giờ hãy còn): một phần năm hoa lợi đồng ruộng phải nạp cho vua, ngoại trừ ruộng của các thầy tế lễ.

Gia-cốp bắt Giô-sép thề sẽ chôn mình nơi mộ địa tổ phụ

27Y-sơ-ra-ên định cư tại Gô-sen, nước Ai-cập, gây dựng sự nghiệp và sinh sôi nẩy nở nhanh chóng. 28Gia-cốp sống 17 năm tại Ai-cập, thọ 147 tuổi. 29Ngày gần qua đời, Gia-cốp sai gọi Giô-sép đến bảo: "Con giúp cha việc này: con hãy đặt tay lên đùi cha, lấy lòng ngay thẳng thành thật thề sẽ không chôn cha tại Ai-cập. 30Khi cha qua đời, hãy đem cha ra khỏi Ai-cập, chôn bên phần mộ của tổ tiên." Giô-sép thưa: "Con sẽ làm mọi điều cha dặn." 31Gia-cốp bảo: "Con hãy thề." Giô-sép thề, và Y-sơ-ra-ên quỳ bên đầu giường.