47

1Yauxej mus hais rau Falaus hais tias, “Kuv txiv thiab kuv cov tijlaug, cab lawv tej tsiaj txhu loj me thiab coj txhua yam uas yog lawv tug, nrog lawv tsiv pem tebchaws Kana-as los txog lawm, tamsim no lawv nyob hauv cheebtsam Nkausees.” 2Yauxej coj nws tsib tug tijlaug mus qhia rau Falaus.
3Falaus nug lawv hais tias, “Nej ibtxwm ua haujlwm dabtsi?”
 Lawv teb Falaus hais tias, “Peb yog neeg yug yaj ib yam li peb tej yawgkoob ibtxwm yug los lawm xwb.
4Peb tau tsiv los nyob hauv lub tebchaws no, rau qhov nyob pem tebchaws Kana-as muaj kev tshaib nqhis heev, tsis muaj zaub rau tej tsiaj txhu noj li lawm. Mas thov koj tso cai pub peb nyob rau hauv cheebtsam Nkausees.” 5Falaus hais rau Yauxej hais tias, “Nimno koj txiv thiab koj cov tijlaug twb los txog koj lawm, 6lub tebchaws Iziv no los yeej yog lawv lub thiab. Cia li tso lawv nyob rau hauv cheebtsam Nkausees, yog thaj chaw uas av zoo tshaj plaws hauv lub tebchaws no. Thiab yog lawv tseem tshuav cov neeg uas muaj peevxwm yug taus tsiaj, koj kom lawv ua cov uas yug kuv tej tsiaj txhu thiab.”
7Ces Yauxej thiaj coj nws txiv Yakhauj mus qhia rau Falaus. Yakhauj foom koob hmoov rau Falaus, 8thiab Falaus nug Yakhauj hais tias, “Koj hnubnyoog muaj pestsawg xyoo lawm?”
9Yakhauj teb Falaus hais tias, “Kuv ua lub neej ncig mus ncig los tau ib puas peb caug xyoo. Kuv lub neej luv thiab ntxhov siab kawg li, kuv hnubnyoog tsis ntev li kuv tej yawgkoob thaum ub lawm.” 10Yakhauj txawm rov foom koob hmoov rau Falaus thiab tawm los lawm. 11Ces Yauxej tu av rau nws txiv thiab nws cov tijlaug nyob hauv tebchaws Iziv, muab thaj av zoo tshaj plaws uas nyob ze lub nroog Lamexes rau lawv nyob ua lawv tug, raws li Falaus tau hais rau Yauxej lawm. 12Yauxej muab zaub mov pub rau nws txiv, nws cov tijlaug thiab lawv tej pojniam menyuam noj.

