22

1Nôk nây Hađăch David lah, "Ntŭk aơ mra jêng ntŭk ma ngih Yêhôva Brah Ndu; jêh ri nơng prăp ăn ma phung Israel nhhơr ndơ nhhơr gŭch ăt ta aơ đŏng."

Nau Y-David Nkra Gay Ndâk Ngih Brah

2Y-David ntĭnh ăn rgum phung bu năch gŭ tâm n'gor Israel, jêh ri păng ntĭnh ma phung trah lŭ nkra lŭ gay ma kan ndâk ngih Brah Ndu. 3Tâm ban đŏng Y-David lĕ ndrăp âk ngăn loih prăp ƀư loih kđĭn ma mpông tâm mpông pêr jêh ri prăp ƀư loih tâm nkrêp mpông, nđâp kông âk ngăn ngên kŏ tât mâu dơi njing lĕ, 4jêh ri tơm si sêdar mâu dơi kơp ôh; yorlah phung Sidôn jêh ri phung Tir njŭn âk ngăn tơm si Sêdar ma Y-David. 5Hađăch David lah: "Y-Salômôn, kon bu klâu gâp hôm e kon se ê hŏ blau kan ôh, jêh ri ngih ŭch ndâk ma Yêhôva mra jêng ueh nchrat nchrang ngăn ngên geh nau lơp rmah jêh ri lư n'găr lam bri dak; pô nây gâp mra nkra ma kan nây." Yor nây Y-David joi ăn geh âk ndơ ê lor păng khĭt.
6Jêh nây păng kuăl Y-Salômôn kon buklâu păng, jêh ri ntĭnh ma păng gay ăn păng ndâk du mlâm ngih ma Yêhôva Israel. 7Hađăch David lah ma Y-Salômôn, "Hơi kon, nuih n'hâm gâp geh nau ŭch ndâk du mlâm ngih ma Amoh Yêhôva Brah Ndu gâp. 8Ƀiălah Yêhôva ngơi ma gâp, lah, 'May hŏ ƀư pling mham bu âk jêh, hŏ ƀư jêh âk nau tâm lơh toyh; may mâu mra ndâk du mlâm ngih ma Amoh gâp ôh, yorlah may ƀư pling jêh âk ir mham ta năp gâp ta kalơ neh ntu. 9Aơ, bu mra deh ma may du huê kon bu klâu; păng mra jêng du huê đăp mpăn. Gâp mra ăn ma păng nau đăp mpăn, mâu geh phung rlăng gŭ jŭm păng văch lơh ôh; yorlah amoh păng jêng Y-Salômôn; tâm rô̆ păng gâp mra ăn phung Israel đăp mpăn, gŭ păn thơ. 10Păng mra ndâk du mlâm ngih ma Amoh gâp. Păng mra jêng kon buklâu gâp, jêh ri gâp mra ăn nâp sưng hađăch păng tâm n'gor Israel ƀaƀơ n'ho ro 11Aƀaơ ri, Hơi kon, ăn Yêhôva gŭ n'hanh may, pôri mơ may dơi ndâk ngih ma Yêhôva Brah Ndu may, tĭng nâm păng ngơi jêh nau di ma may. 12Kanŏng dăn ma Yêhôva ăn ma may nau gĭt mĭn jêh ri nau gĭt rbăng, tơlah păng ăn kan ma may chiă uănh phung Israel may dơi djôt prăp nau vay Yêhôva Brah Ndu 13Pôri may mra geh nau chăt jêng tơlah may njrăng gay ƀư tĭng nau vay jêh ri nau ntĭnh Yêhôva hŏ ăn jêh ma Y-Môis di ma phung Israel. Jêng katang hom, jêh ri jêng janh hom.
  Lơi klach ôh, lơi rdja nuih ôh.
14Ma nau hŏt raah ngăn gâp joi jêh gay dơi geh ndơ nkra ngih Yêhôva, du rsen talâng mah, du rkeh talâng prăk, jêh ri kông nđâp loih mâu dơi njing ôh, yorlah geh âk ir. Gâp joi lĕ jêh tơm si jêh ri lŭ tâm ban đŏng. Ăn may ntop đŏng ma ndơ aơ.
15May geh đŏng âk ngăn bunuyh pah kan: Phung trah lŭ, phung ndâk lŭ, phung trah meh, jêh ri ăp ntil phung blau pah mâu dơi kơp ôh, phung n'hăk ƀư kan, 16ma mah, prăk, kông jêh ri loih. Dâk ƀư hom! Dăn ma Yêhôva gŭ n'hanh may!"
17Tâm ban đŏng Y-David ntĭnh jêh ma lĕ rngôch phung kôranh Israel ăn kơl Y-Salômôn kon bu klâu păng, lah, 18"Mâu hĕ di Yêhôva Brah Ndu khân may gŭ ndrel ma khân may? Jêh ri mâu hĕ di păng ăn jêh nau đăp mpăn ma khân may gŭ văr jŭm pŭng? Yorlah păng jao jêh phung gŭ ta n'gor tâm ti may; jêh ri nklang n'gor aơ hŏ lăp jêh khân may ta năp Yêhôva jêh ri phung ƀon lan păng. 19Aƀaơ ri sơm ton hom tâm nau mĭn jêh ri nuih n'hâm khân may gay joi Yêhôva Brah Ndu khân may. Dâk hom jêh ri ndâk ntŭk kloh ueh ma Yêhôva Brah Ndu, gay ma hip nau tâm rnglăp Yêhôva jêh ri khăl ngan kloh ueh Brah Ndu mra dơi leo nglăp dơm tâm du mlâm ngih ndâk jêh ma Yêhôva."