47

1Y-Yôsep nao hưn kơ Pharaôn, lač, “Ama kâo leh anăn phung ayŏng adei kâo mbĭt hŏng biăp, êmô leh anăn jih jang mnơ̆ng diñu mâo truh leh mơ̆ng čar Kanaan; leh anăn diñu dôk hlăm krĭng Gôsen.” 2Ñu mă êma čô hlăm phung ayŏng adei ñu leh anăn atăt digơ̆ kơ Pharaôn. 3Pharaôn lač kơ phung ayŏng adei ñu, “Ya bruă diih ngă?” Digơ̆ lač kơ Pharaôn, “Hmei phung dĭng buăl ih jing phung mgăt biăp, hmei, wăt phung aê hmei msĕ mơh.” 4Diñu lač kơ Pharaôn, “Hmei truh čiăng dôk bhiâo hlăm čar anei; kyuadah amâo lŏ mâo ôh anôk rơ̆k mda kơ biăp phung dĭng buăl ih, kyuadah klei ư̆ êpa knap snăk hlăm čar Kanaan. Snăn hmei akâo kơ ih, brei phung dĭng buăl ih dôk hlăm krĭng Gôsen.” 5Pharaôn lač kơ Y-Yôsep, “Ama ih leh anăn phung ayŏng adei ih truh leh kơ ih. 6Čar Êjip dôk ti anăp ih. Brei ama ih leh anăn phung ayŏng adei ih dôk hlăm anôk jăk hĭn hlăm čar anei; brei diñu dôk hlăm krĭng Gôsen. Tơdah ih ƀuh hlăm phung diñu mnuih mbruă, brei ñu jing khua kiă kriê mnơ̆ng kâo rông.”
7Y-Yôsep atăt Y-Yakôp ama ñu kơ Pharaôn. Y-Yakôp hơêč hmưi kơ Pharaôn. 8Pharaôn lač kơ Y-Yakôp, “Dŭm thŭn ih mâo?” 9Y-Yakôp lač kơ Pharaôn, “Thŭn kâo dôk hlăm lăn ala anei mâo leh sa êtuh tlâo pluh thŭn. Thŭn kâo dôk hdĭp ƀiă leh anăn jhat, leh anăn amâo mdŭm ôh hŏng thŭn ama leh anăn phung aê kâo dôk hdĭp ti lăn ala.” 10Y-Yakôp hơêč hmưi kơ Pharaôn leh anăn kbiă mơ̆ng anăp ñu. 11Y-Yôsep brei anôk dôk kơ ama ñu leh anăn kơ phung ayŏng adei ñu, anôk jăk hĭn hlăm čar Êjip, hlăm krĭng Ramse, tui si Pharaôn mtă leh. 12Y-Yôsep čiêm rông ama ñu, phung ayŏng adei ñu, leh anăn jih sang ama ñu hŏng mnơ̆ng ƀơ̆ng huă tui si dŭm čô diñu.

