1

Arăng Kơtư̆ Juă Ƀing Israel Amăng Čar Êjip

1Anai jing hơdôm ƀing ană đah rơkơi Israel jing ƀing nao pơ čar Êjip hrŏm hăng Yakôb; rĭm čô nao hrŏm hăng sang anŏ ñu pô tui anai: 2Reuben, Simeôn, Lêwi laih anŭn Yudah; 3Issakhar, Zebulun laih anŭn Benyamin; 4Dan laih anŭn Naptali; Gad laih anŭn Aser. 5Mrô mơnuih amăng ƀing kơnung djuai Yakôb abih bang jing tơjuhpluh čô; Yôsêp dŏ amăng lŏn čar Êjip laih.
6Giŏng anŭn, Yôsêp laih anŭn abih ƀing ayŏng adơi ñu, wơ̆t hăng mơnuih amăng rơnŭk ñu djai abih laih, 7samơ̆ ƀing Israel đĭ kơyar lar lu jai laih anŭn jing hĭ lu biă mă. Tui anŭn, anih lŏn anŭn bă hăng ƀing gơñu soh sel.
8Giŏng anŭn, pô pơtao phrâo jing pô git gai amăng lŏn čar Êjip ƀu thâo krăn kơ Yôsêp ôh. 9Ñu pơhiăp hăng ană plei ñu tui anai, “Lăng adih, ƀing Israel jing ƀing lu biă mă laih anŭn jing tơlơi pơhyưt kơ ƀing ta yơh. 10Rai bĕ, ƀing ta khŏm ngă mơneč hăng ƀing gơñu huĭ kơ ƀing gơñu či jing hĭ lu hloh dơ̆ng, laih anŭn tơdah hơmâo tơlơi blah ngă, sĭt ƀing gơñu či pơgop hăng ƀing rŏh ayăt pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ta laih anŭn tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng lŏn čar anai yơh.”
11Tui anŭn, ƀing Êjip pơkô̆ ƀing khua hlŭn git gai ƀing Israel laih anŭn kơtư̆ juă hăng pơgŏ̱ ƀing gơ̆ mă bruă. Ƀing Israel ma̱n pơdơ̆ng plei Pithôm hăng plei Ramesê jing sang pioh dram gơnam kơ pơtao Pharaoh. 12Samơ̆ jai gơñu kơtư̆ juă ƀing gơ̆, jai ƀing gơ̆ čeh lar rai lu dơ̆ng; tui anŭn ƀing Êjip huĭ hyưt kơ ƀing Israel, 13laih anŭn pơtơnap tơlơi hơdip ƀing gơ̆ sat biă mă yơh. 14Ƀing gơñu ngă brơi kơ tơlơi hơdip ƀing gơ̆ ruă phĭ̱ hăng tơlơi mă bruă gleh glan amăng tơlơi ngă ƀrĭk laih anŭn lŏn kraĭ ƀlit, hăng lu khul bruă pơkŏn amăng đang hơma; amăng abih bang bruă kơtraŏ tơnap ƀing gơ̆, ƀing Êjip brơi kơ ƀing gơ̆ mă bruă tơnap gleh biă mă.
15Pơtao Êjip laĭ kơ ƀing đah kơmơi Hêbrơ mă ƀuai, anăn gơñu jing HʼSiphrah laih anŭn HʼPuah. 16Ñu laĭ hăng ƀing gơ̆ tui anai, “Tơdang ƀing gih djru kơ ƀing đah kơmơi Hêbrơ đih apui laih anŭn mă ƀuai kơ ƀing gơ̆, tơdah ană nge anŭn jing ană đah rơkơi, pơdjai hĭ ñu; samơ̆ tơdah ană nge anŭn jing ană đah kơmơi, brơi ñu hơdip.” 17Wơ̆t tơdah tui anŭn, ƀing mă ƀuai ăt huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai laih anŭn ƀu ngă tui hăng tơlơi pơtao Êjip hơmâo pơđar kơ ƀing gơñu ngă ôh; ƀing gơñu brơi kơ ƀing ană đah rơkơi hơdip yơh. 18Tui anŭn, pơtao Êjip iâu rai ƀing mă ƀuai anŭn hăng tơña tui anai, “Yua hơget ƀing gih hơmâo ngă laih kơ tơlơi anŭn lĕ? Yua hơget ƀing gih brơi kơ ƀing ană đah rơkơi hơdip lĕ?”
19Ƀing mă ƀuai laĭ glaĭ kơ pơtao Pharaoh tui anai, “Ƀing đah kơmơi Hêbrơ ƀu hrup hăng ƀing đah kơmơi Êjip ôh, ƀing gơñu rơjăng kơtang laih anŭn tơkeng hlâo kơ ƀing gơmơi truh.”
20Tui anŭn, Ơi Adai brơi tơlơi hiam klă kơ ƀing mă ƀuai anŭn laih anŭn ƀing Israel lar lu jai hăng kơtang jai. 21Laih anŭn yuakơ ƀing mă ƀuai huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai, tui anŭn Ñu pha brơi kơ ƀing gơ̆ sang anŏ kơ ƀing gơ̆ pô đĭ kơyar lu hloh yơh.
22Giŏng anŭn, Pharaoh pơtă kơ abih bang ƀing ană plei ñu tui anai, “Rĭm ƀing ană đah rơkơi Hêbrơ hơmâo tơkeng rai, ƀing gih glŏm hĭ bĕ ƀing gơñu amăng krong Nil, samơ̆ brơi bĕ kơ rĭm ƀing ană đah kơmơi hơdip.”