5

Oix Zuqc Hnangv Haaix Nor Tengx Sienx Yesu Nyei Mienh

1Maiv dungx hemx mienh gox mienh. Oix zuqc kuinx ninh hnangv kuinx ganh nyei die nor. Oix zuqc kuinx hnyangx-jeiv lunx nyei wuov deix hnangv ganh nyei gorx, ganh nyei youz nor. 2Hnyangx-jeiv gox wuov deix m'sieqv dorn oix zuqc kuinx hnangv ganh nyei maa. Gauh lunx wuov deix oix zuqc kuinx hnangv ganh nyei dorc, ganh nyei muoc, yaac oix zuqc zoux hnyouv cing-nzengc daaix ninh mbuo.
3Oix zuqc taaih ginx maiv lamh kaux dorngx nyei auv-guaav. 4Haaix dauh auv-guaav maaih dorn-jueiv fun-faqv, ninh nyei dorn-jueiv fun-faqv da'yietv oix zuqc hoqc ei jienv ninh mbuo sienx nyei jauv zoux, goux ganh nyei hmuangv doic. Hnangv naaic haih winh ninh mbuo ong gux diex maac nyei en-zingh, weic zuqc hnangv naaiv zoux se horpc Tin-Hungh nyei hnyouv. 5Mv baac dongh maiv lamh kaux dorngx nyei auv-guaav-ndoqc, ninh yiem Tin-Hungh maaih lamh hnamv ziouc hnoi-hnoi muonz-muonz tov Tin-Hungh tengx. 6Kungx hnamv oix ganh duqv njien-youh nyei auv-guaav, ninh ziangh jienv mv baac dorngx daic mi'aqv. 7Oix zuqc hnangv naaiv nor njaaux zuangx mienh cingx daaih maiv maaih haaix dauh zuqc daanh. 8Se gorngv haaix dauh maiv goux ganh nyei cien-ceqv, lengc jeiv goux ganh nyei hmuangv doic, wuov dauh se ngaengc zien doz aqv. Ninh zungv gauh waaic jiex maiv sienx Yesu nyei mienh.
9Auv-guaav oix zuqc buangv luoqc ziepc hnyangx yaac longc jiex nduqc torngx nqox hnangv cingx daaih faaux mbuox yiem auv-guaav daan. 10Ninh yaac oix zuqc maaih mengh dauh zoux kuv sic, dorh longx ninh nyei fu'jueiv, maaih hnyouv zipv kaeqv, tengx Giduc Mienh nzaaux jiex zaux, tengx jiex ndortv naanc mienh, yaac jienh cuotv fim zoux nyungc-nyungc kuv sic, cingx duqv faaux mbuox yiem auv-guaav daan.
11Lunx wuov deix auv-guaav, maiv dungx faaux mbuox yiem auv-guaav daan, weic zuqc ninh mbuo aengx haiz oix dorng jaa ziouc guangc Giduc mi'aqv. 12Hnangv naaic, ninh mbuo zuqc dingc zuiz weic zuqc ninh mbuo maiv ei zinh ndaangc ninh mbuo laengz jiex nyei ngaengc waac. 13Ninh mbuo yaac hoqc saau laangz guangc ziangh hoc bieqc naaiv norm biauv, cuotv wuov norm biauv. Maiv daan mbuoqc naaiv hnangv, ninh mbuo yaac gorngv waac-huv, laamh zouh mienh nyei sic, maiv horpc zuqc gorngv nyei yaac gorngv. 14Weic naaiv yie oix lunx wuov deix auv-guaav aengx longc nqox, yungz fu'jueiv, zaangv longx jaa, bun mbuo nyei win-wangv maiv maaih dorngx daanh. 15Maaih deix auv-guaav-lunx zungv huin nqaang gan Saadaan mi'aqv.
16Se gorngv sienx Yesu nyei m'sieqv dorn maaih muoz-doic cien-ceqv zoux auv-guaav, ninh oix zuqc goux, maiv dungx feix luic jiu-baang, weic bun jiu-baang haih tengx za'gengh maiv lamh kaux nyei auv-guaav.
17Gunv duqv jiu-baang longx wuov deix mienh gox, lengc jeiv nyei jienh zunh doz caux njaaux mienh wuov deix, oix zuqc funx puix duqv zipv sung-gouv nyei fin-kouv. 18Weic zuqc Ging-Sou gorngv,
  “Ngongh linc mbiauh nyei ziangh hoc
   maiv dungx dou ngongh nyei nzuih baengx.”
Yaac gorngv,
  “Zoux gong nyei mienh horpc zuqc duqv gong-zinh.”
19Se gorngv maaih haaix dauh gox jiu-baang nyei mienh gox, cuotv liuz maaih i ziex laanh zorng-zengx mienh, maiv dungx sienx. 20Se gorngv haaix laanh jiu-baang nyei mienh gox zanc-zanc baamz zuiz, oix zuqc dorng jienv zuangx mienh gorngv ninh, weic bun zuangx mienh gamh nziex.
21Yie dorng jienv Tin-Hungh caux Giduc Yesu caux ginv daaih nyei zuangx fin-mienh longx-longx kuinx meih, oix zuqc ei jienv yie mbuox meih naaiv deix waac. Yaac oix zuqc baengh fim nyei zoux, maiv dungx mangc haaix dauh nyei hmien. 22Maiv dungx huaang jienv maan haaix dauh weic orn ninh. Maiv dungx caux haaix dauh maaih buonc zoux zuiz. Oix zuqc goux ganh zoux cing-nzengc mienh.
23Yangh naaiv jiex, maiv dungx kungx hopv wuom hnangv. Oix zuqc hopv deix baav a'ngunc diuv tengx meih nyei ga'sie weic zuqc meih butv baengc maqc haic.
24Maaih deix mienh baamz nyei zuiz se nqaengc nyei, bun cing ninh mbuo zungv zuqc dingc zuiz aqv. Mv baac maaih deix mienh baamz nyei zuiz nqa'haav cingx daaih buatc duqv mengh. 25Fih hnangv nyei, kuv sic se buatc duqv nqaengc nyei. Maiv nqaengc wuov deix zungv bingx maiv jienv.