22

1Mas Davi hais tias, “Ntawm no lauj yuav yog Vajtswv Yawmsaub lub tuam tsev, thiab ntawm no lauj yuav yog cov Yixayee lub thaj hlawv qhov txhia chaw xyeem.”

Davi npaj ua lub tuam tsev

2Davi hais kom sau lwm haiv neeg uas nyob hauv Yixayee tebchaws tuaj ua ke, mas nws kom cov uas txawj txam pob zeb mus txhwm pob zeb npaj cia ua Vajtswv lub tuam tsev. 3Davi npaj hlau ntau kawg uas yuav siv ua cov ntsia hlau uas ntsia cov qhov rooj thiab ua daim hlau uas tuav qhov rooj, thiab npaj tooj liab ntau kawg luj tsis tag li, 4thiab ntoo ciab suav tsis tag, vim yog cov neeg Xaidoo thiab cov neeg Thailab coj cov ntoo ciab ntau kawg tuaj pub rau Davi. 5Davi hais tias, “Kuv tus tub Xalaumoo tseem yau thiab tsis tau txawj ua haujlwm, mas lub tuam tsev uas yuav ua rau Yawmsaub ntawd yuav tsum ua loj thiab zoo nkauj kawg, thiaj muaj suab muaj npe thiab muaj meej nthawb thoob plaws txhua lub tebchaws. Yog li ntawd kuv thiaj yuav npaj tseg cia.” Davi thiaj npaj txhua yam ntau kawg li cia ua ntej uas nws tuag.
6Mas Davi thiaj hu nws tus tub Xalaumoo los thiab hais kom nws ua lub tuam tsev rau Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv. 7Davi hais rau Xalaumoo tias, “Metub, kuv lub siab xav ua lub tuam tsev rau Yawmsaub uas yog kuv tus Vajtswv lub npe nyob. 8Tiamsis Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, ‘Koj tau tua neeg coob thiab tau ua rog loj heev. Koj tsis txhob ua lub tuam tsev rau kuv lub npe nyob, rau qhov koj tau tua neeg ua rau ntshav los ntau kawg tab meeg kuv rau hauv av. 9Koj yuav yug tau ib tug tub, nws yuav ua tus uas nyob siab tus yees. Kuv yuav pub kom nws nyob kaj siab lug dhau nws tej yeeb ncuab huvsi, rau qhov yuav hu nws lub npe hu ua Xalaumoo. Thiab kuv yuav pub kom cov Yixayee nyob tus thiab tso siab lug rau ncua sijhawm uas nws ua vajntxwv kav. 10Nws yuav ua lub tuam tsev rau kuv lub npe nyob. Nws yuav ua kuv tus tub thiab kuv yuav ua nws txiv, thiab kuv yuav tsa nws lub zwm txwv nyob ruaj khov ua vajntxwv kav cov Yixayee ib txhis mus li.’ 11Kuv tus metub, nimno thov Yawmsaub nrog nraim koj nyob, xwv koj thiaj li ua tau Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv lub tuam tsev tiav raws li nws twb hais tseg txog koj. 12Kuv thov kom Yawmsaub pub kev txawj ntse thiab kev nkag siab es thaum nws tsa koj kav Yixayee kom koj thiaj ua tau raws li Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv txoj kevcai. 13Yog koj ceev faj ua raws li tej kab ke thiab tej kevcai uas Yawmsaub tau kom Mauxe hais rau cov Yixayee mas koj yuav ua txhua yam tiav. Cia li ua siab loj siab tuab nyob khov kho, tsis txhob ntshai thiab txhob poob siab. 14Mas kuv twb npaj qhov txhia chaw khwv kawg li cia ua Yawmsaub lub tuam tsev lawm, npaj tau kub hnyav 100,000 tala, nyiaj hnyav 1,000,000 tala, tooj liab thiab hlau luj tsis txheeb li rau qhov muaj ntau heev. Kuv twb npaj ntoo thiab pob zeb lawm, tiamsis koj yuav tsum ntxiv rau. 15Koj twb muaj tub zog coob kawg, muaj cov Kws txam pob zeb, cov Kws txhwm, cov Kws ntoo thiab cov Kws txawj ua txhua yam haujlwm suav tsis tag, 16cov Kws kub Kws nyiaj Kws tooj liab thiab Kws hlau. Cia li nqes tes ua. Thov Yawmsaub nrog nraim koj.”
17Davi hais kom Yixayee cov thawj sawvdaws pab nws tus tub Xalaumoo hais tias, 18“Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv twb nrog nraim nej nyob, thiab nws twb pub kom nej nyob tso siab lug rau txhua fab, rau qhov nws tau muab cov neeg uas nyob hauv lub tebchaws no rau hauv kuv txhais tes, mas lub tebchaws no thiaj nyob hauv Yawmsaub thiab nws haiv neeg qab hwjchim. 19Nimno nej cia li muab nej lub siab lub ntsws rau ntua nrhiav Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv. Cia li nqes tes kiag ua lub chaw pe Vajtswv Yawmsaub kom thiaj coj tau Yawmsaub lub phij xab sib cog lus thiab Vajtswv tej twj siv uas dawb huv los cia rau hauv lub tuam tsev uas ua rau Yawmsaub lub npe nyob.”