Kev Tshaib Nqhis

13Kev tshaib nqhis loj kawg li ua rau txhua qhov chaw tsis muaj mov noj li lawm, ua rau cov neeg Iziv thiab cov neeg Kana-as qaug zog zis vim txojkev tshaib nqhis ntawd. 14Yauxej muab tej nyiaj uas cov neeg Iziv thiab cov neeg Kana-as coj tuaj yuav mov ntawd, nqa tagnrho mus cia rau hauv Falaus lub loog huv tibsi. 15Thaum cov neeg Iziv thiab cov neeg Kana-as siv lawv tej nyiaj tas lawm, cov neeg Iziv tuaj cuag Yauxej thiab hais tias, “Thov muab mov rau peb noj, tsis txhob cia peb tuag tshaib. Thov nrhiav kev cawm peb, rau qhov peb tej nyiaj tas lawm.”
16Yauxej teb hais tias, “Yog nej tej nyiaj tas lawm, nej cia li coj nej tej tsiaj tuaj, kuv yuav muab nplej pauv.” 17Yog li ntawd, lawv thiaj coj lawv tej tsiaj tuaj rau Yauxej, Yauxej thiaj muab mov pauv lawv tej nees, tej yaj, tej tshis, tej nyuj thiab tej neesluav. Xyoo ntawd cov pejxeem muab tagnrho lawv tej tsiaj txhu tuaj pauv Yauxej tej mov huv tibsi.
18Xyoo tom qab lawv rov tuaj cuag nws dua thiab hais tias, “Tus tswv, peb hais tseeb rau koj, peb tsis zais ib yam dabtsi cia hlo li, peb tej nyiaj txiag los tas thiab peb tej tsiaj txhu los peb coj tuaj rau koj tas. Peb tsis tshuav ib yam dabtsi yuav coj tuaj rau koj lawm, tsuas yog tshuav peb lub cev thiab peb tej teb lawm xwb. 19Thov koj tsis txhob cia peb tuag, nrhiav kev cawm peb! Tsis txhob cia peb tej teb ciaj quavpoj. Peb muab peb tej teb los pauv koj tej mov, peb thiaj tau mov noj. Peb zoo siab yuav mus ua Falaus qhev, thiab yuav muab peb tej teb rau nws. Thov pub mov rau peb noj peb thiaj tsis tuag tshaib, thiab muab noob qoob rau peb cog, kom peb tej teb thiaj tsis nyob do dus tseg.”
20Yauxej yuav tagnrho tej teb hauv tebchaws Iziv rau Falaus. Txhua tus neeg Iziv puavleej muab teb muag huv tibsi, rau qhov muaj kev tshaib nqhis heev, thiab Falaus tau tagnrho sawvdaws tej teb mus ua nws tug. 21Yauxej muab cov pejxeem uas nyob hauv tebchaws Iziv ua Falaus qhev huv tibsi. 22Tsuas yog tshuav cov povthawj tej teb, Yauxej thiaj tsis tau yuav. Lawv tsis tau muag lawv tej teb, rau qhov lawv tau noj tau haus tej uas Falaus muab pub rau lawv. 23Yauxej hais rau cov pejxeem hais tias, “Nimno kuv twb yuav nej thiab nej tej teb ua Falaus tug tas lawm. Ntawm no yog tej noob qoob uas muab rau nej, nej cia li nqa mus tseb rau hauv nej tej teb. 24Thaum txog caij sau qoob nej yuav tsum muab ib feem tsib coj tuaj rau Falaus. Dua li cov, nej muab khaws tseg cia ua noob thiab tseg rau nej thiab nej cov pojniam menyuam tau noj.”
25Lawv teb hais tias, “Tus tswv, koj tau ua zoo kawg nkaus rau peb, koj cawm peb txojsia, peb yuav zoo siab hlo mus ua Falaus qhev.” 26Yog li ntawd, Yauxej thiaj sau ib txoj cai rau lub tebchaws Iziv kom yuav tsum muab tej qoobloo uas sau tau, ib feem tsib tuaj rau Falaus. Txoj cai no cov Iziv tseem coj los txog niaj hnub no. Tsuas yog cov povthawj tej teb, thiaj tsis yog Falaus tug xwb.

Yauxej Coglus rau Yakhauj

27Cov Yixalayees uas nyob hauv tebchaws Iziv ntawm cheebtsam Nkausees, lawv npluanuj thiab muaj tubki huamvam coob kawg li. 28Yakhauj nyob hauv tebchaws Iziv tau kaum xya xyoo, nws muaj hnubnyoog nyob ib puas thiab plaub caug xya xyoo. 29Thaum ze lub caij uas nws yuav tuag, nws txawm hu nws tus tub Yauxej tuaj cuag nws thiab hais tias, “Muab koj ob txhais tes tso rau hauv kuv puabtais thiab coglus tseg hais tias, koj yuav tsis muab kuv faus rau hauv tebchaws Iziv no li. 30Thaum kuv tuag koj yuav tsum coj kuv lub cev tawm hauv tebchaws Iziv no mus faus nrog kuv cov yawgkoob ua ke.”
 Yauxej teb hais tias, “Txiv, kuv yuav ua raws li koj hais ntag.”
31Yakhauj hais tias, “Koj cia li coglus rau kuv hais tias, koj yuav ua li kuv hais.” Yauxej txawm coglus rau nws, ces Yakhauj cia li ua Vajtswv tsaug saum nws lub txaj.