Y-Yôsep Kiă Kriê Êjai Klei Ư̆ Êpa

13Amâo lŏ mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă ôh hlăm jih čar, kyuadah klei ư̆ êpa knap snăk. Čar Êjip leh anăn čar Kanaan dơ̆ng êwiêt leh kyua klei ư̆ êpa. 14Y-Yôsep mkăm leh jih prăk mâo hlăm čar Êjip leh anăn čar Kanaan arăng blei mdiê. Leh anăn Y-Yôsep ba prăk anăn kơ sang Pharaôn. 15Tơdah phung Êjip leh anăn phung Kanaan jih prăk leh, jih jang phung Êjip nao kơ Y-Yôsep, lač, “Brei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ hmei. Ya yuôm hmei djiê ti anăp ih, kyuadah prăk hmei jih leh?” 16Y-Yôsep lač, “Brei êmô biăp diih tơdah diih amâo mâo prăk ôh, leh anăn kâo srăng brei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ diih mlih hŏng êmô biăp diih.” 17Snăn diñu ba êmô biăp diñu kơ Y-Yôsep; leh anăn Y-Yôsep brei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ diñu bi mlih hŏng aseh, hŏng biăp, êmô, leh anăn aseh dliê. Ñu čiêm digơ̆ thŭn anăn bi mlih hŏng jih jang êmô biăp digơ̆. 18Tơdah thŭn anăn jih leh, diñu lŏ nao kơ ñu thŭn tal dua, lač kơ Y-Yôsep, “Hmei amâo srăng mdăp ôh kơ khua hmei, prăk hmei jih leh, leh anăn êmô biăp jing dŏ khua hmei leh; adôk knŏng asei mlei leh anăn lăn hmei. 19Ya yuôm hmei djiê ti anăp ală ih, hmei leh anăn lăn hmei? Blei bĕ hmei leh anăn lăn hmei hŏng mnơ̆ng ƀơ̆ng huă, leh anăn hmei wăt lăn hmei srăng jing hlŭn Pharaôn. Brei kơ hmei mjeh čiăng kơ hmei dưi dôk hdĭp amâo djiê ôh, leh anăn đăm lăn čar jing ênguôl ôh.”
20Snăn Y-Yôsep blei jih jang lăn čar Êjip kơ Pharaôn; kyuadah jih jang phung Êjip čhĭ hma diñu kyuadah klei ư̆ êpa knap snăk, leh anăn lăn jing dŏ Pharaôn. 21Bi mnuih ƀuôn sang, ñu brei digơ̆ jing hlŭn dơ̆ng mơ̆ng sa knông lăn hlăm čar Êjip truh ti knông lăn mkăn. 22Knŏng lăn phung khua ngă yang ñu amâo blei ôh, kyuadah phung khua ngă yang mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă Pharaôn bi mbha brei kơ diñu. Snăn diñu amâo čhĭ ôh lăn diñu. 23Y-Yôsep lač kơ phung ƀuôn sang, “Nĕ anei, hruê anei kâo blei leh diih leh anăn lăn diih kơ Pharaôn. Nĕ anei, kâo brei kơ diih mjeh leh anăn brei diih buh pla. 24Tơdah truh yan puôt, diih srăng brei sa kdrêč hlăm êma kơ Pharaôn, leh anăn diih srăng pioh pă kdrêč jing mjeh leh anăn mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ diih, phung sang diih, leh anăn kơ phung anak điêt diih.” 25Digơ̆ lač, “Ih bi mtlaih leh klei hdĭp hmei. Tơdah klei anei bi mơak kơ ih, hmei srăng jing hlŭn kơ Pharaôn.” 26Y-Yôsep brei klei bhiăn anăn kơ lăn čar Êjip hlŏng dôk truh kơ hruê anei, brei sa kdrêč hlăm êma kơ Pharaôn. Knŏng hjăn lăn phung khua ngă yang amâo jing dŏ Pharaôn ôh.

Y-Yôsep Kat Asei Dơr Y-Yakôp

27Phung Israel dôk hlăm čar Êjip ti krĭng Gôsen. Diñu mkăm dŏ dô tinăn, mđĭ ngăn drăp, leh anăn bi lar êngŭm. 28Y-Yakôp dôk hlăm čar Êjip pluh kjuh thŭn; snăn jih jang thŭn Y-Yakôp dôk hdĭp mâo sa êtuh pă pluh kjuh thŭn. 29 Tơdah hruê Y-Israel djiê dơ̆ng giăm leh; ñu iêu anak êkei ñu Y-Yôsep leh anăn lač kơ gơ̆, “Tơdah kâo mâo klei pap ti anăp ală ih, dưm kngan ih ti gŭ pha kâo, leh anăn ƀuăn ngă kơ kâo hŏng klei sĭt suôr leh anăn klei sĭt nik: đăm dơr kâo ôh hlăm čar Êjip. 30Brei ih dơr kâo ti anôk phung ama kâo; mă ba asei mlei kâo kbiă mơ̆ng čar Êjip leh anăn dơr kâo hlăm msat phung ama kâo.” Y-Yôsep lač, “Kâo srăng ngă tui si klei ih blŭ.” 31Y-Yakôp lač, “Kat asei kơ kâo.” Y-Yôsep kat asei kơ ñu; leh anăn Y-Israel buôn ti kŏ jhưng pĭt ñu.