25

1Se^nde^ki^yaa zoux hungh da'juov hnyangx ziepc hlaax saeng-ziepc wuov hnoi, Mbaa^mbi^lon nyei hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa, dorh jienv ninh nyei zuangx baeng daaih mborqv Ye^lu^saa^lem. Ninh liepc ciangv weih gormx zingh ga'nyiec maengx yaac zoux mborqv jaax nyei jaa-sic weih gormx. 2Ninh mbuo weih jienv zingh taux Se^nde^ki^yaa zoux hungh ziepc yietv hnyangx wuov hnyangx. 3Taux feix hlaax saeng-juov yiem zingh gu'nyuoz nyei mienh ngorc hnaangx kouv haic aqv. Baeqc fingx maiv maaih haaix nyungc nyanc. 4Ninh mbuo ziouc mborqv zingh laatc tong, yietc zungv baeng lungh muonz zanc biaux, yangh nitv hungh diex nyei huingx i norm zingh laatc mbu'ndongx nyei laatc gaengh cuotv, maiv gunv Mbaa^mbi^lon Mienh weih gormx zingh. Biaux cuotv, ninh mbuo hungx jienv Aa^laa^mbaa Deic mingh. 5Mv baac Mbaa^mbi^lon nyei baeng-guanh zunc jienv mingh yaac zunc zaaic Se^nde^ki^yaa Hungh yiem Ye^li^ko nyei ndau-baengh. Ninh nyei baeng-guanh guangc jienv ninh, faatv nzaanx nyei biaux. 6Hungh diex yaac zuqc zorqv mi'aqv. Baeng dorh ninh mingh taux Lipv^laa Zingh, Mbaa^mbi^lon nyei hungh wuov, dingc ninh nyei zuiz. 7Ninh mbuo dorng jienv Se^nde^ki^yaa daix nzengc ninh nyei dorn. Ninh mbuo gueix Se^nde^ki^yaa nyei m'zing cuotv, yaac longc dongh siqv limc ndoh jienv dorh ninh mingh Mbaa^mbi^lon.

Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv Zuqc Mietc

(Beiv mangc Ye^le^mi 52:12-23)

8Ne^mbu^katv^netv^saa zoux Mbaa^mbi^lon nyei hungh ziepc juov hnyangx hmz hlaax saeng-cietv wuov hnoi, hungh diex nyei sin-hlen mienh nyei bieiv, Ne^mbu^saa^laa^ndaan, se Mbaa^mbi^lon Hungh nyei yietc dauh jien, mingh taux Ye^lu^saa^lem. 9Ninh longc douz buov zaangc Ziouv nyei biauv caux hungh dinc caux yiem Ye^lu^saa^lem nyei norm-norm biauv. Da'faanh longc jienv nyei biauv ninh buov nzengc. 10Dongh gan jienv hungh diex nyei sin-hlen mienh nyei baeng-bieiv wuov deix zuangx baeng mborqv mbaang weih gormx Ye^lu^saa^lem Zingh nyei zingh laatc. 11Hungh diex nyei sin-hlen mienh nyei baeng-bieiv, Ne^mbu^saa^laa^ndaan, guaatv nzengc yiem zingh zengc njiec nyei baeqc fingx caux guangc jienv ganh nyei hungh bieqc Mbaa^mbi^lon nyei hungh wuov deix, caux yietc zungv mienh mingh Mbaa^mbi^lon. 12Mv baac hungh diex nyei sin-hlen mienh nyei baeng-bieiv liouh njiec gauh jomc jiex nyei mienh goux a'ngunc huingx, zoux lingh zoux ndeic.
13Yiem zaangc Ziouv nyei biauv nyei dongh siqv ndiouh caux yiem zaangc Ziouv nyei biauv nyei dongh siqv dieh longz caux domh dongh siqv bunh wuov deix, Mbaa^mbi^lon baeng mborqv benx yietc hlengx yietc hlengx, ziouc bienh dongh siqv mingh Mbaa^mbi^lon. 14Ninh mbuo yaac zorqv caeng, ga'naaiv-cenv, njapv dang-cov nyei njiuv, ba'gen caux yiem zaangc Ziouv nyei biauv longc nyei yietc zungv dongh siqv jaa-dorngx dorh mingh. 15Hungh diex nyei sin-hlen mienh nyei baeng-bieiv yaac zorqv siou douz nyei jei caux bunh dorh mingh. Maiv gunv longc jiem longc nyaanh zoux daaih nyei jaa-dorngx ninh dorh mingh benx jiem benx nyaanh. 16Saa^lo^morn weic zaangc Ziouv nyei biauv zoux wuov deix i norm domh ndiouh caux domh bunh caux dieh longz nyei dongh siqv zungv maiv haih nziang maiv hingh. 17Norm-norm ndiouh ziepc betv ndorqc hlang. Ndiouh dueiv-mueiz borqv jienv buo ndorqc hlang, maaih hnangv dongh siqv mungz nor, caux dongh siqv ziqc liouh biouv huing gormx. Wuov norm ndiouh yaac fih hnangv nyei zoux, maaih dongh siqv mungz weih gormx.

