10

Sau-lơ và các con trai

1Khi quân Phi-li-tin tấn công Y-sơ-ra-ên, một số người Y-sơ-ra-ên bỏ chạy, một số khác bị giết trên núi Ghinh-bô-a. 2Sau-lơ và các con bị người Phi-li-tin đuổi kịp. Ba con ông là Giô-na-than, A-bi-na-đáp và Manh-ki-sua bị giết chết. 3Sau-lơ cũng bị địch tấn công dữ dội. Các xạ thủ bắn ông bị thương. 4Ông bảo người cận vệ: "Rút kiếm đâm ta chết đi, đừng để quân vô tín kia đến hành hạ ta." Nhưng người cận vệ sợ quá, không dám vâng lời, nên Sau-lơ dựng kiếm của mình lên rồi ngã sấp vào mũi nó. 5Thấy vua chết như thế, người cận vệ cũng theo cách ấy tự sát. 6Như vậy Sau-lơ và ba con vua đều chết, gia đình vua tiêu tan. 7Người Y-sơ-ra-ên ở dưới thung lũng thấy quân mình thua chạy, Sau-lơ và các con vua tử trận, liền bỏ thành kéo nhau chạy trốn. Người Phi-li-tin chiếm thành và ở lại đấy.
8Hôm sau, người Phi-li-tin trở lại chiến trường để vơ vét đồ đạc của những người tử trận. Họ thấy xác Sau-lơ và các con vua nằm trên núi Ghinh-bô-a. 9Họ bóc lột thây Sau-lơ, chém vua, lấy đầu và bộ giáp gửi đi khắp nơi trong đất Phi-li-tin để báo tin mừng. Nhân dân mở tiệc chiến thắng trước các thần tượng mình. 10Họ đặt bộ giáp Sau-lơ trong miếu thần, và treo đầu vua trong chùa Đa-gôn.
11Khi người ở Gia-be Ga-la-át nghe những điều người Phi-li-tin làm cho Sau-lơ, 12những chiến sĩ dũng cảm của họ lên đường, thu xác Sau-lơ và các con vua đem về Gia-be, chôn dưới cây sồi, rồi kiêng ăn bảy ngày để khóc vua.
13Vậy Sau-lơ chết vì không trung thành với Chúa Hằng Hữu, bất tuân lệnh Ngài. Ngoài ra, vua còn có tội cầu hỏi đồng bóng 14chứ không cầu hỏi Chúa Hằng Hữu, nên bị giết; Chúa lấy nước trao cho Đa-vít, con của Gie-sê.