Yu^ndaa Mienh Zuqc Guaatv Mingh Mbaa^mbi^lon

(Beiv mangc Ye^le^mi 52:24-27)

18Hungh diex nyei sin-hlen mienh nyei baeng-bieiv zorqv Se^lai^aa domh sai mienh caux zoux da'nyeic wuov dauh sai mienh, Se^fan^yaa, caux buo dauh zuov gaengh nyei mienh dorh mingh. 19Yiem zingh zengc njiec nyei mienh ninh zorqv dauh dorh baeng mborqv jaax nyei domh baeng-bieiv caux biaa dauh tengx hungh diex caangh laangh nyei mienh. Ninh yaac zorqv dauh dongh diuc deic-bung nyei baeng wuov dauh jun-baeng-bieiv nyei sou-biuv, caux yiem zingh gu'nyuoz lorz buatc nyei luoqc ziepc dauh baeqc fingx. 20Domh baeng-bieiv, Ne^mbu^saa^laa^ndaan, zorqv ninh mbuo yietc zungv mingh Lipv^laa Zingh, Mbaa^mbi^lon nyei hungh wuov. 21Yiem Haamatv Deic, Lipv^laa Zingh wuov, hungh diex bun ninh mbuo zuqc daix daic.
 Yu^ndaa Mienh ziouc zuqc guaatv mingh, leih nqoi ganh nyei deic-bung.

Yu^ndaa Nyei Saengv-Ziouv, Ge^ndaa^li^yaa

(Beiv mangc Ye^le^mi 40:7-9; 41:1-3)

22Mbaa^mbi^lon nyei hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa, liepc Saafaan nyei fun, Aa^hi^kam nyei dorn, Ge^ndaa^li^yaa, zoux Yu^ndaa nyei saengv-ziouv gunv liouh yiem Yu^ndaa zengc njiec nyei mienh. 23Zuangx baeng-bieiv caux ninh mbuo nyei baeng muangx haiz Mbaa^mbi^lon nyei hungh liepc Ge^ndaa^li^yaa zoux saengv-ziouv, ninh mbuo caux ninh mbuo nyei mienh mingh Mitv^baa lorz Ge^ndaa^li^yaa. Maaih Ne^taa^ni^yaa nyei dorn, I^saa^maa^en, caux Kaa^le^aa nyei dorn, Yo^haa^nan, caux Ne^to^faa Mienh, Tan^hu^metv nyei dorn, Se^lai^aa, caux Maa^aa^kaa Mienh nyei dorn, Yaa^aa^san^yaa, caux ninh mbuo nyei mienh. 24Ge^ndaa^li^yaa houv jienv laengz waac mbuox ninh mbuo caux ninh mbuo nyei zuangx mienh, “Maiv dungx laaix Mbaa^mbi^lon Mienh nyei jien gamh nziex. Gunv bungx hnyouv yiem naaiv norm deic-bung fu-sux Mbaa^mbi^lon nyei hungh meih mbuo ziouc duqv longx.”
25Mv baac yiem cietv hlaax nyei ziangh hoc, maaih hungh nyei douh zong, E^li^saa^maa nyei fun, Ne^taa^ni^yaa nyei dorn, I^saa^maa^en, dorh ziepc dauh mienh daaih daix Ge^ndaa^li^yaa yaac daix caux ninh yiem Mitv^baa wuov deix Yu^ndaa Mienh caux Mbaa^mbi^lon Mienh. 26Hnangv naaic zuangx baeqc fingx hlo-hlo faix-faix caux yietc zungv baeng-bieiv ziouc biaux mingh I^yipv Deic-Bung weic zuqc ninh mbuo gamh nziex Mbaa^mbi^lon Mienh.

Ye^ho^yaa^kin Duqv Bungx Cuotv Loh

(Beiv mangc Ye^le^mi 52:31-34)

27Yiem Yu^ndaa nyei hungh, Ye^ho^yaa^kin, zuqc caangv mingh faah ziepc cietv hnyangx wuov hnyangx, dongh Ewin Me^lo^ndakc faaux weic zoux Mbaa^mbi^lon nyei hungh wuov hnyangx, ziepc nyeic hlaax nyic ziepc cietv wuov hnoi, Mbaa^mbi^lon nyei hungh bungx Ye^ho^yaa^kin cuotv loh. 28Mbaa^mbi^lon nyei hungh caux Ye^ho^yaa^kin gorngv longx yaac bun ninh zueiz gauh hlang jiex caux ninh yiem Mbaa^mbi^lon wuov deix zuangx hungh diex zueiz nor. 29Ye^ho^yaa^kin ziouc jaiv nqoi ninh yiem loh zuqv nyei lui-houx, yietc seix zanc-zanc duqv juangc hungh diex nyei dieh nyanc hnaangx. 30Yiem Ye^ho^yaa^kin corc ziangh jienv nyei ziangh hoc, hungh diex hnoi-hnoi bun dongh ninh qiemx longc nyei ga'naaiv.